Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2982(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0563/2013

Разисквания :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0604

Протокол
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург

18.3. Положението в Шри Ланка (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 и B7-0580/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0563/2013

(за замяна на B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 и B7-0580/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou и Mojca Kleva Kekuš, от името на групата S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Hannu Takkula, от името на групата ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva и Adam Bielan, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0604)

(Предложението за резолюция B7-0578/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност