Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0168/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0168/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 16
CRE 13/01/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0004

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

16. Εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2020 [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Ο Holger Krahmer παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Silvia-Adriana Ţicău (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Carl Schlyter, Tonino Picula και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Holger Krahmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Carl Schlyter.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου