Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 5.Ingekomen stukken
 6.Kredietoverschrijvingen
 7.Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (debat)
 8.Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU (debat)
 9.Eco-innovatie - Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid (korte presentatie)
 10.Diversen
 11.Samenstelling Parlement
 12.Stemmingen
  
12.1.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.2.Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging in de status van Mayotte * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Eco-innovatie - Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.5.Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, wat de procedures voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft ***II (stemming)
  
12.6.Wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen ***II (stemming)
  
12.7.Betaalrekeningen ***I (stemming)
  
12.8.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I (stemming)
  
12.9.Wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ***I (stemming)
  
12.10.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (stemming)
  
12.11.Actie van de Unie voor de "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020-2033 ***I (stemming)
  
12.12.Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ***I (stemming)
  
12.13.Gedelegeerde Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 30 augustus 2013 tot wijziging van de Bijlagen I, II en IV van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
12.14.Gedelegeerde Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 30 augustus 2013 tot vaststelling van Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
12.15.Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU (stemming)
  
12.16.Vorderingen bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma (stemming)
  
12.17.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (stemming)
  
12.18.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (stemming)
  
12.19.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 december 2013) (stemming)
  
12.20.Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie (stemming)
  
12.21.Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (stemming)
  
12.22.Beleid voor groene infrastructuur (stemming)
  
12.23.Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Stemverklaringen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Samenstelling Parlement
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
17.1.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  
17.2.Orgaanhandel in China
  
17.3.Situatie in Sri Lanka
 18.Stemmingen
  
18.1.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
  
18.2.Orgaanhandel in China (stemming)
  
18.3.Situatie in Sri Lanka (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 22.Rooster van de volgende vergaderingen
 23.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (222 kb) Presentielijst (58 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3726 kb) 
 
Notulen (155 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (704 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1948 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (819 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3512 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid