Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 11. decembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 3.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (19. – 20. decembra 2013) (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Zmena nariadenia (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Dohovor MOP o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Dohoda medzi EÚ a Arménskom o všeobecných zásadách účasti Arménska na programoch Únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Dohoda medzi EÚ a Francúzskom o uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti zdaňovania na spoločenstvo Svätý Bartolomej * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.6.Zmena rozhodnutia 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.7.Koordinácia darcov EÚ v oblasti rozvojovej pomoci (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.8.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Phil Wynn Owen – UK) * (hlasovanie)
  4.9.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Alex Brenninkmeijer – NL) * (hlasovanie)
  4.10.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Henri Grethen – LU) * (hlasovanie)
  4.11.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Nikolaos Milionis – EL) * (hlasovanie)
  4.12.Vymenovanie člena Dvora audítorov (Danièle Lamarque – FR) * (hlasovanie)
  4.13.Vymenovanie predsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky * (hlasovanie)
  4.14.Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť ***I (hlasovanie)
  4.15.Nástroj stability ***I (hlasovanie)
  4.16.Nástroj európskeho susedstva ***I (hlasovanie)
  4.17.Nástroj predvstupovej pomoci ***I (hlasovanie)
  4.18.Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami ***I (hlasovanie)
  4.19.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I (hlasovanie)
  4.20.Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce ***I (hlasovanie)
  4.21.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 ***I (hlasovanie)
  4.22.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)
  4.23.Systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov * (hlasovanie)
  4.24.Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)
  4.25.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)
  4.26.Produkcia mlieka v horských a znevýhodnených oblastiach a v najvzdialenejších regiónoch (hlasovanie)
  4.27.Odolnosť a znižovanie rizika katastrof v rozvojových krajinách (hlasovanie)
  4.28.Ženy so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
  4.29.Akčný plán pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (rozprava)
 9.Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (rozprava)
 10.Administratívny tribunál Európskeho mechanizmu pre stabilitu: výzva pre uchádzačov (rozprava)
 11.Zmena určitých nariadení, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení ***II - Zmena určitých nariadení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení ***II (rozprava)
 12.Platobné účty ***I (rozprava)
 13.Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Všeobecné colné preferencie (VSP +) (rozprava)
 16.Politika v oblasti zelenej infraštruktúry (rozprava)
 17.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 18.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Phil Wynn Owen)
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Alex Brenninkmeijer)
 Príloha 3 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Henri Grethen)
 Príloha 4 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Nikolaos Milionis)
 Príloha 5 - Vymenovanie člena Dvora audítorov (Danièle Lamarque)
 Príloha 6 - Vymenovanie predsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
Zápisnica (252 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (2484 kb) Príloha 1 (6 kb) Príloha 2 (6 kb) Príloha 3 (7 kb) 
 
            Príloha 4 (7 kb) Príloha 5 (6 kb) Príloha 6 (7 kb) 
 
Zápisnica (276 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (499 kb) Hlasovania podľa mien (1091 kb)    
 
Zápisnica (335 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (790 kb) Hlasovania podľa mien (2130 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia