Indekss 
Protokols
PDF 258kWORD 191k
Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Apropriāciju pārvietojumi
 7.Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (debates)
 8.Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (debates)
 9.Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (īss izklāsts)
 10.Dažādi jautājumi
 11.Parlamenta sastāvs
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.2.Atsevišķu direktīvu grozīšana attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.3.Padomes Direktīvas 2010/18/ES grozīšana Majotas statusa maiņas dēļ * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.4.Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  12.5.Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru ***II (balsošana)
  12.6.Grozījumu izdarīšana atsevišķās kopējās tirdzniecības politikas regulās attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai ***II (balsošana)
  12.7.Maksājumu konti ***I (balsošana)
  12.8.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I (balsošana)
  12.9.Atsevišķu direktīvu grozīšana vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I (balsošana)
  12.10.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)
  12.11.Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam ***I (balsošana)
  12.12.Atsevišķu regulu grozīšana zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I (balsošana)
  12.13.Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. …/... (30.8.2013), ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu I, II, IV pielikumu (balsošana)
  12.14.Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. …/... (30.8.2013), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu IIIpielikumu (balsošana)
  12.15.Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (balsošana)
  12.16.Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai (balsošana)
  12.17.Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (balsošana)
  12.18.Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)
  12.19.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei (balsošana)
  12.20.Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (balsošana)
  12.21.Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (balsošana)
  12.22.Zaļās infrastruktūras politika (balsošana)
  12.23.Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (balsošana)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Parlamenta sastāvs
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  17.1.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā
  17.2.Orgānu izņemšana Ķīnā
  17.3.Stāvoklis Šrilankā
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (balsošana)
  18.2.Orgānu izņemšana Ķīnā (balsošana)
  18.3.Stāvoklis Šrilankā (balsošana)
 19.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 22.Nākamo sēžu datumi
 23.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.15.


2. Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)).

Debates notika 2013. gada 10. decembrī (2013. gada 10. decembra protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0557/2013);

- Graham Watson, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0558/2013);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0559/2013);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0564/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Knut Fleckenstein, Boris Zala un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0567/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0568/2013);

- Tadeusz Cymański EFD grupas vārdā - par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, īpaši attiecībā uz Ukrainu (2013/2983(RSP)) (B7-0569/2013).

Balsojums: 12.12.2013. protokola 12.17. punkts.


3. Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (2013/2879(RSP)).

Debates notika 2013. gada 10. decembrī (2013. gada 10. decembra protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Nikola Vuljanić Ārlietu komitejas vārdā - par Albānijas 2013. gada progresa ziņojumu (2013/2879(RSP)) (B7-0556/2013).

Balsojums: 12.12.2013. protokola 12.18. punkts.


4. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2013. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


5. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD)).

nodots   atbildīgajai komitejai: JURI
   atzinums: BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).
nodots   atbildīgajai komitejai: JURI
   
atzinums: BUDG, CONT


6. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas Ārējās darbības dienests ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu 3/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu un 27. pantu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Eiropas Ārējās darbības dienesta iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 3/2013.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu 3/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem 2/2013 un 3/2013.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Tiesa ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem 7/2013 un 8/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Tiesas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem 7/2013 un 8/2013.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. un 27. pantu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem INF 5/2013 un DEC 1/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam INF 5/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 3. punktu un 27. pantu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2013.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. un 27. pantu Reģionu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem INF 9/2013, INF 10/2013 un DEC 1/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem INF 9/2013 un INF 10/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 3. punktu un 27. pantu Budžeta komiteja ir pieņēmusi lēmumu neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2013.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumus apropriāciju pārvietojumiem:

DEC 28/2013 (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD)),
DEC 31/2013 (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD)),
DEC 32/2013 (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD)),
DEC 33/2013 (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD)),
DEC 34/2013 (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD)),
DEC 36/2013 (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD)),
DEC 38/2013 (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD)),
DEC 40/2013 (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD)),
DEC 41/2013 (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD)),
DEC 42/2013 (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD)),
DEC 43/2013 (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD)),
DEC 44/2013 (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD)),
DEC 46/2013 (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 28/2013, DEC 31/2013, DEC 32/2013, DEC 36/2013 DEC 38/2013, DEC 40/2013 un DEC 41/2013.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi Eiropas Ombuda apropriāciju pārvietojumu 5/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulu un Piemērošanas noteikumiem Euratom Apgādes aģentūra (ESA) ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par savu nodomu veikt apropriāciju pārvietošanu sava budžeta ietvaros.


7. Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskatu [2013/2076(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gianni Pittella (A7-0382/2013).

Gianni Pittella iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Corien Wortmann-Kool, Leonardo Domenici, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Bastiaan Belder, Auke Zijlstra, Burkhard Balz, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Andreas Mölzer, Theodor Dumitru Stolojan, Mario Borghezio, Werner Langen, Ivana Maletić, Gay Mitchell un Pablo Zalba Bidegain.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Sergio Paolo Francesco Silvestris, George Sabin Cutaş, Erik Bánki un Antigoni Papadopoulou.

Uzstājās Olli Rehn.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mario Draghi un Gianni Pittella.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2013. protokola 12.23. punkts.


8. Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (2013/2963(RSP)).

Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Anni Podimata S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Ivana Maletić, Mojca Kleva Kekuš, Theodoros Skylakakis, Jan Zahradil, Willy Meyer, Sampo Terho, Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Ruža Tomašić, Jean-Luc Mélenchon, Seán Kelly, Saïd El Khadraoui un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Anneli Jäätteenmäki un Nikola Vuljanić.

Uzstājās Dacian Cioloş.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Derk Jan Eppink un Ivo Strejček ECR grupas vārdā - par prasību noteikt izmērojamas un obligātas saistības pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (2013/2963(RSP)) (B7-0550/2013);

- Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par prasību noteikt izmērojamas un obligātas saistības pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (2013/2963(RSP)) (B7-0551/2013);

- Elisa Ferreira, Anni Podimata un Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā, Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā - par prasību noteikt izmērojamas un obligātas saistības pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (2013/2963(RSP)) (B7-0552/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2013. protokola 12.15. punkts.


9. Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (īss izklāsts)

Ziņojums par ekoinovācijām — nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību [2012/2294(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Kadenbach (A7-0333/2013).

Karin Kadenbach iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Phil Bennion un Nikos Chrysogelos.

Uzstājās Dacian Cioloş.

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.12.2013. protokola 12.4. punkts.


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Dažādi jautājumi

Uzstājās Anni Podimata, kura ierosināja par rezolūciju priekšlikumiem B7-0550/2013, B7-0551/2013 un B7-0552/2013 par prasību noteikt izmērojamas un obligātas saistības pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā balsot pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu par Komisijas 2013. gada 28. augusta deleģēto regulu (ES) Nr. ../.. par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu III pielikuma izveidošanu (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013), un Marietta Giannakou, kura atbalstīja šo priekšlikumu.

Parlaments atbalstīja priekšlikumu.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy uzstājās par balsošanas norisi.


11. Parlamenta sastāvs

Vladimír Remek ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2013. gada 16. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 3. punktu Parlaments paziņoja, ka šī vieta ir brīva, sākot ar minēto datumu, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Elmar Brok uzstājās par stāvokli Ukrainā.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Alexandra Thein (A7-0252/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0581).

Alexandra Thein (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments šo priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


12.2. Atsevišķu direktīvu grozīšana attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu [COM(2013)0577 - C7-0268/2013- 2013/0280(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: David Casa (A7-0405/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0582).


12.3. Padomes Direktīvas 2010/18/ES grozīšana Majotas statusa maiņas dēļ * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2010/18/ES saistībā ar Majotas statusa maiņu [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0414/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0583).


12.4. Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ekoinovācijām — nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību [2012/2294(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Kadenbach (A7-0333/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0584).


12.5. Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2013)0585).


12.6. Grozījumu izdarīšana atsevišķās kopējās tirdzniecības politikas regulās attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēšanas un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu konkrētu pasākumu pieņemšanai groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2013)0586).


12.7. Maksājumu konti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jürgen Klute (A7-0398/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0587).

Jürgen Klute saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Jürgen Klute (referents) ierosināja mutisku grozījumu 5. panta 1. punkta 1. apakšpunktam un 15. apsvērumam, un to pieņēma.


12.8. Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas un integrētās piekrastes pārvaldības satvaru [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Gesine Meissner (A7-0379/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0588).

Brian Simpson (TRAN komitejas priekšsēdētājs, aizstājot referenti) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Spyros Danellis ierosināja mutisku grozījumu 36. grozījumam, un to pieņēma.


12.9. Atsevišķu direktīvu grozīšana vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza atsevišķas direktīvas vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Matthias Groote (A7-0399/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0589).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0589).


12.10. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A7-0282/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Alain Cadec (referents) saskaņā ar Reglamenta 177. panta 4. punktu ierosināja balsošanu atlikt, un Guido Milana (PECH komitejas priekšsēdētāja vietnieks) atbalstīja šo ierosinājumu.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.


12.11. Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka Savienības rīcību iniciatīvai „Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam [COM(2012)0407 - C7-0198/2012- 2012/0199(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Marco Scurria (A7-0226/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0590).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0590).


12.12. Atsevišķu regulu grozīšana zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza atsevišķas regulas zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A7-0425/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0591).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0591).

Uzstāšanās

João Ferreira (referents) uzstājās pirms balsošanas.


12.13. Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. …/... (30.8.2013), ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu I, II, IV pielikumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0547/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (INTA komiteja)

Pieņemts (P7_TA(2013)0592).


12.14. Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. …/... (30.8.2013), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu IIIpielikumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0546/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (Verts/ALE, GUE/NGL)

Noraidīts.


12.15. Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0550/2013, B7-0551/2013 un B7-0552/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0550/2013

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0551/2013

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0552/2013

Pieņemts (P7_TA(2013)0593).


12.16. Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0555/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0594).


12.17. Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 un B7-0569/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0557/2013.

(aizstāj B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 un B7-0569/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski un Mário David PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā;

Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff un Stanimir Ilchev ALDE grupas vārdā;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand un Mark Demesmaeker Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā;

Zbigniew Ziobro un Tadeusz Cymański EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0595).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0564/2013 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 5. grozījumam, un to pieņēma.

Rebecca Harms uzstājās pēc balsošanas.


12.18. Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0556/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0596).


12.19. Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013 un B7-0584/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0560/2013

Pieņemts (P7_TA(2013)0597).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0565/2013, B7-0566/2013 un B7-0584/2013 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Jacek Protasiewicz ierosināja mutisku grozījumu, ar kuru iekļautu 22.a punktu, un to pieņēma.


12.20. Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par konstitucionālajām problēmām, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā [2012/2078(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Roberto Gualtieri un Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0598).


12.21. Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta attiecībām ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības [2012/2034(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Alain Lamassoure (A7-0336/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0599).


12.22. Zaļās infrastruktūras politika (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0549/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0600).


12.23. Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskatu [2013/2076(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gianni Pittella (A7-0382/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0601).


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Karin Kadenbach ziņojums - A7-0333/2013
Mitro Repo, Peter Jahr un Daniel Hannan

Godelieve Quisthoudt-Rowohl ieteikums otrajam lasījumam – A7-0421/2013
Daniel Hannan

Jörg Leichtfried ieteikums otrajam lasījumam – A7-0419/2013
Daniel Hannan

Jürgen Klute ziņojums - A7-0398/2013
Peter Jahr un Adam Bielan

Gesine Meissner ziņojums - A7-0379/2013
Guido Milana un Seán Kelly

Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai(2013/2924(RSP)) – B7-0555/2013
Anna Záborská

Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu(2013/2983(RSP)) – RC-B7-0557/2013
Adam Bielan, Seán Kelly, Paul Murphy, Vytautas Landsbergis un Tatjana Ždanoka

Albānijas 2013. gada progresa ziņojums – (2013/2879(RSP)) – B7-0556/2013
Adam Bielan

Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei – (2013/2879(RSP)) – B7-0560/2013 - B7-0565/2013 - B7-0566/2013 - B7-0584/2013
Davor Ivo Stier un Adam Bielan

Roberto Gualtieri un Rafał Trzaskowski ziņojums - A7-0372/2013
Anna Záborská

Alain Lamassoure ziņojums - A7-0336/2013
Zdravka Bušić un Anna Záborská

Zaļās infrastruktūras politika – (2013/2663(RSP)) - B7-0549/2013
Phil Bennion

Gianni Pittella ziņojums - A7-0382/2013
Seán Kelly

Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā(2013/2963(RSP)) - B7-0550/2013 - B7-0551/2013 - B7-0552/2013
Seán Kelly


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Parlamenta sastāvs

Dan Jørgensen ir iecelts par Dānijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru, sākot ar 2013. gada 12. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments paziņoja, ka šā deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar minēto datumu, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori — 2013. gada 10. decembra protokola 3. punkts.)


17.1. Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 un B7-0575/2013 (2013/2980(RSP)).

Uzstājās Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, kura atbildēja arī uz iepriekšējā runātāja uzdoto zilās kartītes jautājumu, un Anneli Jäätteenmäki, kas iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogusław Sonik PPE grupas vārdā, Harlem Désir S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jolanta Emilia Hibner un Catherine Stihler.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2013. protokola 18.1. punkts.


17.2. Orgānu izņemšana Ķīnā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 un B7-0583/2013 (2013/2981(RSP)).

Uzstājās Raül Romeva i Rueda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Tunne Kelam, Marie-Christine Vergiat, Kristiina Ojuland un Charles Tannock, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Catherine Stihler, iepazīstinot ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Véronique De Keyser, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Eija-Riitta Korhola, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Ana Gomes un Véronique De Keyser, Seán Kelly, Nirj Deva par Reglamenta neievērošanu (sēdes vadītājs viņam liedza izteikties, jo viņa uzstāšanās neattiecās uz Reglamenta neievērošanu), un Crescenzio Rivellini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Marc Tarabella un Michael Gahler.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2013. protokola 18.2. punkts.


17.3. Stāvoklis Šrilankā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 un B7-0580/2013 (2013/2982(RSP)).

Uzstājās Carl Schlyter,Ana Gomes, Geoffrey Van Orden, Paul Murphy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Phil Bennion, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jo Leinen, un Krzysztof Lisek iepazīstinot ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, un Nirj Deva, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Skinner un Mitro Repo.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2013. protokola 18.3. punkts.


18. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


18.1. Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 un B7-0575/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0561/2013.

(aizstāj B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 un B7-0575/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella un Antigoni Papadopoulou S&D grupas vārdā;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden un Adam Bielan ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0602).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0573/2013 vairs nav spēkā.)


18.2. Orgānu izņemšana Ķīnā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 un B7-0583/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0562/2013.

(aizstāj B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 un B7-0583/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Adam Bielan un Roberts Zīle ECR grupas vārdā;

Claudio Morganti un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0603).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0581/2013 vairs nav spēkā.)


18.3. Stāvoklis Šrilankā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 un B7-0580/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0563/2013

(aizstāj B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 un B7-0580/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou un Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva un Adam Bielan ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0604).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0578/2013 vairs nav spēkā.)


19. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


20. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

EMPL komiteja

- Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: ENVI, EMPL, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

LIBE komiteja

- Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ITRE, LIBE, TRAN

Virsraksta maiņa

AGRI komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam 2013/2098 (INI): "Reģionālu zīmolu izveide — virzība uz paraugpraksi lauku ekonomikā"

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.12.2013.)

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)

- Grozījumu izdarīšana Padomes 1999. gada 29. marta Regulā (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN (Reglamenta 50. pants)
a
tzinums: BUDG, EMPL (Reglamenta 50. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 5.12.2013.)

- Noteikumi, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un ES konkurences tiesību pārkāpumiem (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE, IMCO, JURI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 20.11.2013.)

Reglamenta grozījuma priekšlikums (Reglamenta 212. panta 1. punkts)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem citām iestādēm (2013/2083(REG))

- Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs (2013/2033(REG))


21. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


22. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2014. gada 13. janvāra līdz 2014. gada 16. janvārim.


23. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika