Index 
Protokoll
PDF 335kWORD 236k
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 3.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) * (omröstning)
  
4.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) * (omröstning)
  
4.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) * (omröstning)
  
4.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) * (omröstning)
  
4.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) * (omröstning)
  
4.13.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (omröstning)
  
4.14.Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder ***I (omröstning)
  
4.15.Stabilitetsinstrumentet ***I (omröstning)
  
4.16.Europeiska grannskapsinstrumentet ***I (omröstning)
  
4.17.Instrumentet för stöd inför anslutningen ***I (omröstning)
  
4.18.Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer ***I (omröstning)
  
4.19.Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I (omröstning)
  
4.20.Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (omröstning)
  
4.21.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 ***I (omröstning)
  
4.22.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet * (omröstning)
  
4.23.System för registrering av transportörer av radioaktivt material * (omröstning)
  
4.24.Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (omröstning)
  
4.25.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  
4.26.Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (omröstning)
  
4.27.Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (omröstning)
  
4.28.Kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)
  
4.29.En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)
 9.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)
 10.Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar (debatt)
 11.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II - Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II (debatt)
 12.Betalkonton ***I (debatt)
 13.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Allmänna tullförmåner (GSP+) (debatt)
 16.Politiken för grön infrastruktur (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna)
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg)
 Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland)
 Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike)
 Bilaga 6 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA-PROV(2013)0490(COR01), P7_TA-PROV(2013)0491(COR01), P7_TA-PROV(2013)0492(COR01), P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) och P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 2 i protokollet av den 10.12.2013).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs de ha godkänts.


3. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrew Henry William Brons, och Elmar Brok.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, ställde en fråga ("blått kort") till Elmar Brok, som denne besvarade, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová och Joseph Cuschieri.

Talare: Maroš Šefčovič och Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om förberedelser inför Europeiska rådets möte den 19–20 december 2013 (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan för ECR-gruppen, om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.19 i protokollet av den 12.12.2013

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50.)

(Kl. 11.50 till 12.20 samlades parlamentet för att dela ut LUX-priset)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.20)


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Rebecca Harms som hälsade aktivisterna på åhörarläktaren från den ukrainska rörelsen ”Euromaidan” välkomna.


4.1. Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020) [COM(2011)0913 - C7-0510/2011- 2011/0449(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0552)


4.2. Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 [COM(2013)0525 - C7-0224/2013- 2013/0249(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0553)


4.3. ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0554)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.4. Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om de allmänna principerna för Republiken Armeniens deltagande i unionsprogram [16469/2012 - C7-0009/2013- 2012/0247(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0555)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


4.5. Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om tillämpning vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy av unionslagstiftning om beskattning av inkomster från sparande och om administrativt samarbete i fråga om beskattning [COM(2013)0555 - 2013/0269(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0556)


4.6. Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod [COM(2013)0781 - C7-0420/2013- 2013/0387(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0557)


4.7. Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd [2013/2057(INL)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0558)


4.8. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) * (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Phil Wynn Owen till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0083/2013 - C7-0313/2013- 2013/0811(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 11.12.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0559)


4.9. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) * (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Alex Brenninkmeijer till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0083/2013 - C7-0312/2013- 2013/0810(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 11.12.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0560)


4.10. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) * (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Henri Grethen till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0083/2013 - C7-0309/2013- 2013/0807(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 11.12.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0561)


4.11. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) * (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Nikolaos Milionis till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0083/2013 - C7-0310/2013- 2013/0808(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 4 i protokollet av den 11.12.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0562)


4.12. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) * (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Danièle Lamarque till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0083/2013 - C7-0311/2013- 2013/0809(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 5 i protokollet av den 11.12.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0563)


4.13. Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd [N7-0103/2013 - C7-0424/2013- 2013/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 6 i protokollet av den 11.12.2013)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0564)


4.14. Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder ***I (omröstning)

Betänkande om EUropaparlamentets och rådets förordnnig om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument för yttre åtgärder [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A7-0447/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0565)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0565)


4.15. Stabilitetsinstrumentet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett stabilitetsinstrument [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0566)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0566)


4.16. Europeiska grannskapsinstrumentet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0567)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0567)


4.17. Instrumentet för stöd inför anslutningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Libor Rouček (A7-0445/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0568)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0568)


4.18. Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0569)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0569)


4.19. Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0570)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0570)


4.20. Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Thijs Berman (A7-0450/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0571)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0571)

Inlägg:

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen), om alla omröstningarna om instrumenten för yttre åtgärder.


4.21. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A7-0005/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0572)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0572)


4.22. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0573)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0573)

Inlägg:

George Sabin Cutaş (föredragande), efter omröstningen.


4.23. System för registrering av transportörer av radioaktivt material * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material [COM(2012)0561 - C7-0320/2012- 2011/0225(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Béla Kovács (A7-0385/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0574)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0574)


4.24. Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området [2013/2152(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0575)

Inlägg:

Eduard Kukan, (föredragande), presenterade ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 23, vilket beaktades.

Maria Eleni Koppa, presenterade ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3rev.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Michael Cashman begärde en elektronisk verifiering av ändringsförslag 20.


4.25. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2013/2075(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0576)

Inlägg:

Andreas Schwab, före omröstningen, om PPE-gruppens omröstningslista.


4.26. Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (omröstning)

Betänkande om upprätthållande av mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden efter att mjölkkvoterna upphört [2013/2097(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0577)

°
° ° °

Talare: Michael Cashman, som åter tog upp omröstningen om Edite Estrelas betänkande (A7-0426/2013) i tisdags, och begärde en kontroll av huruvida det elektroniska omröstningssystemet hade fungerat korrekt (Talmannen svarade att en sådan kontroll redan hade gjorts).


4.27. Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna: lära av livsmedelsförsörjningskriser [2013/2110(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0578)


4.28. Kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)

Betänkande om kvinnor med funktionsnedsättning [2013/2065(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0579)

Inlägg:

Angelika Werthmann (föredragande), före omröstningen.


4.29. En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (omröstning)

Betänkande om en europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer [2013/2093(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0580)

Inlägg:

Evelyne Gebhardt, om S&D-gruppens omröstningslista.


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Inês Cristina Zuber - A7-0394/2013
Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Peter Jahr, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Daniel Hannan och Joseph Cuschieri

Betänkande Elmar Brok - A7-0447/2013
Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Jim Higgins och Andrej Plenković

Betänkande Reinhard Bütikofer - A7-0451/2013
Jim Higgins och Andrej Plenković

Betänkande Eduard Kukan - A7-0449/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković och Elena Băsescu

Betänkande Libor Rouček - A7-0445/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Ewald Stadler, Ivana Maletić, Andrej Plenković och Elena Băsescu

Betänkande Antonio López-Istúriz White - A7-0446/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Jim Higgins och Andrej Plenković

Betänkande Alexander Graf Lambsdorff - A7-0448/2013
Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković och David Campbell Bannerman

Betänkande Thijs Berman - A7-0450/2013
Ewald Stadler och Andrej Plenković

Betänkande Marian Harkin - A7-0005/2013
Francesco De Angelis, Zofija Mazej Kukovič, Dubravka Šuica, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Paul Murphy, Ivana Maletić, Nikola Vuljanić, Elena Băsescu och Giommaria Uggias

Betänkande George Sabin Cutaş - A7-0376/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni och Jim Higgins

Betänkande Eduard Kukan - A7-0418/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Davor Ivo Stier, Jim Higgins, Paul Murphy, Ewald Stadler och Elena Băsescu

Betänkande Ramon Tremosa i Balcells - A7-0357/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni, Jim Higgins, Ivana Maletić och Andrej Plenković.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.25 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)

Betänkande om konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen [2012/2078(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Roberto Gualtieri och Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (föredragande) och György Schöpflin (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandena.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sylvie Goulard (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Stephen Hughes (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Elmar Brok för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel och Sandra Petrović Jakovina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri och György Schöpflin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.20 i protokollet av den 12.12.2013

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman


9. Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna [2012/2034(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

Alain Lamassoure redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Zita Gurmai för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angelika Werthmann, Constance Le Grip, Roberto Gualtieri, Angelika Werthmann, James Nicholson, Jaroslav Paška, Andrej Plenković, Enrique Guerrero Salom, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Paulo Rangel och Sandra Petrović Jakovina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marino Baldini och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maroš Šefčovič och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.21 i protokollet av den 12.12.2013


10. Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar (2013/2984(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Maroš Šefčovič och Vytautas Leškevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

11. Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II - Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl och Jörg Leichtfried redogjorde för sina rekommendationer inför andra behandlingen.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Vital Moreira för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki.

Talare: Neven Mimica, Godelieve Quisthoudt-Rowohl och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 12.12.2013 och punkt 12.6 i protokollet av den 12.12.2013


12. Betalkonton ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Jürgen Klute redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Werner Langen för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olle Schmidt, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvie Goulard, Theodor Dumitru Stolojan, Oleg Valjalo, Olle Schmidt, Sari Essayah och Olga Sehnalová.

Talare: Neven Mimica och Jürgen Klute.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 12.12.2013


13. Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Gesine Meissner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabelle Thomas (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Werner Kuhn för PPE-gruppen, och Spyros Danellis för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Dubravka Šuica, Bogusław Liberadzki, Ruža Tomašić, Nikolaos Salavrakos, Seán Kelly och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Tonino Picula och Marusya Lyubcheva.

Talare: Neven Mimica och Gesine Meissner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.8 i protokollet av den 12.12.2013


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska    republiken Makedonien: Frank Engel i stället för Georges Bach

-    delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma       parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté:    Georges Bach.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


15. Allmänna tullförmåner (GSP+) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000133/2013) från Vital Moreira, för utskottet för internationell handel till kommissionen: Övervakningsmekanismen och resultattavlorna för GSP+ (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013)

Vital Moreira utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Tokia Saïfi för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Peter Šťastný, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vital Moreira, Phil Bennion, Sajjad Karim, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Martin, och Michael Gahler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Skinner, Josefa Andrés Barea och João Ferreira.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Franziska Keller och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013)

- Vital Moreira, för utskottet för internationell handel, om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…. av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)07167 - 2013/2929(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0547/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 12.12.2013 och punkt 12.14 i protokollet av den 12.12.2013


16. Politiken för grön infrastruktur (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000094/2013) från Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach och Kartika Tamara Liotard, för utskottet ENVI, till kommissionen: Utvecklandet av en EU-politik för grön infrastruktur (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013)

Salvatore Tatarella utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Christa Klaß för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Dubravka Šuica och Vladimir Urutchev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Salvatore Tatarella för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för ECR-gruppen, och Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, om grön infrastruktur – att stärka Europas naturkapital 2013/2663(RSP) (B7-0549/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.22 i protokollet av den 12.12.2013


17. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller vissa spannmål som orsakar allergi eller intolerans och livsmedel med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar (C(2013)07978 – 2013/2968(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 november 2013.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav för typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (C(2013)07994 – 2013/2966(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 november 2013.

°
° ° °

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)05541 – 2013/2815(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 september 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.


18. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EU) nr om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av gasnät (D028021/04 - 2013/2987(RPS) - tidsfrist: 07/03/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D028098/03 - 2013/2986(RPS) - tidsfrist: 05/03/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D028099/03 - 2013/2965(RPS) - tidsfrist: 20/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D029474/02 - 2013/2969(RPS) - tidsfrist: 26/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007 (D029685/02 - 2013/2972(RPS) - tidsfrist: 28/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer i kosttillskott i fast form och om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationer (D029998/03 - 2013/2975(RPS) - tidsfrist: 28/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av magnesiumdivätedifosfat som bakpulver och surhetsreglerande medel (D030001/02 - 2013/2977(RPS) - tidsfrist: 28/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D030003/03 - 2013/2976(RPS) - tidsfrist: 28/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer samt kommissionens förordningar (EG) nr 251/2009 och (EU) nr 275/2010, vad gäller de dataserier som ska tas fram och kriterierna för kvalitetskontroll av statistik över företagsstrukturer (D030105/02 - 2013/2971(RPS) - tidsfrist: 27/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik, vad gäller genomförandet av årsstatistiken övers hushållens energiförbrukning (D030122/01 - 2013/2978(RPS) - tidsfrist: 28/02/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 524.086/OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.30.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tarabella, Tirolien, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Ždanoka


Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Trautmann, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Aylward, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Ford, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Bilaga 6 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomsen, Toia, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy