Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000123/2013 (B7-0529/2013)

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

18. Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-0000123/2013) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, προς την Επιτροπή: Καταπολέμηση του εγκλήματος εις βάρος των άγριων ειδών (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Ο Gerben-Jan Gerbrandy (αναπλ.) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrea Zanoni, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James Nicholson, Phil Bennion και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Tonino Picula.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Romana Jordan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 2013/2747(RSP) (B7-0013/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου