Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 239kWORD 170k
Esmaspäev, 13. jaanuar 2014 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Osaistungjärkude ajakava projekt - 2015
 5.Parlamendi koosseis
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Petitsioonid
 15.Tööplaan
 16.Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heide ***I (arutelu)
 17.Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia (arutelu)
 18.Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Arukas spetsialiseerumine ja toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomine (lühiettekanne)
 21.E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava (lühiettekanne)
 22.Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (lühiettekanne)
 23.Tõhus tööjärelevalve kui töötingimuste parandamise strateegia (lühiettekanne)
 24.Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes (lühiettekanne)
 25.Sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldused

President väljendas heameelt seoses asjaoluga, et Lätis võeti 1. jaanuaril 2014. aastal kasutusele euro.

President juhtis tähelepanu viimaste nädalate erakordsetele ilmastikuoludele Euroopas ning andis täiskogule teada, et seda teemat arutatakse ühel veebruarikuisel istungjärgul. Ühtlasi avaldas ta parlamendi nimel solidaarsust ilmastikutingimuste ohvritega.

President tuletas meelde, et 22. jaanuaril 2014. peaks Genfis algama ÜRO konverents, millel käsitletakse Süüria tulevikku, ning rõhutas selle konverentsi toimumise olulisust.

President võttis teatavaks Rumeenia peaministri Victor Ponta ajakirjanduses ilmunud süüdistused Elmar Broki vastu ning peab juhul, kui need peaksid kinnitust leidma, nende põhjust taunimisväärseks.


4. Osaistungjärkude ajakava projekt - 2015

Esimeeste konverents kiitis oma 12. detsembri 2013. aasta koosolekul heaks Euroopa Parlamendi 2015. aasta osaistungjärkude ajakava projekti, mis on järgmine:

12.– 15. jaanuar

28. jaanuar

9.– 12. veebruar

25. veebruar

9.– 12. märts

25. märts

15. aprill

27.– 30. aprill

18.– 21. mai

27. mai

8.– 11. juuni

24. juuni

6.– 9. juuli

7.– 10. september

16. september

5.– 8. oktoober

14. oktoober

26.– 29. oktoober

11. november

23.– 26. november

2. detsember

14.– 17. detsember

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisipäev, 14. jaanuar 2014 kell 12.00.

Hääletus toimub kolmapäeval, 15. jaanuaril 2014 kell 12.00.


5. Parlamendi koosseis

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Dan Jørgenseni asemel Claus Larsen-Jenseni ametisse nimetamisest, kes hakkas täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. detsembrist 2013.

Poola pädevad ametiasutused on teatanud Lena Kolarska-Bobińska ja Rafał Trzaskowski asemel Zbigniew Zaleski ja Tadeusz Edward Rossi ametisse nimetamisest 17. detsembrist 2013.

Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõike 1 ning kodukorra artikli 4 lõigete 1 ja 4 kohaselt võtab parlament teadmiseks Claus Larsen-Jenseni ametissenimetamise, mis jõustus 13. detsembril 2013, ning Zbigniew Zaleski ja Tadeusz Edward Rossi ametissenimetamise, mis jõustus 17. detsembril 2013.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski ja Tadeusz Edward Ross vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Fraktsioonide koosseis

Godfrey Bloom ei kuulu alates 9. jaanuarist 2014 enam fraktsiooni EFD ja on fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonid PPE, S&D ja Verts/ALE esitasid presidendile järgmiste ametissenimetamiste taotlused:

AFCO komisjon: Tadeusz Ross

ITRE komisjon: Zbigniew Zaleski

PETI komisjon: Zbigniew Zaleski

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Tadeusz Ross

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Zbigniew Zaleski

ENVI komisjon: Claus Larsen-Jensen

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Claus Larsen-Jensen

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks: Keith Taylor ei ole enam delegatsiooni liige

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P7_TA(2010)0431(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivile 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk. 88) - (24. novembril 2010. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv P7_TA(2010)0431 (ELT C 99 E, 3.4.2012, lk. 207) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)) – ENVI komisjon)

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et ta on pärast 2013. aasta detsembri istungjärgu katkestamist koos nõukogu eesistujaga alla kirjutanud kaheksateistkümnele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile ja kirjutab kolmapäeval alla veel kahele õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr …/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr …/2013, (EL) nr …/2013 ja (EL) nr …/2013 seoses nende kohaldamisega aastal 2014 (00103/2013/LEX - C7-0483/2013 - 2013/0117(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (00096/2013/LEX - C7-0482/2013 - 2011/0281(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (00095/2013/LEX - C7-0481/2013 - 2011/0280(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (00094/2013/LEX - C7-0480/2013 - 2011/0288(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (00093/2013/LEX - C7-0479/2013 - 2011/0282(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (00099/2013/LEX - C7-0478/2013 - 2011/0269(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (00087/2013/LEX - C7-0477/2013 - 2011/0268(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (00085/2013/LEX - C7-0476/2013 - 2011/0276(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist (00084/2013/LEX - C7-0475/2013 - 2011/0272(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (00083/2013/LEX - C7-0474/2013 - 2011/0275(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (00108/2013/LEX - C7-0473/2013 - 2013/0249(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (00082/2013/LEX - C7-0472/2013 - 2011/0274(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” eesmärgil (00081/2013/LEX - C7-0471/2013 - 2011/0273(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse õigusprogramm aastateks 2014–2020 (00090/2013/LEX - C7-0470/2013 - 2011/0369(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm aastateks 2014–2020 (00089/2013/LEX - C7-0469/2013 - 2011/0344(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (00097/2013/LEX - C7-0468/2013 - 2011/0461(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks (00114/2013/LEX - C7-0467/2013 - 2012/0202(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (00111/2013/LEX - C7-0466/2013 - 2013/0325(COD))

°
° ° °

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks (00146/2013/LEX - C7-0013/2014 - 2011/0153(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmise menetlustega (00145/2013/LEX - C7-0012/2014 - 2011/0039(COD))


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 45/2013 – III jagu –Komisjon (N7-0001/2014 - C7-0001/2014 - 2014/2000(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta (COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta (COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Oskar HERICS (AT) (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutelul (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse esialgset tasuta õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele, kellelt on võetud vabadus, ning tasuta õigusabi Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesia Vabariigile (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta (COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI, ECON, CONT, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002, ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98 (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vahelise kalandussektorit käsitleva partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, liidu nimel sõlmimise kohta (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse liikmesriikide poolt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides (15902/2013 - C7-0485/2013 - 2012/0056(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus millega sõlmitakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ning muudetakse otsust 2007/659/EÜ (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ECON

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- Raport ELi liikmesriikide valmisoleku kohta uue ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodi tõhusaks ja õigeaegseks alustamiseks (2013/2095(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (COM(2011)0897 - C7-0004/2012 - 2011/0437(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse vee-, energeetika, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate turulepääsu tingimustega seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0354/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa arenguaasta (2015) kohta (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)) - DEVE komisjon - Raportöör: Charles Goerens (A7-0384/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Edit Bauer (A7-0386/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nõusolekumenetlus) muutmise kohta (2012/2124(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, direktiivi 2009/128/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

- Raport 2013. aasta rakendamisaruande kohta, mis käsitleb süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia arendamist ja kasutamist Euroopas (2013/2079(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Chris Davies (A7-0430/2013)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi „Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogramm „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine” (15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP)) - LIBE komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

- Raport toidukriisi, toiduahelas esineva pettuse ja selle kontrollimise kohta (2013/2091(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Esther de Lange (A7-0434/2013)

- Raport seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja liikmesriikide kontrolli kohta komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle (2012/2323(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A7-0435/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Julie Girling (A7-0440/2013)

- Raport ELi ja ASEANi suhete tuleviku kohta (2013/2148(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

- Raport ELi õiguskaitse tulemustabeli kui tõhusa õiguskaitse ja majanduskasvu edendamise vahendi kohta (2013/2117(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

- Raport e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava ja innovatiivse tervishoiu kohta 21. sajandil (2013/2061(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

- Raport keskkonda sattunud plastijäätmete Euroopa strateegia kohta (2013/2113(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

- Raport piirkondliku märgistuse ja parimate tavade kohta maapiirkondade majanduses (2013/2098(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

- Raport tõhusa tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia kohta (2013/2112(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

- Raport sotsiaalkaitse kohta kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele (2013/2111(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

- Raport aruka spetsialiseerumise ja toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomise kohta (2013/2094(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud selle artikli 49 lõike 3 osas (12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

- Raport Euroopa taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (2013/2006(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

- Raport töötajate finantsosaluse kohta ettevõtte tuludes (2013/2127(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Phil Bennion (A7-0465/2013)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega nähakse ette eeskirjad ja kord, mille alusel saab Gröönimaa osaleda Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0466/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

- Raport Lara Comi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2013/2190(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, et täpsustada üldiste ja spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste arvutamist C(2013)09338 – 2014/2501(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast (20. detsember 2013).

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON


12. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2013. aasta septembri osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0000123/2013), mille esitas(id) Matthias Groote keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel komisjonile: Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

- (O-0000115/2013), mille esitas(id) Vital Moreira ja George Sabin Cutaş rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Mehhiko vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu kaubandust käsitleva jaotise ajakohastamine (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014);

- (O-0000127/2013), mille esitas(id) Matthias Groote ja Corinne Lepage keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel, Gesine Meissner transpordi- ja turismikomisjoni nimel ning Gabriel Mato Adrover kalanduskomisjoni nimel komisjonile: Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014);

- (O-0000148/2013), mille esitas(id) Vital Moreira ja María Auxiliadora Correa Zamora rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: EL-Tšiili: ühelt poolt EÜ ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel sõlmitud kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev assotsieerimisleping (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014).


14. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

18. detsember 2013

Joana Roque Lino (nr 2501/2013); Lorraine Cleaver (nr 2502/2013); (nimi salastatud) (nr 2503/2013); Dr. Waltraud Wahler-Brenk (nr 2504/2013); Susanne Ascherl (nr 2505/2013); (nimi salastatud) (nr 2506/2013); James Wilson (nr 2507/2013); Daphne Mears (nr 2508/2013); Gianfranco Sinha (nr 2509/2013); (nimi salastatud) (nr 2510/2013); (nimi salastatud) (nr 2511/2013); Ante Spahić (nr 2512/2013); (nimi salastatud) (nr 2513/2013); (nimi salastatud) (nr 2514/2013); Gareth Bowen (nr 2515/2013); (nimi salastatud) (nr 2516/2013); Michaela Schlathölter (nr 2517/2013); (nimi salastatud) (nr 2518/2013); Christiana Kotsovou (nr 2519/2013); (nimi salastatud) (nr 2520/2013); Mario Serena (nr 2521/2013); Carolin Janker (nr 2522/2013); (nimi salastatud) (nr 2523/2013); (nimi salastatud) (nr 2524/2013); (nimi salastatud) (nr 2525/2013); (nimi salastatud) (nr 2526/2013); Gеоrgi Dukоv (nr 2527/2013); Lena Nicolaou (nr 2528/2013); Strahil Kerelov (nr 2529/2013); Rolf Klein (nr 2530/2013); Emma Thomson (nr 2531/2013); Natalia Martín De Pozuelo Martínez (nr 2532/2013); (nimi salastatud) (nr 2533/2013); Fiet Sylwester (nr 2534/2013); José Antonio Torres Espino (nr 2535/2013); Thomas Nielsen (nr 2536/2013); Carlos Geppi (nr 2537/2013); Josef Ruckgaber (nr 2538/2013); Iker Aramendia Landa (nr 2539/2013); (nimi salastatud) (nr 2540/2013); Alberto Ruiz González (nr 2541/2013); (nimi salastatud) (nr 2542/2013); Safia Deriche (nr 2543/2013); (nimi salastatud) (nr 2544/2013); John Hildebrand (nr 2545/2013); Audronė Barkauskienė (nr 2546/2013); (nimi salastatud) (nr 2547/2013); (nimi salastatud) (nr 2548/2013); Gerd Litzenburger (nr 2549/2013); Alberto Ruiz i González (nr 2550/2013); José Amorim de Sousa (nr 2551/2013); Barbro Grebacken (nr 2552/2013); Tuija Hanhisalo (nr 2553/2013); Albin Iñaki Díaz (nr 2554/2013); Natalja Igumnova (nr 2555/2013); (nimi salastatud) (nr 2556/2013); (nimi salastatud) (nr 2557/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr 2558/2013); Beata Loskot (nr 2559/2013); (nimi salastatud) (nr 2560/2013); (nimi salastatud) (nr 2561/2013); Carlos Benlloch Juan (nr 2562/2013); José Lacalle Márquez (nr 2563/2013); Jacqueline Wilson (nr 2564/2013); (nimi salastatud) (nr 2565/2013); (nimi salastatud) (nr 2566/2013); (nimi salastatud) (nr 2567/2013); Jerzy Bobrowski (nr 2568/2013); (nimi salastatud) (nr 2569/2013); (nimi salastatud) (nr 2570/2013); (nimi salastatud) (nr 2571/2013); Kosta Ivanov Avgusto (nr 2572/2013); (nimi salastatud) (nr 2573/2013); (nimi salastatud) (nr 2574/2013); Ulrich Neef (nr 2575/2013); Sonja Scheitler (nr 2576/2013); (nimi salastatud) (nr 2577/2013); Flavio Miccono (nr 2578/2013); Asta Ignatavičiūtė (nr 2579/2013); Tarmo Mutli (nr 2580/2013); Edouard Meyer (nr 2581/2013); Albano de Alonso Paz (nr 2582/2013); Giorgios Ioannidis (nr 2583/2013); Kai Schwarzer (nr 2584/2013); (nimi salastatud) (nr 2585/2013); Jos Aalders (nr 2586/2013); (nimi salastatud) (nr 2587/2013); René Schöttke (nr 2588/2013); Richard Niney (nr 2589/2013); Aseem Mehrotra (nr 2590/2013); Nawa Diakite (nr 2591/2013); (nimi salastatud) (nr 2592/2013); (nimi salastatud) (nr 2593/2013); Matthias Heuer (nr 2594/2013); Dimitris Bourdos (nr 2595/2013); Luis Miguel García Zurro (nr 2596/2013); BassamThat's Alkari (nr 2597/2013); (nimi salastatud) (nr 2598/2013); Mariyus Noko Ngele (nr 2599/2013); Claus Dott (nr 2600/2013); Daphne Mears (nr 2601/2013); (nimi salastatud) (nr 2602/2013); Ιoannis Κontos (nr 2603/2013); Eelze Hof (nr 2604/2013); Paola Verdina (nr 2605/2013); (nimi salastatud) (nr 2606/2013); (nimi salastatud) (nr 2607/2013); Eelze Hof (nr 2608/2013); (nimi salastatud) (nr 2609/2013); Amparo Yoldi (nr 2610/2013); (nimi salastatud) (nr 2611/2013); (nimi salastatud) (nr 2612/2013); (nimi salastatud) (nr 2613/2013); (nimi salastatud) (nr 2614/2013); Valerie King (nr 2615/2013); (nimi salastatud) (nr 2616/2013); John Porro (nr 2617/2013); Natacha Duvernois (nr 2618/2013); Marie Helene Henocq (nr 2619/2013); Sibylle Scheffknecht-MacDonald (nr 2620/2013); Iolanda Marques (nr 2621/2013); Renato Lelli (nr 2622/2013); (nimi salastatud) (nr 2623/2013); Artur Knappik (nr 2624/2013); (nimi salastatud) (nr 2625/2013); (nimi salastatud) (nr 2626/2013); Krisztián Varga (nr 2627/2013); Yaroslav Gerbut (nr 2628/2013); Olga Kmyta (nr 2629/2013); (nimi salastatud) (nr 2630/2013); Dominique Dubosc (nr 2631/2013); Richard Daly (nr 2632/2013); Luc Mission (SPRL Mission Bureau d'Avocats) (nr 2633/2013); Sergy Alpin (nr 2634/2013); Kyriakos Nkikas (nr 2635/2013); Trine Rud Andresen (nr 2636/2013); (nimi salastatud) (nr 2637/2013); (nimi salastatud) (nr 2638/2013); (nimi salastatud) (nr 2639/2013); (nimi salastatud) (nr 2640/2013); Detlef Zöllner (nr 2641/2013); (nimi salastatud) (nr 2642/2013); (nimi salastatud) (nr 2643/2013); Hieronim Tonder (nr 2644/2013); (nimi salastatud) (nr 2645/2013); Gertrud Persson (nr 2646/2013); (nimi salastatud) (nr 2647/2013); (nimi salastatud) (nr 2648/2013); Alexandru Firicel (nr 2649/2013); Flavio Miccono (nr 2650/2013); John McHardy (nr 2651/2013); (nimi salastatud) (nr 2652/2013); (nimi salastatud) (nr 2653/2013); André Prescher (nr 2654/2013); (nimi salastatud) (nr 2655/2013); Silvio Basileo (nr 2656/2013); Denis Dugré (nr 2657/2013); (nimi salastatud) (nr 2658/2013); Marc Aznar Martínez (nr 2659/2013).

20. detsember 2013

José Ortega Ortega (nr 2660/2013); (nimi salastatud) (nr 2661/2013); (nimi salastatud) (nr 2662/2013); (nimi salastatud) (nr 2663/2013); (nimi salastatud) (nr 2664/2013); Ronald Horstmann (nr 2665/2013); (nimi salastatud) (nr 2666/2013); (nimi salastatud) (nr 2667/2013); (nimi salastatud) (nr 2668/2013); Karl L. Meyer (nr 2669/2013); (nimi salastatud) (nr 2670/2013); (nimi salastatud) (nr 2671/2013); (nimi salastatud) (nr 2672/2013); (nimi salastatud) (nr 2673/2013); (nimi salastatud) (nr 2674/2013); (nimi salastatud) (nr 2675/2013); (nimi salastatud) (nr 2676/2013); (nimi salastatud) (nr 2677/2013); Liliane Senoyer (nr 2678/2013); Adeline Swolfs (nr 2679/2013); Ernevaza Kopačin (nr 2680/2013); Anton Venter (nr 2681/2013); Isabella Caruana (nr 2682/2013); Francesco Era (nr 2683/2013); Flavio Miccono (nr 2684/2013); Andrei Taga (nr 2685/2013); (nimi salastatud) (nr 2686/2013); (nimi salastatud) (nr 2687/2013); Paolo Del Bene (nr 2688/2013); Kenneth Kattenberg (nr 2689/2013); (nimi salastatud) (nr 2690/2013); (nimi salastatud) (nr 2691/2013); Karl Heinz Kleemann (nr 2692/2013); Christian Frener (nr 2693/2013); (nimi salastatud) (nr 2694/2013); Annij Prisjolkova Bottiglieri (nr 2695/2013); Olga Sayago Solano (nr 2696/2013); (nimi salastatud) (nr 2697/2013); (nimi salastatud) (nr 2698/2013); Georgios Foutsitzis (nr 2699/2013); Carmen Pereira Pache (nr 2700/2013); Béla Géza Kerekes (nr 2701/2013); (nimi salastatud) (nr 2702/2013); (nimi salastatud) (nr 2703/2013); (nimi salastatud) (nr 2704/2013); Maria de Jesus Prego Lopes Filipe (nr 2705/2013); Francesco Era (nr 2706/2013); (nimi salastatud) (nr 2707/2013); (nimi salastatud) (nr 2708/2013); (nimi salastatud) (nr 2709/2013); (nimi salastatud) (nr 2710/2013); Zhivko Zhekov (nr 2711/2013); Maria Montserrat Castrillo Mestre (nr 2712/2013); (nimi salastatud) (nr 2713/2013); (nimi salastatud) (nr 2714/2013); (nimi salastatud) (nr 2715/2013); Britta Schlötcke (nr 2716/2013); Mario Lonbardozzi (nr 2717/2013); (nimi salastatud) (nr 2718/2013); (nimi salastatud) (nr 2719/2013).

9. jaanuar 2014

Lars Mikkelsen (nr 2720/2013); Bruno Kramm (nr 2721/2013); (nimi salastatud) (nr 2722/2013); (nimi salastatud) (nr 2723/2013); (nimi salastatud) (nr 2724/2013); (nimi salastatud) (nr 2725/2013); Ismael Lloréns Santamaría (nr 2726/2013); Izabela Genoveva Pulpan (nr 2727/2013); (nimi salastatud) (nr 2728/2013); Michael McDermott (nr 2729/2013); Malcolm McCandless (nr 2730/2013); (nimi salastatud) (nr 2731/2013); Félix García Martínez (nr 2732/2013); (nimi salastatud) (nr 2733/2013); Estera Neagoe (nr 2734/2013); (nimi salastatud) (nr 2735/2013); Mihaela Profir (nr 2736/2013); (nimi salastatud) (nr 2737/2013); Stefano Casabianca (nr 2738/2013); (nimi salastatud) (nr 2739/2013); Ivan Enchev (nr 2740/2013); Indra Dombrovska (nr 2741/2013); (nimi salastatud) (nr 2742/2013); Antonio Francisco Sánchez-Migallón León (nr 2743/2013); (nimi salastatud) (nr 2744/2013); Ioannis Chatzisavvas (nr 2745/2013); (nimi salastatud) (nr 2746/2013); Matteo La Cara (nr 2747/2013); (nimi salastatud) (nr 2748/2013); (nimi salastatud) (nr 2749/2013); Radojka Jovičić (nr 2750/2013); (nimi salastatud) (nr 2751/2013); (nimi salastatud) (nr 2752/2013); Elmaati Hlibat (nr 2753/2013); Sorin Nica (nr 2754/2013); (nimi salastatud) (nr 2755/2013); (nimi salastatud) (nr 2756/2013); Ursula Eysel-Stange (nr 2757/2013); Janina Dębowska (nr 2758/2013); Olivier Janssens (nr 2759/2013); (nimi salastatud) (nr 2760/2013); (nimi salastatud) (nr 2761/2013); (nimi salastatud) (nr 2762/2013); (nimi salastatud) (nr 2763/2013); (nimi salastatud) (nr 2764/2013); (nimi salastatud) (nr 2765/2013); (nimi salastatud) (nr 2766/2013); (nimi salastatud) (nr 2767/2013); Paolo Pelini (nr 2768/2013); Eugen Polák (nr 2769/2013); Guiberto Claudio Boccolari (nr 2770/2013); Steve Rawlings (nr 2771/2013); Giovanni Giuliari (nr 2772/2013); Ivan Ribičić (nr 2773/2013); (nimi salastatud) (nr 2774/2013); (nimi salastatud) (nr 2775/2013); (nimi salastatud) (nr 2776/2013); Flavio Miccono (nr 2777/2013); Flavio Miccono (nr 2778/2013); Flavio Miccono (nr 2779/2013); Dirk Scherer (nr 2780/2013); Dirk Scherer (nr 2781/2013); Mohamad Sahelieh (nr 2782/2013); Andre Strauß (nr 2783/2013); Robert Martínez Correcher (nr 2784/2013); (nimi salastatud) (nr 2785/2013); (nimi salastatud) (nr 2786/2013); Fructuoso Pontigo Concha (nr 2787/2013); (nimi salastatud) (nr 2788/2013); Hartmut Decker (nr 2789/2013); Bent Hansen (nr 2790/2013); Małgorzata Szafran (nr 2791/2013); Khristo Spasov (nr 2792/2013); Dirk Emmermann (nr 2793/2013); (nimi salastatud) (nr 2794/2013); (nimi salastatud) (nr 2795/2013); Tilman Kluge (nr 2796/2013); Heiko Rehse (nr 2797/2013); Heiko Rehse (nr 2798/2013); Peter Trumpfheller (nr 2799/2013).


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati laiali 2014. aasta jaanuari istungi lõplik päevakorra projekt (PE 526.046/PDOJ). Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võtsid:

- Jean-Pierre Audy, kes pidas kahetsusväärseks, et taas kord ei võtnud Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy pärast 19. ja 20. detsembril 2013. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumist parlamendi ees selle tulemuste suhtes sõna, nagu nähakse ette aluslepingu artiklis 15 (president märkis, et arutab seda fraktsioonide esimeestega);

- Astrid Lulling, kes soovitas komisjoni avalduse mittediskrimineerimise kohta seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (päevakorrapunkt 192) päevakorrast välja jätta, kuna seda teemat arutati juba eelmise istungjärgu ajal (president vastas, et päevakorra muutmise taotlused tuleb esitada hiljemalt üks tund enne istungi algust);

- Nikolaos Chountis parlamendi tseremoniaalse esindatuse kohta Kreeka eesistumisperioodi avaüritusel Ateenas (president vastas, et Euroopa Parlamenti esindas asepresident Anni Podimata);

- Laurence J.A.J. Stassen, kes palus, et parlamendis korraldataks üheminutiline leinaseisak Iisraeli endise peaministri Ariel Sharoni mälestuseks;

- Victor Boştinaru, kes käsitles Euroopa ajakirjanduses avaldatud Elmar Broki seisukohti bulgaarlastest ja rumeenlastest kodanike kohta;

- Richard Falbr, kes oli vastu üheminutilise leinaseisaku korraldamisele Ariel Sharoni mälestuseks.


16. Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heide ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 510/2011, et määrata kindlaks meetodid uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Holger Krahmer tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Pieper (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Salvatore Tatarella fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carl Schlyter, Tonino Picula ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Holger Krahmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carl Schlyter.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.4.


17. Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia (arutelu)

Raport 2013. aasta rakendamisaruande kohta, mis käsitleb süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia arendamist ja kasutamist Euroopas [2013/2079(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Chris Davies (A7-0430/2013)

Chris Davies tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, Andrés Perelló Rodríguez fraktsiooni S&D nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Christa Klaß, Matthias Groote, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Chris Davies, Romana Jordan ja Judith A. Merkies.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Sõna võtsid Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva ja María Muñiz De Urquiza.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer ja Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Chris Davies.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.9.


18. Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0000123/2013), mille esitas(id) Matthias Groote keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel komisjonile: Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Gerben-Jan Gerbrandy (koostaja nimel) esitas küsimuse.

Janez Potočnik (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Romana Jordan fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrea Zanoni, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James Nicholson, Phil Bennion ja Struan Stevenson.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Tonino Picula.

Sõna võttis Janez Potočnik.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Romana Jordan fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel, ja Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel: Looduslike liikidega seotud kuritegevus 2013/2747(RSP) (B7-0013/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2014protokoll punkt 10.15.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Iuliu Winkler, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Jacek Włosowicz, Martin Ehrenhauser, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Mark Demesmaeker, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Watson, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, María Muñiz De Urquiza, Charalampos Angourakis, László Tőkés ja George Sabin Cutaş.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid: Romana Jordan, Sandra Petrović Jakovina ja Alexander Mirsky.


20. Arukas spetsialiseerumine ja toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomine (lühiettekanne)

Raport aruka spetsialiseerumise ja toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomise kohta [2013/2094(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

Hermann Winkler tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrej Plenković, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Ruža Tomašić, Petru Constantin Luhan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Ivana Maletić ja Seán Kelly.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.2.


21. E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava (lühiettekanne)

Raport e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava ja innovatiivse tervishoiu kohta 21. sajandil [2013/2061(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

Pilar Ayuso tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Diane Dodds, Ivana Maletić, María Irigoyen Pérez ja Seán Kelly.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.10.


22. Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (lühiettekanne)

Raport toidukriisi, toiduahelas esineva pettuse ja selle kontrollimise kohta [2013/2091(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther de Lange (A7-0434/2013)

Esther de Lange tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Seán Kelly ja Olga Sehnalová.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid João Ferreira, Krisztina Morvai, Sandra Petrović Jakovina ja Biljana Borzan.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.11.


23. Tõhus tööjärelevalve kui töötingimuste parandamise strateegia (lühiettekanne)

Raport tõhusa tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia kohta [2013/2112(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

Jutta Steinruck tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Evelyn Regner, Karima Delli, Claudio Morganti, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Tonino Picula, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Sari Essayah, Vilija Blinkevičiūtė, Sandra Petrović Jakovina ja Marino Baldini.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.12.


24. Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes (lühiettekanne)

Raport töötajate finantsosaluse kohta ettevõtte tuludes [2013/2127(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Phil Bennion (A7-0465/2013)

Phil Bennion tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Vilija Blinkevičiūtė ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.13.


25. Sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele (lühiettekanne)

Raport sotsiaalkaitse kohta kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele [2013/2111(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

Vilija Blinkevičiūtė tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Sari Essayah ja Marino Baldini.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.14.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 526.046/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.40.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Õigusteave - Privaatsuspoliitika