Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0561/2013

Συζήτηση :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 18.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0602

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

18.1. Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 και B7-0575/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0561/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 και B7-0575/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0602)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0573/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου