Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 3.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) * (omröstning)
  
4.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) * (omröstning)
  
4.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) * (omröstning)
  
4.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) * (omröstning)
  
4.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) * (omröstning)
  
4.13.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (omröstning)
  
4.14.Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder ***I (omröstning)
  
4.15.Stabilitetsinstrumentet ***I (omröstning)
  
4.16.Europeiska grannskapsinstrumentet ***I (omröstning)
  
4.17.Instrumentet för stöd inför anslutningen ***I (omröstning)
  
4.18.Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer ***I (omröstning)
  
4.19.Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I (omröstning)
  
4.20.Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (omröstning)
  
4.21.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 ***I (omröstning)
  
4.22.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet * (omröstning)
  
4.23.System för registrering av transportörer av radioaktivt material * (omröstning)
  
4.24.Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (omröstning)
  
4.25.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  
4.26.Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (omröstning)
  
4.27.Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (omröstning)
  
4.28.Kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)
  
4.29.En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)
 9.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)
 10.Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar (debatt)
 11.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II - Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II (debatt)
 12.Betalkonton ***I (debatt)
 13.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Allmänna tullförmåner (GSP+) (debatt)
 16.Politiken för grön infrastruktur (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna)
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg)
 Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland)
 Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike)
 Bilaga 6 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Protokoll (254 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2484 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (7 kb) 
 
            Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) Bilaga 6 (7 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (595 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (926 kb)    
 
Protokoll (335 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (784 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2065 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy