Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (внесени предложения за резолюция)
 3.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (внесени предложения за резолюция)
 4.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 5.Внасяне на документи
 6.Трансфер на бюджетни кредити
 7.Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (разискване)
 8.Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС (разискване)
 9.Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (кратко представяне)
 10.Разни въпроси
 11.Състав на Парламента
 12.Време за гласуване
  
12.1.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.2.Изменение на някои директиви по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.3.Изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.4.Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.5.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки ***II (гласуване)
  
12.6.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ***II (гласуване)
  
12.7.Разплащателни сметки ***I (гласуване)
  
12.8.Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I (гласуване)
  
12.9.Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот ***I (гласуване)
  
12.10.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)
  
12.11.Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***I (гласуване)
  
12.12.Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот ***I (гласуване)
  
12.13.Делегиран регламент (ЕС) № ... / ... на Комисията от 30.08.2013 г. за съставяне на приложение I, II, ІV към Регламент (ЕС) №978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  
12.14.Делегиран регламент (ЕС) № ... / ... на Комисията от 30.08.2013 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) №978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  
12.15.Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС (гласуване)
  
12.16.Напредък при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население (гласуване)
  
12.17.Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (гласуване)
  
12.18.Доклад за напредъка на Албания за 2013 г. (гласуване)
  
12.19.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.) (гласуване)
  
12.20.Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (гласуване)
  
12.21.Отношения на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства (гласуване)
  
12.22.Политика за екологосъобразна инфраструктура (гласуване)
  
12.23.Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Обяснениe на вот
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Състав на Парламента
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
17.1.Положението в Централноафриканската република
  
17.2.Незаконно набиране на органи в Китай
  
17.3.Положението в Шри Ланка
 18.Време за гласуване
  
18.1.Положението в Централноафриканската република (гласуване)
  
18.2.Незаконно набиране на органи в Китай (гласуване)
  
18.3.Положението в Шри Ланка (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Решения относно някои документи
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 22.График на следващите заседания
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (252 kb) Присъствен списък (59 kb)    Резултати от поименно гласуване (3726 kb) 
 
Протокол (199 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (461 kb) Резултати от поименно гласуване (1624 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (990 kb) Резултати от поименно гласуване (3751 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност