Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 3.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.3.ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.4.Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.6.Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.7.Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) * (omröstning)
  4.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) * (omröstning)
  4.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) * (omröstning)
  4.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) * (omröstning)
  4.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) * (omröstning)
  4.13.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (omröstning)
  4.14.Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder ***I (omröstning)
  4.15.Stabilitetsinstrumentet ***I (omröstning)
  4.16.Europeiska grannskapsinstrumentet ***I (omröstning)
  4.17.Instrumentet för stöd inför anslutningen ***I (omröstning)
  4.18.Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer ***I (omröstning)
  4.19.Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I (omröstning)
  4.20.Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (omröstning)
  4.21.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 ***I (omröstning)
  4.22.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet * (omröstning)
  4.23.System för registrering av transportörer av radioaktivt material * (omröstning)
  4.24.Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (omröstning)
  4.25.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  4.26.Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (omröstning)
  4.27.Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (omröstning)
  4.28.Kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)
  4.29.En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)
 9.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)
 10.Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar (debatt)
 11.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II - Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II (debatt)
 12.Betalkonton ***I (debatt)
 13.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Allmänna tullförmåner (GSP+) (debatt)
 16.Politiken för grön infrastruktur (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna)
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg)
 Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland)
 Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike)
 Bilaga 6 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Protokoll (254 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (2484 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (7 kb) 
 
            Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) Bilaga 6 (7 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (595 kb) Omröstningar med namnupprop (926 kb)    
 
Protokoll (335 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (784 kb) Omröstningar med namnupprop (2065 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy