Index 
Protokoll
PDF 255kWORD 154k
Torsdagen den 12 december 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (ingivna resolutionsförslag)
 3.2013 års framstegsrapport om Albanien (ingivna resolutionsförslag)
 4.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar
 7.Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (debatt)
 8.Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (debatt)
 9.Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (kortfattad redogörelse)
 10.Diverse
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Omröstning
  12.1.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.2.Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.3.Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.4.Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.5.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II (omröstning)
  12.6.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II (omröstning)
  12.7.Betalkonton ***I (omröstning)
  12.8.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (omröstning)
  12.9.Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I (omröstning)
  12.10.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)
  12.11.Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 ***I (omröstning)
  12.12.Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I (omröstning)
  12.13.Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…. av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssysteme (omröstning)
  12.14.Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…. av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (omröstning)
  12.15.Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (omröstning)
  12.16.Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (omröstning)
  12.17.Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (omröstning)
  12.18.2013 års framstegsrapport om Albanien (omröstning)
  12.19.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) (omröstning)
  12.20.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (omröstning)
  12.21.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (omröstning)
  12.22.Politiken för grön infrastruktur (omröstning)
  12.23.Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Röstförklaringar
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Parlamentets sammansättning
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Situationen i Centralafrikanska republiken
  17.2.Organplundring i Kina
  17.3.Situationen i Sri Lanka
 18.Omröstning
  18.1.Situationen i Centralafrikanska republiken (omröstning)
  18.2.Organplundring i Kina (omröstning)
  18.3.Situationen i Sri Lanka (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Beslut om vissa dokument
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.15.


2. Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (2013/2983(RSP))

Debatten hölls den 10 december 2013 (punkt 14 i protokollet av den 10.12.2013).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina 2013/2983(RSP) (B7-0557/2013);

- Graham Watson, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina 2013/2983(RSP) (B7-0558/2013);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina 2013/2983(RSP) (B7-0559/2013);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0564/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Knut Fleckenstein, Boris Zala och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina 2013/2983(RSP) (B7-0567/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina 2013/2983(RSP) (B7-0568/2013);

- Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina 2013/2983(RSP) (B7-0569/2013).

Omröstning: punkt 12.17 i protokollet av den 12.12.2013


3. 2013 års framstegsrapport om Albanien (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Albanien (2013/2879(RSP))

Debatten hölls den 10 december 2013 (punkt 18 i protokollet av den 10.12.2013).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Nikola Vuljanić, för utskottet för utrikesfrågor, om lägesrapporten om Albanien för 2013 (2013/2879(RSP) (B7-0556/2013).

Omröstning: punkt 12.18 i protokollet av den 12.12.2013


4. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i september 2013 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

hänvisat till   ansvarigt utskott: JURI
   rådgivande utskott: BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 - 2013/0439(COD))
hänvisat till   ansvarigt utskott: JURI
   
rådgivande utskott: BUDG, CONT


6. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Europeiska utrikestjänsten informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen 3/2013.

I enlighet med artiklarna 25.1 och 27 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Europeiska utrikestjänstens förslag till anslagsöverföring 3/2013.

°
° ° °

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Europeiska datatillsynsmannen informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringen 3/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Europeiska datatillsynsmannens förslag till anslagsöverföringar 2/2013 och 3/2013.

°
° ° °

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade domstolen informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna 7/2013 och 8/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot domstolens förslag till anslagsöverföringar 7/2013 och 8/2013.

°
° ° °

I enlighet med artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen hade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna INF 5/2013 och DEC 1/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföring INF 5/2013.

I enlighet med artiklarna 25.3 och 27 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföring DEC 1/2013.

°
° ° °

I enlighet med artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen hade Regionkommittén informerat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna INF 9/2013, INF 10/2013 och DEC 1/2013.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Regionkommitténs förslag till anslagsöverföringar INF 9/2013 och INF 10/2013.

I enlighet med artiklarna 25.3 och 27 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot Regionkommitténs förslag till anslagsöverföring DEC 1/2013.

°
° ° °

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt följande förslag till anslagsöverföringar från kommissionen:

DEC 28/2013 (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD)),
DEC 31/2013 (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD)),
DEC 32/2013 (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD)),
DEC 33/2013 (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD)),
DEC 34/2013 (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD)),
DEC 36/2013 (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD)),
DEC 38/2013 (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD)),
DEC 40/2013 (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD)),
DEC 41/2013 (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD)),
DEC 42/2013 (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD)),
DEC 43/2013 (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD)),
DEC 44/2013 (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD)),
DEC 46/2013 (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD)).

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 28/2013, DEC 31/2013, DEC 32/2013, DEC 36/2013 DEC 38/2013, DEC 40/2013 och DEC 41/2013.

°
° ° °

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt Ombudsmannens förslag till anslagsöverföring 5/2013.

I enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna hade Euratoms försörjningsbyrå informerat budgetmyndigheten om sin avsikt att göra överföringar inom sin egen budget.


7. Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (debatt)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 [2013/2076(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

Gianni Pittella redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) et Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Leonardo Domenici, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Bastiaan Belder, Auke Zijlstra, Burkhard Balz, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Andreas Mölzer, Theodor Dumitru Stolojan, Mario Borghezio, Werner Langen, Ivana Maletić, Gay Mitchell och Pablo Zalba Bidegain.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Sergio Paolo Francesco Silvestris, George Sabin Cutaş, Erik Bánki och Antigoni Papadopoulou.

Talare: Olli Rehn.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Mario Draghi och Gianni Pittella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.23 i protokollet av den 12.12.2013


8. Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (2013/2963(RSP))

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Anni Podimata för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Ivana Maletić, Mojca Kleva Kekuš, Theodoros Skylakakis, Jan Zahradil, Willy Meyer, Sampo Terho, Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Ruža Tomašić, Jean-Luc Mélenchon, Seán Kelly, Saïd El Khadraoui och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Anneli Jäätteenmäki och Nikola Vuljanić.

Talare: Dacian Cioloş.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Derk Jan Eppink och Ivo Strejček för ECR-gruppen, om uppmaningen till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (2013/2963(RSP)) (B7-0550/2013);

- Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om uppmaningen till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU(2013/2963(RSP)) (B7-0551/2013);

- Elisa Ferreira, Anni Podimata och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen, Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, om uppmaningen till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU(2013/2963(RSP)) (B7-0552/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.15 i protokollet av den 12.12.2013


9. Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (kortfattad redogörelse)

Betänkande om miljöinnovation – sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik [2012/2294(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

Karin Kadenbach redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Phil Bennion och Nikos Chrysogelos.

Talare: Dacian Cioloş.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 12.12.2013


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

10. Diverse

Talare: Anni Podimata, som föreslog att resolutionsförslagen B7-0550/2013, B7-0551/2013 och B7-0552/2013 om uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU skulle tas upp till omröstning efter resolutionsförslaget om kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013), och Marietta Giannakou, som stödde detta förslag.

Parlamentet godkände förslaget.

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy som ställde en ordningsfråga.


11. Parlamentets sammansättning

Vladimír Remek hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 16 december 2013.

I enlighet med artikel 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum, och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Talare: Elmar Brok om läget i Ukraina.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


12.1. Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0581)

Alexandra Thein (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


12.2. Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte [COM(2013)0577 - C7-0268/2013- 2013/0280(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: David Casa (A7-0405/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0582)


12.3. Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU till följd av ändringen av Mayottes ställning [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0583)


12.4. Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om miljöinnovation – sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik [2012/2294(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0584)


12.5. Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2013)0585)


12.6. Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2013)0586)


12.7. Betalkonton ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0587)

Jürgen Klute föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Jürgen Klute (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till artikel 5, punkt 1, strecksats 1 och till skäl 15; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


12.8. Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0588)

Brian Simpson (président de la commission TRAN, suppléant la rapporteure) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Spyros Danellis lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 36; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


12.9. Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0399/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0589)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0589)


12.10. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Alain Cadec (föredragande) föreslog att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 177.2 i arbetsordningen, och Guido Milana (Vice talman av PECH-utskottet) stödde förslaget.

Parlamentet godkände detta förslag.


12.11. Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 [COM(2012)0407 - C7-0198/2012- 2012/0199(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marco Scurria (A7-0226/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0590)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0590)


12.12. Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0425/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0591)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0591)

Inlägg:

João Ferreira (föredragande), före omröstningen.


12.13. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…. av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssysteme (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0547/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (INTA-utskottet)

Antogs (P7_TA(2013)0592)


12.14. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…. av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0546/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (Verts/ALE, GUE/NGL)

Förkastades


12.15. Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0550/2013, B7-0551/2013 och B7-0552/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0550/2013

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0551/2013

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0552/2013

Antogs (P7_TA(2013)0593)


12.16. Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0555/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0594)


12.17. Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 och B7-0569/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0557/2013

(ersätter B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 och B7-0569/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski och Mário David för PPE-gruppen;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff och Stanimir Ilchev för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand och Mark Demesmaeker för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen;

Zbigniew Ziobro och Tadeusz Cymański för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0595)

(Resolutionsförslag B7-0564/2013 bortföll.)

Inlägg:

Elmar Brok lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 5; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Rebecca Harms, efter omröstningen.


12.18. 2013 års framstegsrapport om Albanien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0556/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0596)


12.19. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013 och B7-0584/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0560/2013

Antogs (P7_TA(2013)0597)

(Resolutionsförslagen B7-0565/2013, B7-0566/2013 och B7-0584/2013 bortföll.)

Inlägg:

Jacek Protasiewicz presenterade ett muntligt ändringsförslag med syfte att infoga ett punkt 22a; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


12.20. Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen [2012/2078(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Roberto Gualtieri och Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0598)


12.21. Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna [2012/2034(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0599)


12.22. Politiken för grön infrastruktur (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0549/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0600)


12.23. Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 [2013/2076(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0601)


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Karin Kadenbach - A7-0333/2013
Mitro Repo, Peter Jahr och Daniel Hannan

Andrabehandlingsrekommendation Godelieve Quisthoudt-Rowohl – A7-0421/2013
Daniel Hannan

Andrabehandlingsrekommendation Jörg Leichtfried – A7-0419/2013
Daniel Hannan

Betänkande Jürgen Klute - A7-0398/2013
Peter Jahr och Adam Bielan

Betänkande Gesine Meissner - A7-0379/2013
Guido Milana och Seán Kelly

Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer(2013/2924(RSP)) – B7-0555/2013
Anna Záborská

Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina(2013/2983(RSP)) – RC-B7-0557/2013
Adam Bielan, Seán Kelly, Paul Murphy, Vytautas Landsbergis och Tatjana Ždanoka

2013 års framstegsrapport om Albanien – (2013/2879(RSP)) – B7-0556/2013
Adam Bielan

Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) – (2013/2879(RSP)) – B7-0560/2013 - B7-0565/2013 - B7-0566/2013 - B7-0584/2013
Davor Ivo Stier och Adam Bielan

Betänkande Roberto Gualtieri och Rafał Trzaskowski - A7-0372/2013
Anna Záborská

Betänkande Alain Lamassoure - A7-0336/2013
Zdravka Bušić och Anna Záborská

Politiken för grön infrastruktur – (2013/2663(RSP)) - B7-0549/2013
Phil Bennion

Betänkande Gianni Pittella - A7-0382/2013
Seán Kelly

Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU(2013/2963(RSP)) - B7-0550/2013 - B7-0551/2013 - B7-0552/2013
Seán Kelly


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Parlamentets sammansättning

Dan Jørgensen hade utsetts till minister för livsmedel, jordbruk och fiske i Danmark med verkan från den 12 december 2013.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att hans plats var vakant från och med detta datum, och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 10.12.2013.)


17.1. Situationen i Centralafrikanska republiken

Resolutionsförslag B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 och B7-0575/2013 (2013/2980(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, som också besvarade en fråga (”blått kort”) från föregående talare, och Anneli Jäätteenmäki presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Harlem Désir för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jolanta Emilia Hibner och Catherine Stihler.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.1 i protokollet av den 12.12.2013


17.2. Organplundring i Kina

Resolutionsförslag B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 och B7-0583/2013 (2013/2981(RSP))

Raül Romeva i Rueda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva, Tunne Kelam, Marie-Christine Vergiat, Kristiina Ojuland, och Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Catherine Stihler, presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Véronique De Keyser, Franz Obermayr, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Eija-Riitta Korhola, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ana Gomes och Véronique De Keyser, Seán Kelly, Nirj Deva, som ställde en ordningsfråga (talmannen avbröt honom, eftersom hans inlägg inte var en ordningsfråga), och Crescenzio Rivellini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Marc Tarabella och Michael Gahler.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 12.12.2013


17.3. Situationen i Sri Lanka

Resolutionsförslag B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 och B7-0580/2013 (2013/2982(RSP))

Carl Schlyter, Ana Gomes, Geoffrey Van Orden, Paul Murphy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva, Phil Bennion, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jo Leinen, och Krzysztof Lisek presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva, Franz Obermayr, grupplös, och Nirj Deva, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Murphy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Skinner och Mitro Repo.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.3 i protokollet av den 12.12.2013


18. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


18.1. Situationen i Centralafrikanska republiken (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 och B7-0575/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0561/2013

(ersätter B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 och B7-0575/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0602)

(Resolutionsförslag B7-0573/2013 bortföll.)


18.2. Organplundring i Kina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 och B7-0583/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0562/2013

(ersätter B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 och B7-0583/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Adam Bielan och Roberts Zīle för ECR-gruppen;

Claudio Morganti och Mara Bizzotto för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0603)

(Resolutionsförslag B7-0581/2013 bortföll.)


18.3. Situationen i Sri Lanka (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 och B7-0580/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0563/2013

(ersätter B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 och B7-0580/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez och Hannu Takkula för ALDE-gruppen;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0604)

(Resolutionsförslag B7-0578/2013 bortföll.)


19. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


20. Beslut om vissa dokument

Ändring av hänvisningar till utskott

EMPL-utskottet

- Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

LIBE-utskottet

- Montering av fordonsbaserade e-callsystem (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ITRE, LIBE, TRAN

Ändring av titel

AGRI-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2013/2098 (INI): ”Regional märkning: mot bästa praxis i landsbygdsekonomier”

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 december 2013)

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

- Ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
hänvisad till ansvarigt utskott: TRAN (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: BUDG, EMPL (artikel 50 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 december 2013)

- Regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och EU:s konkurrensrättsliga bestämmelser (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))
hänvisad till ansvarigt utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen)

rådgivande utskott: ITRE, IMCO, JURI (artikel 50 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20 november 2013)

Förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 212.1 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändring av bestämmelserna i parlamentets arbetsordning avseende frågestunden (2013/2083(REG))

- Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om deltagande i sammanträden (2013/2033(REG))


21. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


22. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 13 januari 201416 januari 2014.


23. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy