Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2079(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0430/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0430/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 17
CRE 13/01/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής 2013: «Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη» [2013/2079(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A7-0430/2013)

Ο Chris Davies παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrés Perelló Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christa Klaß, Matthias Groote, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Chris Davies, Romana Jordan και Judith A. Merkies.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva και María Muñiz De Urquiza.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer και Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Chris Davies.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου