Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 334kWORD 232k
Kolmapäev, 11. detsember 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 3.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.2.Määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta) muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.3.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.4.ELi ja Armeenia vaheline raamleping Armeenia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.5.ELi ja Prantsusmaa vaheline leping, millega nähakse ette maksustamist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.6.Otsuse 2002/546/EÜ muutmine kohaldamisaja osas * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.7.ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.8.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK) * (hääletus)
  
4.9.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL) * (hääletus)
  
4.10.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU) * (hääletus)
  
4.11.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL) * (hääletus)
  
4.12.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR) * (hääletus)
  
4.13.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine * (hääletus)
  
4.14.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I (hääletus)
  
4.15.Stabiliseerimise rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
4.16.Euroopa naabruspoliitika vahend ***I (hääletus)
  
4.17.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
4.18.Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I (hääletus)
  
4.19.Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I (hääletus)
  
4.20.Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)
  
4.21.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I (hääletus)
  
4.22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (hääletus)
  
4.23.Süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks * (hääletus)
  
4.24.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (hääletus)
  
4.25.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  
4.26.Piimatootmine mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades (hääletus)
  
4.27.Vastupanuvõime ja katastroofiohu vähendamine arengumaades (hääletus)
  
4.28.Puuetega naised (hääletus)
  
4.29.Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)
 9.Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (arutelu)
 10.Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohus: kandideerimiskutse (arutelu)
 11.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega ***II - Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks ***II (arutelu)
 12.Maksekontod ***I (arutelu)
 13.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine ***I (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Üldised tariifsed soodustused (GSP+) (arutelu)
 16.Rohelise taristu poliitika (arutelu)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK)
 Lisa 2 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL)
 Lisa 3 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU)
 Lisa 4 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL)
 Lisa 5 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR)
 Lisa 6 - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Parandused P7_TA-PROV(2013)0490(COR01), P7_TA-PROV(2013)0491(COR01), P7_TA-PROV(2013)0492(COR01), P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) ja P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva (10.12.2013protokoll punkt 2) täiskogu istungil.

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.


3. Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrew Henry William Brons, ja Elmar Brok.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Elmar Brokile, kes vastas küsimusele, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová ja Joseph Cuschieri.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembri 2013. aasta kohtumise ettevalmistused (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ettevalmistused 19.–20. detsembril 2013 toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembril 2013. aastal toimuvaks kohtumiseks (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembril 2013. aastal toimuvaks kohtumiseks (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.19.

(Istung katkestati kell 11.50.)

(Kell 11.50 kuni 12.20 kogunes parlament LUX-auhinna kätteandmiseks.)

(Istung jätkus kell 12.20.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Rebecca Harms, et tervitada külaliste rõdul viibinud Ukraina liikumise Euromaidan aktiviste.


4.1. Vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) [COM(2011)0913 - C7-0510/2011- 2011/0449(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0552)


4.2. Määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta) muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta [COM(2013)0525 - C7-0224/2013- 2013/0249(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0553)


4.3. ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsioon (konventsioon nr 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0554)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.4. ELi ja Armeenia vaheline raamleping Armeenia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelist raamlepingut Armeenia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, sõlmimise kohta [16469/2012 - C7-0009/2013- 2012/0247(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0555)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


4.5. ELi ja Prantsusmaa vaheline leping, millega nähakse ette maksustamist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise lepingu, millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil, sõlmimise kohta [COM(2013)0555 - 2013/0269(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0556)


4.6. Otsuse 2002/546/EÜ muutmine kohaldamisaja osas * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ kohaldamisaja osas [COM(2013)0781 - C7-0420/2013- 2013/0387(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0557)


4.7. ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile ELi arenguabi rahastajate tegevuse koordineerimise kohta [2013/2057(INL)] - Arengukomisjon. Raportöör: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0558)


4.8. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Phil Wynn Owen kontrollikoja liikmeks [N7-0083/2013 - C7-0313/2013- 2013/0811(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (11.12.2013protokoll lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0559)


4.9. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Alex Brenninkmeijer kontrollikoja liikmeks [N7-0083/2013 - C7-0312/2013- 2013/0810(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (11.12.2013protokoll lisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0560)


4.10. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Henri Grethen kontrollikoja liikmeks [N7-0083/2013 - C7-0309/2013- 2013/0807(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (11.12.2013protokoll lisa 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0561)


4.11. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Nikolaos Milionis kontrollikoja liikmeks [N7-0083/2013 - C7-0310/2013- 2013/0808(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (11.12.2013protokoll lisa 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0562)


4.12. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Danièle Lamarque kontrollikoja liikmeks [N7-0083/2013 - C7-0311/2013- 2013/0809(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (11.12.2013protokoll lisa 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0563)


4.13. Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine * (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees [N7-0103/2013 - C7-0424/2013- 2013/0901(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (11.12.2013protokoll lisa 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0564)


4.14. Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A7-0447/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0565)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0565)


4.15. Stabiliseerimise rahastamisvahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse stabiliseerimise rahastamisvahend [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0566)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0566)


4.16. Euroopa naabruspoliitika vahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0567)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0567)


4.17. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Libor Rouček (A7-0445/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0568)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0568)


4.18. Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0569)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0569)


4.19. Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0570)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0570)


4.20. Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Arengukomisjon. Raportöör: Thijs Berman (A7-0450/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0571)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0571)

Sõnavõtud

Androulla Vassiliou (komisjoni liige) välispoliitika vahendeid puudutavate kõigi hääletuste kohta.


4.21. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marian Harkin (A7-0005/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0572)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0572)


4.22. Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0573)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0573)

Sõnavõtud

George Sabin Cutaş (raportöör) pärast hääletust.


4.23. Süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks [COM(2012)0561 - C7-0320/2012- 2011/0225(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Béla Kovács (A7-0385/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0574)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0574)


4.24. Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (hääletus)

Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2013/2152(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0575)

Sõnavõtud

Eduard Kukan (raportöör) esitas muudatusettepaneku 23 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Maria Eleni Koppa esitas muudatusettepaneku 3rev kohta suulise muudatusettepaneku.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

Michael Cashman nõudis muudatusettepaneku 20 elektroonilist kontrollimist.


4.25. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2013/2075(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0576)

Sõnavõtud

Andreas Schwab enne hääletust fraktsooni PPE hääletamisnimekirja kohta.


4.26. Piimatootmine mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades (hääletus)

Raport piimatootmise säilitamise kohta mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades pärast piimakvoodi süsteemi kehtivuse lõppemist [2013/2097(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas GUE/NGL fraktsioon)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0577)

°
° ° °

Sõna võttis Michael Cashman, kes pöördus tagasi teisipäeval toimunud Edite Estrela raporti (A7-0426/2013) hääletuse juurde ja nõudis elektroonilise hääletussüsteemi toimimise kontrollimist (asepresident vastas, et süsteemi on juba kontrollitud).


4.27. Vastupanuvõime ja katastroofiohu vähendamine arengumaades (hääletus)

Raport ELi lähenemisviisi kohta vastupanuvõimele ja katastroofiohu vähendamisele arenguriikides ning toidukriiside õppetundide kohta [2013/2110(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0578)


4.28. Puuetega naised (hääletus)

Raport puuetega naiste kohta [2013/2065(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0579)

Sõnavõtud

Angelika Werthmann (raportöör) enne hääletust.


4.29. Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava (hääletus)

Raport kõigi osaliste huvides toimiva Euroopa jaekaubanduse tegevuskava kohta [2013/2093(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0580)

Sõnavõtud

Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D hääletamisnimekirja kohta.


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Inês Cristina Zuber - A7-0394/2013
Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Peter Jahr, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Daniel Hannan ja Joseph Cuschieri

Raport: Elmar Brok - A7-0447/2013
Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Jim Higgins ja Andrej Plenković

Raport: Reinhard Bütikofer - A7-0451/2013
Jim Higgins ja Andrej Plenković

Raport: Eduard Kukan - A7-0449/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković ja Elena Băsescu

Raport: Libor Rouček - A7-0445/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Ewald Stadler, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Elena Băsescu

Raport: Antonio López-Istúriz White - A7-0446/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Jim Higgins ja Andrej Plenković

Raport: Alexander Graf Lambsdorff - A7-0448/2013
Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković ja David Campbell Bannerman

Raport: Thijs Berman - A7-0450/2013
Ewald Stadler ja Andrej Plenković

Raport: Marian Harkin - A7-0005/2013
Francesco De Angelis, Zofija Mazej Kukovič, Dubravka Šuica, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Paul Murphy, Ivana Maletić, Nikola Vuljanić, Elena Băsescu ja Giommaria Uggias

Raport: George Sabin Cutaş - A7-0376/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni ja Jim Higgins

Raport: Eduard Kukan - A7-0418/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Davor Ivo Stier, Jim Higgins, Paul Murphy, Ewald Stadler ja Elena Băsescu

Raport: Ramon Tremosa i Balcells - A7-0357/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni, Jim Higgins, Ivana Maletić ja Andrej Plenković.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.25 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)

Raport mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevate probleemide kohta Euroopa Liidus [2012/2078(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Roberto Gualtieri ja Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (raportöör) ja György Schöpflin (raportööri asendaja) tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Sylvie Goulard (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Stephen Hughes (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel ja Sandra Petrović Jakovina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri ja György Schöpflin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.20.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident


9. Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi suhete kohta riikide valitsusi esindavate institutsioonidega [2012/2034(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

Alain Lamassoure tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Zita Gurmai fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angelika Werthmann, Constance Le Grip, Roberto Gualtieri, Angelika Werthmann, James Nicholson, Jaroslav Paška, Andrej Plenković, Enrique Guerrero Salom, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Paulo Rangel ja Sandra Petrović Jakovina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marino Baldini ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Alain Lamassoure.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.21.


10. Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohus: kandideerimiskutse (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohus: kandideerimiskutse (2013/2984(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Vytautas Leškevičius.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

11. Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega ***II - Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eemärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmise menetlustega [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja Jörg Leichtfried esitasid soovitused teisele lugemisele.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Erik Bánki.

Sõna võtsid Neven Mimica, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.5 ja 12.12.2013protokoll punkt 12.6.


12. Maksekontod ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Jürgen Klute tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Evelyne Gebhardt (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Dimitar Stoyanov (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olle Schmidt, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvie Goulard, Theodor Dumitru Stolojan, Oleg Valjalo, Olle Schmidt, Sari Essayah ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Jürgen Klute.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.7.


13. Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Gesine Meissner tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Isabelle Thomas (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel ja Spyros Danellis fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dubravka Šuica, Bogusław Liberadzki, Ruža Tomašić, Nikolaos Salavrakos, Seán Kelly ja Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Tonino Picula ja Marusya Lyubcheva.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Gesine Meissner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.8.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

– delegatsioon ELi-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis: Frank Engel Georges Bachi asemel

– delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Georges Bach.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Üldised tariifsed soodustused (GSP+) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000133/2013), mille esitas(id) Vital Moreira rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: GSP+ järelevalvemehhanism ja GSP+ tulemuskaardid (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013)

Vital Moreira esitas küsimuse.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni ECR nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Šťastný, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vital Moreira, Phil Bennion, Sajjad Karim, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Martin, ja Michael Gahler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Skinner, Josefa Andrés Barea ja João Ferreira.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Franziska Keller ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz ja Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Komisjoni 28. augusti 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr …/…, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013)

- Vital Moreira rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel: mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (C(2013)07167 - 2013/2929(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0547/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.13 ja 12.12.2013protokoll punkt 12.14.


16. Rohelise taristu poliitika (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000094/2013), mille esitas(id) Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach ja Kartika Tamara Liotard, ENVI komisjoni nimel komisjonile: ELi rohelise taristu poliitika väljatöötamine (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013)

Salvatore Tatarella esitas küsimuse.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Christa Klaß fraktsiooni PPE nimel, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFD nimel, Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Dubravka Šuica ja Vladimir Urutchev.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jaroslav Paška.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Salvatore Tatarella fraktsiooni PPE nimel, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel ja Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel: Roheline taristu ja Euroopa looduskapitali suurendamine 2013/2663(RSP) (B7-0549/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.22.


17. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, seoses teatavate teraviljadega, mis võivad põhjustada allergiat või talumatust, ja toiduga, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole või fütostanoolestreid, II ja III lisa (C(2013)07978 – 2013/2968(DEA))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. novembril 2013.

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 168/2013 kahe- ja kolmerattaliste ning väikeste neljarattaliste sõidukite konstruktsiooni- ja üldise tüübikinnituse nõuete osas (C(2013)07994 – 2013/2966(DEA))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. novembril 2013.

°
° ° °

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa kehtestamine (C(2013)05541 – 2013/2815(DEA))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. augustil 2013.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. septembril 2013.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.


18. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus (EL), millega kehtestatakse ülekandevõrkudes gaasivaru tasakaalustamise võrgueeskiri (D028021/04 - 2013/2987(RPS) - tähtaeg: 07/03/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D028098/03 - 2013/2986(RPS) - tähtaeg: 05/03/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL), millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D028099/03 - 2013/2965(RPS) - tähtaeg: 20/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja V lisa (D029474/02 - 2013/2969(RPS) - tähtaeg: 26/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007 (D029685/02 - 2013/2972(RPS) - tähtaeg: 28/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüvinüülpürrolidoon-vinüülatsetaatkopolümeeri kasutamisega tahketes toidulisandites ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses selle spetsifikatsioonidega (D029998/03 - 2013/2975(RPS) - tähtaeg: 28/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses magneesiumdivesinikdifosfaadi kasutamisega kergitusaine ja happesuse regulaatorina (D030001/02 - 2013/2977(RPS) - tähtaeg: 28/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa liidu loetelust teatavate lõhna- ja maitseainete väljajätmiseks (D030003/03 - 2013/2976(RPS) - tähtaeg: 28/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 251/2009 ja (EL) nr 275/2010 ettevõtluse struktuurstatistika jaoks koostatavate andmesarjade ja selle kvaliteedi hindamise kriteeriumide osas (D030105/02 - 2013/2971(RPS) - tähtaeg: 27/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses kodumajapidamiste energiatarbimist käsitleva iga-aastase statistika rakendamisega (D030122/01 - 2013/2978(RPS) - tähtaeg: 28/02/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 524.086/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.30.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tarabella, Tirolien, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Ždanoka


Lisa 2 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Trautmann, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Lisa 3 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Lisa 4 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Lisa 5 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Ford, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Lisa 6 - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomsen, Toia, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika