Kazalo 
Zapisnik
PDF 249kWORD 187k
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (vloženi predlogi resolucij)
 3.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (vloženi predlogi resolucij)
 4.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev
 7.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (razprava)
 8.Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (razprava)
 9.Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (kratka predstavitev)
 10.Razno
 11.Sestava Parlamenta
 12.Čas glasovanja
  12.1.Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.2.Sprememba nekaterih direktiv, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.3.Sprememba Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov ***II (glasovanje)
  12.6.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov ***II (glasovanje)
  12.7.Plačilni računi ***I (glasovanje)
  12.8.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I (glasovanje)
  12.9.Sprememba nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I (glasovanje)
  12.10.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)
  12.11.Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I (glasovanje)
  12.12.Sprememba nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I (glasovanje)
  12.13.Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 30.8.2013 o določitvi Priloge I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
  12.14.Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 30.8.2013 o določitvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
  12.15.Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (glasovanje)
  12.16.Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (glasovanje)
  12.17.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (glasovanje)
  12.18.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (glasovanje)
  12.19.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (glasovanje)
  12.20.Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (glasovanje)
  12.21.Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (glasovanje)
  12.22.Politika za zeleno infrastrukturo (glasovanje)
  12.23.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (glasovanje)
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Sestava Parlamenta
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Razmere v Srednjeafriški republiki
  17.2.Pridobivanje organov na Kitajskem
  17.3.Razmere na Šrilanki
 18.Čas glasovanja
  18.1.Razmere v Srednjeafriški republiki (glasovanje)
  18.2.Pridobivanje organov na Kitajskem (glasovanje)
  18.3.Razmere na Šrilanki (glasovanje)
 19.Popravki in namere glasovanja
 20.Sklepi o določenih dokumentih
 21.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 22.Datum naslednjih sej
 23.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.15.


2. Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP))

Razprava je potekala 10. decembra 2013 (točka 14 zapisnika z dne 10.12.2013).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP)) (B7-0557/2013);

- Graham Watson, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983 RSP)) (B7-0558/2013);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP)) (B7-0559/2013);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino 2013/2983(RSP) (B7-0564/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Knut Fleckenstein, Boris Zala in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP)) (B7-0567/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP)) (B7-0568/2013);

- Tadeusz Cymański v imenu skupine EFD, o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP)) (B7-0569/2013).

Glasovanje: točka 12.17 zapisnika z dne 12.12.2013


3. Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (2013/2879(RSP))

Razprava je potekala 10. decembra 2013 (točka 18 zapisnika z dne 10.12.2013).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Nikola Vuljanić, v imenu Odbor za zunanje zadeve, o poročilu o napredku Albanije za leto 2013 (2013/2879(RSP)) (B7-0556/2013).

Glasovanje: točka 12.18 zapisnika z dne 12.12.2013


4. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem septembra 2013.


5. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

posredovano   pristojni: JURI
   mnenje: BUDG, CONT

- predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 - 2013/0439(COD))
posredovano   pristojni: JURI
   
mnenje: BUDG, CONT


6. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Evropska služba za zunanje delovanje obvestila proračunski organ o prerazporeditvi sredstev št. 3/2013.

V skladu s členoma 25(1) in 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Evropske služba za zunanje delovanje v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. 3/2013.

°
° ° °

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Evropski nadzornik za varstvo podatkov obvestil proračunski organ o prerazporeditvi sredstev št. 3/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. 2/2013 in 3/2013.

°
° ° °

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Sodišče obvestilo proračunski organ o prerazporedvi sredstev št. 7/2013 in 8/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Sodišča v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. 7/2013 in 8/2013.

°
° ° °

V skladu s členoma 25 in 27 finančne uredbe je Ekonomsko-socialni odbor obvestil proračunski organ o prerazporedvi sredstev št. INF 5/2013 in DEC 1/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Ekonomsko-socialnega odbora v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. INF 5/2013.

V skladu s členoma 25(3) in 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Ekonomsko-socialnega odbora v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. DEC 1/2013.

°
° ° °

V skladu s členoma 25 in 27 finančne uredbe je Odbor regij obvestil proračunski organ o prerazporedvi sredstev št. INF 9/2013, INF 10/2013 in DEC 1/2013.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Odbora regij v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. INF 9/2013 in INF 10/2013.

V skladu s členoma 25(3) in 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval predlogu Odbora regij v zvezi s prerazporeditvijo sredstev št. DEC 1/2013.

°
° ° °

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predloge Komisije v zvezi z prerazporeditvijo sredstev:

DEC 28/2013 (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD)),
DEC 31/2013 (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD)),
DEC 32/2013 (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD)),
DEC 33/2013 (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD)),
DEC 34/2013 (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD)),
DEC 36/2013 (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD)),
DEC 38/2013 (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD)),
DEC 40/2013 (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD)),
DEC 41/2013 (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD)),
DEC 42/2013 (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD)),
DEC 43/2013 (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD)),
DEC 44/2013 (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD)),
DEC 46/2013 (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD)).

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev Komisije: DEC 28/2013, DEC 31/2013, DEC 32/2013, DEC 36/2013 DEC 38/2013, DEC 40/2013 in DEC 41/2013.

°
° ° °

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev št. 5/2013 varuha človekovih pravic.

V skladu s finančno uredbo in pravili za uporabo je Agencija za oskrbo (Euratom) obvestila proračunski organ o načrtovani prerazporeditvi sredstev v okviru svojega proračuna.


7. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2012 [2013/2076(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

Gianni Pittella je predstavil poročilo.

Govorila sta Mario Draghi (predsednik Evropske centralne banke) in Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ildikó Gáll-Pelcz v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Ivo Strejček v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Leonardo Domenici, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Bastiaan Belder, Auke Zijlstra, Burkhard Balz, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Andreas Mölzer, Theodor Dumitru Stolojan, Mario Borghezio, Werner Langen, Ivana Maletić, Gay Mitchell in Pablo Zalba Bidegain.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Sergio Paolo Francesco Silvestris, George Sabin Cutaş, Erik Bánki in Antigoni Papadopoulou.

Govoril je Olli Rehn.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorila sta Mario Draghi in Gianni Pittella.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.23 zapisnika z dne 12.12.2013


8. Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (razprava)

Izjava Komisije: Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (2013/2963(RSP))

Dacian Cioloş (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Anni Podimata v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Ivo Strejček v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Ivana Maletić, Mojca Kleva Kekuš, Theodoros Skylakakis, Jan Zahradil, Willy Meyer, Sampo Terho, Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Ruža Tomašić, Jean-Luc Mélenchon, Seán Kelly, Saïd El Khadraoui in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ildikó Gáll-Pelcz, Anneli Jäätteenmäki in Nikola Vuljanić.

Govoril je Dacian Cioloş.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Derk Jan Eppink in Ivo Strejček v imenu skupine ECR, o pozivu k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (2013/2963(RSP)) (B7-0550/2013);

- Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, o pozivu k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (2013/2963(RSP)) (B7-0551/2013);

- Elisa Ferreira, Anni Podimata in Mojca Kleva Kekuš v imenu skupine S&D, Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, o pozivu k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU(2013/2963(RSP)) (B7-0552/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.15 zapisnika z dne 12.12.2013


9. Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (kratka predstavitev)

Poročilo o ekoloških inovacijah – delovna mesta in rast z okoljsko politiko [2012/2294(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

Karin Kadenbach je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Phil Bennion in Nikos Chrysogelos.

Govoril je Dacian Cioloş.

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 12.4 zapisnika z dne 12.12.2013


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

10. Razno

Govorili sta Anni Podimata, ki je predlagala, da bi o predlogih resolucij B7-0550/2013, B7-0551/2013 in B7-0552/2013 o Pozivu k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU glasovali po glasovanju o predlogu resolucije o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 28. avgusta 2013 o vključitvi Priloge III v Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013), in Marietta Giannakou, ki je predlog podprla.

Parlament je podprl predlog.

°
° ° °

Govoril je Jean-Pierre Audy o poteku glasovanja.


11. Sestava Parlamenta

Vladimír Remek je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 16. decembra 2013.

V skladu s členom 4(3) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža s tem datumom in o tem obvestil ustrezni nacionalni organ.

°
° ° °

Govoril je Elmar Brok o razmerah v Ukrajini.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi protokola o statutu Sodišča Evropske unije s povečanjem števila sodnikov Splošnega sodišča [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0581)

Alexandra Thein (poročevalka) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je njen predlog sprejel. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


12.2. Sprememba nekaterih direktiv, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte [COM(2013)0577 - C7-0268/2013- 2013/0280(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: David Casa (A7-0405/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0582)


12.3. Sprememba Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe položaja Mayotta [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0583)


12.4. Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o ekoloških inovacijah – delovna mesta in rast z okoljsko politiko [2012/2294(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0584)


12.5. Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2013)0585)


12.6. Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2013)0586)


12.7. Plačilni računi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0587)

Jürgen Klute je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o predlogu resolucije.

Parlament je predlog odobril. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govoril je

Jürgen Klute (poročevalec) je predlagal ustni predlog spremembe k členu 5(1)(1) in uvodni izjavi 15, ki je bil upoštevan.


12.8. Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0588)

Brian Simpson (predsednik odbora TRAN, ki nadomešča poročevalko) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je predlog sprejel. Zadeva se vrne v ponovno obravnavo pristojnemu odboru..

Govoril je

Spyros Danellis je predlagal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 36, ki je bil upoštevan.


12.9. Sprememba nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Matthias Groote (A7-0399/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0589)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0589)


12.10. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Alain Cadec (poročevalec) je v skladu s členom 177(4) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja in Guido Milana (podpredsednik odbora PECH) je njegov predlog podprl.

Parlament je podprl ta predlog.


12.11. Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 [COM(2012)0407 - C7-0198/2012- 2012/0199(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Marco Scurria (A7-0226/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0590)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0590)


12.12. Sprememba nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A7-0425/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0591)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0591)

Govoril je

João Ferreira (poročevalec) pred glasovanjem.


12.13. Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 30.8.2013 o določitvi Priloge I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0547/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor INTA)

Sprejeto (P7_TA(2013)0592)


12.14. Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 30.8.2013 o določitvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0546/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE (Verts/ALE, GUE/NGL)

Zavrnjeno


12.15. Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0550/2013, B7-0551/2013 in B7-0552/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0550/2013

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0551/2013

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0552/2013

Sprejeto (P7_TA(2013)0593)


12.16. Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0555/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0594)


12.17. Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 in B7-0569/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0557/2013

(ki nadomešča B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 in B7-0569/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski in Mário David v imenu skupine PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D;

Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff in Stanimir Ilchev v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand in Mark Demesmaeker v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR;

Zbigniew Ziobro in Tadeusz Cymański v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2013)0595)

(Predlog resolucije B7-0564/2013 je brezpredmeten.)

Govorila sta

Elmar Brok je predlagal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.

Rebecca Harms, po glasovanju.


12.18. Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0556/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0596)


12.19. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013 in B7-0584/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0560/2013

Sprejeto (P7_TA(2013)0597)

(Predlogi resolucij B7-0565/2013, B7-0566/2013 in B7-0584/2013 so brezpredmetni.)

Govoril je

Jacek Protasiewicz je predlagal ustni predlog spremembe o vključitvi odstavka 22a, ki je bil upoštevan.


12.20. Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (glasovanje)

Poročilo o ustavnih težavah upravljanja Evropske unije na več ravneh [2012/2078(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Roberto Gualtieri in Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0598)


12.21. Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (glasovanje)

Poročilo o odnosih Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade [2012/2034(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0599)


12.22. Politika za zeleno infrastrukturo (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0549/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0600)


12.23. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2012 [2013/2076(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0601)


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Karin Kadenbach - A7-0333/2013
Mitro Repo, Peter Jahr in Daniel Hannan

Priporočilo za drugo obravnavo Godelieve Quisthoudt-Rowohl A7-0421/2013
Daniel Hannan

Priporočilo za drugo obravnavo Jörg Leichtfried A7-0419/2013
Daniel Hannan

Poročilo: Jürgen Klute - A7-0398/2013
Peter Jahr in Adam Bielan

Poročilo: Gesine Meissner - A7-0379/2013
Guido Milana in Seán Kelly

Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov(2013/2924(RSP)) – B7-0555/2013
Anna Záborská

Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino(2013/2983(RSP)) – RC-B7-0557/2013
Adam Bielan, Seán Kelly, Paul Murphy, Vytautas Landsbergis in Tatjana Ždanoka

Poročilo o napredku Albanije za leto 2013(2013/2879(RSP)) – B7-0556/2013
Adam Bielan

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013)(2013/2879(RSP)) – B7-0560/2013 - B7-0565/2013 - B7-0566/2013 - B7-0584/2013
Davor Ivo Stier in Adam Bielan

Poročilo: Roberto Gualtieri in Rafał Trzaskowski - A7-0372/2013
Anna Záborská

Poročilo: Alain Lamassoure - A7-0336/2013
Zdravka Bušić in Anna Záborská

Politika za zeleno infrastrukturo(2013/2663(RSP)) - B7-0549/2013
Phil Bennion

Poročilo: Gianni Pittella - A7-0382/2013
Seán Kelly

Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU(2013/2963(RSP)) - B7-0550/2013 - B7-0551/2013 - B7-0552/2013
Seán Kelly


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Sestava Parlamenta

Dan Jørgensen je bil z 12. decembrom 2013 imenovan za ministra za prehrano, kmetijstvo in ribištvo Danske.

Parlamentje v skladu s členom 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža s tem datumom in o tem obvestil ustrezni nacionalni organ.


17. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 3 zapisnika z dne 10.12.2013)


17.1. Razmere v Srednjeafriški republiki

Predlogi resolucij B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 in B7-0575/2013 (2013/2980(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil prejšnji govornik, in Anneli Jäätteenmäki so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, Harlem Désir v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, in Corina Creţu.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jolanta Emilia Hibner in Catherine Stihler.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.1 zapisnika z dne 12.12.2013


17.2. Pridobivanje organov na Kitajskem

Predlogi resolucij B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 in B7-0583/2013 (2013/2981(RSP))

Raül Romeva i Rueda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva, Tunne Kelam, Marie-Christine Vergiat, Kristiina Ojuland, et Charles Tannock, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Catherine Stihler, so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Véronique De Keyser, Franz Obermayr samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Eija-Riitta Korhola, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Ana Gomes in Véronique De Keyser, Seán Kelly, Nirj Deva, ki mu je bila zaradi opozorila na pravilnik vzeta beseda, saj njegov poseg ni bil opozorilo na pravilnik, in Crescenzio Rivellini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Marc Tarabella in Michael Gahler.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.2 zapisnika z dne 12.12.2013


17.3. Razmere na Šrilanki

Predlogi resolucij B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 in B7-0580/2013 (2013/2982(RSP))

Carl, Schlyter, Ana Gomes, Geoffrey Van Orden, Paul Murphy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva, Phil Bennion, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jo Leinen, in Krzysztof Lisek so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva, Franz Obermayr samostojni poslanec, in Nirj Deva, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Murphy.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Peter Skinner in Mitro Repo.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.3 zapisnika z dne 12.12.2013


18. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


18.1. Razmere v Srednjeafriški republiki (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 in B7-0575/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0561/2013

(ki nadomešča B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 in B7-0575/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella in Antigoni Papadopoulou v imenu skupine S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0602)

(Predlog resolucije B7-0573/2013 je brezpredmeten.)


18.2. Pridobivanje organov na Kitajskem (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 in B7-0583/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0562/2013

(ki nadomešča B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 in B7-0583/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan in Roberts Zīle v imenu skupine ECR;

Claudio Morganti in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2013)0603)

(Predlog resolucije B7-0581/2013 je brezpredmeten.)


18.3. Razmere na Šrilanki (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 in B7-0580/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0563/2013

(ki nadomešča B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 in B7-0580/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou in Mojca Kleva Kekuš v imenu skupine S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0604)

(Predlog resolucije B7-0578/2013 je brezpredmeten.)


19. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


20. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe predložitev odborov

odbor EMPL

- Prilagoditev vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: ENVI, EMPL, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

odbor LIBE

- Uvedba avtomobilskega sistema eCall (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: ITRE, LIBE, TRAN

Sprememba naslova

odbor AGRI

- novi naslov samoiniciativnega poročila 2013/2098 (INI): "Znamka regionalne kakovosti: najboljši praksi v podeželskem gospodarstvu naproti"

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.12.2013)

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)

- Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 z dne 29. marca 1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))

posredovano pristojni: TRAN (člen 50 Poslovnika)
mnenje: BUDG, EMPL (člen 50 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.12.2013)

- Pravila, ki urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))

posredovano pristojni: ECON (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE, IMCO, JURI (člen 50 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 20.11.2013)

Predlog spremembe Poslovnika (člen 212(1) Poslovnika)

odbor AFCO

- Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (2013/2083(REG))

- Sprememba člena 136 poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah (2013/2033(REG))


21. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


22. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 13. januarja 2014 do 16. januarja 2014.


23. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov