Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2980(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0561/2013

Разисквания :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 18.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0602

Протокол
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург

18.1. Положението в Централноафриканската република (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 и B7-0575/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0561/2013

(за замяна на B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 и B7-0575/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Adam Bielan, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0602)

(Предложението за резолюция B7-0573/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност