Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0379/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0379/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.8. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0588)

Ο Brian Simpson (πρόεδρος της επιτροπής TRAN, αναπληρών την εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις

Ο Σπύρος Δανέλλης προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 36, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου