Index 
Proces-verbal
PDF 248kWORD 222k
Luni, 13 ianuarie 2014 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2015
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Componenţa grupurilor politice
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Depunere de documente
 11.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 12.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Petiţii
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)
 17.Tehnologia de captare și stocare a carbonului (dezbatere)
 18.Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (dezbatere)
 19.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (prezentare succintă)
 21.Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020 (prezentare succintă)
 22.Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora (prezentare succintă)
 23.Inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (prezentare succintă)
 24.Participarea financiară a angajaților la veniturile societăților (prezentare succintă)
 25.Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.05.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a salutat adoptarea monedei euro de către Letonia la 1 ianuarie 2014.

Preşedintele a făcut referire la numeroasele intemperii care au afectat Europa în ultimele săptămâni și informează Adunarea că această chestiune va face obiectul unei dezbateri în cursul uneia din sesiunile din februarie. El a transmis un mesaj de solidaritate victimelor intemperiilor.

Preşedintele a evocat conferința ONU privind viitorul Siriei, care va începe la 22 ianuarie 2014 la Geneva. El a subliniat importanța organizării acestei conferințe.

Preşedintele a luat act de informațiile din presă privind acuzațiile făcute de prim-ministrul român Victor Ponta la adresa lui Elmar Brok. El a deplorat aceste acuzații, în cazul în care acestea sunt confirmate.


4. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2015

La reuniunea sa din 12 decembrie 2013, Conferinţa preşedinţilor a adoptat proiectul calendarului perioadelor de sesiune pentru anul parlamentar 2015, care se prezintă după cum urmează:

- 12 - 15 ianuarie

- 28 ianuarie

- 9 - 12 februarie

- 25 februarie

- 9 - 12 martie

- 25 martie

- 15 aprilie

- 27 - 30 aprilie

- 18 - 21 mai

- 27 mai

- 8 - 11 iunie

- 24 iunie

- 6 - 9 iulie

- 7 - 10 septembrie

- 16 septembrie

- 5 - 8 octombrie

- 14 octombrie

- 26 - 29 octombrie

- 11 noiembrie

- 23 - 26 noiembrie

- 2 decembrie

- 14 - 17 decembrie

Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru marți, 14 ianuarie 2014, la ora 12.

Votul va avea loc miercuri, 15 ianuarie 2014, la ora 12.


5. Componenţa Parlamentului

Autorităţile daneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Claus Larsen-Jensen, în locul lui Dan Jørgensen, ca deputat în Parlament, cu efect de la 13 decembrie 2013.

Autoritățile poloneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Zbigniew Zaleski și a lui Tadeusz Edward Ross în locul lui Lena Kolarska-Bobińska şi Rafał Trzaskowski, ca deputați în Parlament, cu efect de la 17 decembrie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea lui Claus Larsen-Jensen cu efect de la 13 decembrie 2013, precum și de alegerea lui Zbigniew Zaleski și a lui Tadeusz Edward Ross, cu efect de la 17 decembrie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski et Tadeusz Edward Ross se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Componenţa grupurilor politice

Godfrey Bloom nu mai este membru al Grupului EFD și se numără printre deputații neafiliați cu efect de la 9 ianuarie 2014.


7. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor PPE, S&D și Verts/ALE următoarele cereri de numiri:

AFCO: Tadeusz Ross

ITRE: Zbigniew Zaleski

PETI: Zbigniew Zaleski

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Tadeusz Ross

Delegaţia pentru relaţiile cu India: Zbigniew Zaleski

ENVI: Claus Larsen-Jensen

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Claus Larsen-Jensen

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan: Keith Taylor nu mai este membru

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA(2010)0431(COR02) la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174 din 1.7.2011, p. 88) - (Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 24 noiembrie 2010 în vederea adoptării directivei susmenționate P7_TA(2010)0431 (JO C 99 E din 3.4.2012, p. 207) - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)) – ENVI)

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

În perioada de sesiune în curs, rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, de la sfârșitul sesiunii din decembrie 2013, împreună cu preşedintele Consiliului, a semnat 18 acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară și că va semna încă două miercuri:

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. …/2013, (UE) nr. …/2013 și (UE) nr. …/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (00103/2013/LEX - C7-0483/2013 - 2013/0117(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (00096/2013/LEX - C7-0482/2013 - 2011/0281(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (00095/2013/LEX - C7-0481/2013 - 2011/0280(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (00094/2013/LEX - C7-0480/2013 - 2011/0288(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (00093/2013/LEX - C7-0479/2013 - 2011/0282(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (00099/2013/LEX - C7-0478/2013 - 2011/0269(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (00087/2013/LEX - C7-0477/2013 - 2011/0268(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (00085/2013/LEX - C7-0476/2013 - 2011/0276(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări (00084/2013/LEX - C7-0475/2013 - 2011/0272(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (00083/2013/LEX - C7-0474/2013 - 2011/0275(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (00108/2013/LEX - C7-0473/2013 - 2013/0249(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului (00082/2013/LEX - C7-0472/2013 - 2011/0274(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (00081/2013/LEX - C7-0471/2013 - 2011/0273(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiţie” pentru perioada 2014-2020 (00090/2013/LEX - C7-0470/2013 - 2011/0369(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (00089/2013/LEX - C7-0469/2013 - 2011/0344(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (00097/2013/LEX - C7-0468/2013 - 2011/0461(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (00114/2013/LEX - C7-0467/2013 - 2012/0202(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (00111/2013/LEX - C7-0466/2013 - 2013/0325(COD))

°
° ° °

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună, în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare pentru adoptarea anumitor măsuri (00146/2013/LEX - C7-0013/2014 - 2011/0153(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în ceea ce privește procedurile de adoptare a anumitor măsuri (00145/2013/LEX - C7-0012/2014 - 2011/0039(COD))


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC 45/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0001/2014 - C7-0001/2014 - 2014/2000(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE (COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Propunere modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (Text codificat) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene şi al statelor sale membre a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE))

retrimis

fond :

AFET

- Înlocuire parțială a membrilor Curții de Conturi - Dl. Oskar HERICS (AT) (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comiteteul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comiteteul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comiteteul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Tunisia (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD))

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI, ECON, CONT, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

- Propunere de regulamentul al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2012 privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/96/UE a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr.254/2002, (CE) nr.2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Gaboneză (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind ratificarea Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) de către statele membre, sau aderarea la aceasta, în interesul Uniunii Europene (15902/2013 - C7-0485/2013 - 2012/0056(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, JURI, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE))

retrimis

fond :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de modificare a Deciziei 2007/659/CE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS))

retrimis

fond :

REGI

aviz :

AGRI, ECON

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la gradul de pregătire a statelor membre ale UE pentru începerea la timp și în mod eficace a noii perioade de programare pentru politica de coeziune (2013/2095(INI)) - REGI - Raportor: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune (COM(2011)0897 - C7-0004/2012 - 2011/0437(COD)) - IMCO - Raportor: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD)) - IMCO - Raportor: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide în ceea ce privește anumite condiții de acces pe piață (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0354/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)) - ITRE - Raportoare: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair (COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD)) - LIBE - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al dezvoltării (2015) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A7-0384/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)) - EMPL - Raportoare: Edit Bauer (A7-0386/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)) - LIBE - Raportor: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)) - LIBE - Raportor: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

- Raport privind modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la procedura de aprobare (2012/2124(REG)) - AFCO - Raportor: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005, a Directivei 2009/128/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)) - AGRI - Raportoare: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

- Raport referitor la raportul de punere în aplicare pentru 2013: dezvoltarea și utilizarea tehnologiei de captare și stocare a carbonului în Europa (2013/2079(INI)) - ENVI - Raportor: Chris Davies (A7-0430/2013)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate” (15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

- Raport referitor la criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora (2013/2091(INI)) - ENVI - Raportoare: Esther de Lange (A7-0434/2013)

- Raport referitor la monitorizarea privind delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie (2012/2323(INI)) - JURI - Raportor: József Szájer (A7-0435/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)) - ENVI - Raportoare: Julie Girling (A7-0440/2013)

- Raport referitor la relațiile viitoare UE-ASEAN (2013/2148(INI)) - AFET - Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

- Raport referitor la Tabloul de bord al UE privind justiția - justiția în materie civilă și administrativă în statele membre 2013/2117(INI)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

- Raport referitor la Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020: asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI 2013/2061(INI)) - ENVI - Raportoare: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

- Raport referitor la strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător 2013/2113(INI)) - ENVI - Raportor: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD)) - INTA - Raportor: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

- Raport referitor la marca regională: cele mai bune practici în economia rurală (2013/2098(INI)) - AGRI - Raportor: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)) - ECON - Raportor: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

- Raport referitor la inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (2013/2112(INI)) - EMPL - Raportoare: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

- Raport referitor la protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (2013/2111(INI)) - EMPL - Raportoare: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

- Raport referitor la tema „specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientăˮ (2013/2094(INI)) - REGI - Raportor: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

- *** Recomandare referitoare la decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte, cu excepția articolului 49 alineatul (3) (12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE)) - AFET - Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

- Raport referitor la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității 2013/2006(INI)) - ITRE - Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

- Raport referitor la participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor (2013/2127(INI)) - EMPL - Raportor: Phil Bennion (A7-0465/2013)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind stabilirea unor norme și proceduri care să permită participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0466/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD)) - PECH - Raportoare: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

- Raport referitor la cererea de apărare a imunității și privilegiilor doamnei Lara Comi (2013/2190(IMM)) - JURI - Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE)) - ITRE - Raportoare: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (reformare) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE)) - ECON - Raportor: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD)) - TRAN - Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)


11. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 20 decembrie 2013.

retrimis fond: ECON


12. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune septembrie 2013 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0000123/2013) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, adresată Comisiei: Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

- (O-0000115/2013) adresată de Vital Moreira şi George Sabin Cutaş, în numele Comisiei pentru comerț internațional, adresată Comisiei: Modernizarea dispozițiilor referitoare la schimburile comerciale din Acordul de parteneriat economic, coordonare politică și cooperare dintre UE și Mexic (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014);

- (O-0000127/2013) adresată de Matthias Groote şi Corinne Lepage, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, Gesine Meissner, în numele Comisiei pentru transport şi turism, și Gabriel Mato Adrover în numele Comisiei pentru pescuit, adresată Comisiei: Recunoașterea daunelor ecologice în dreptul UE și dreptul internațional (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014);

- (O-0000148/2013) adresată de Vital Moreira şi María Auxiliadora Correa Zamora, în numele Comisiei pentru comerț internațional, adresată Comisiei: UE - Chile: Comerțul și aspectele legate de comerț din Acordul de instituire a unei asocieri între CE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014).


14. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

18 decembrie 2013

Joana Roque Lino (nr. 2501/2013); Lorraine Cleaver (nr. 2502/2013); (nume confidențial) (nr. 2503/2013); Dr. Waltraud Wahler-Brenk (nr. 2504/2013); Susanne Ascherl (nr. 2505/2013); (nume confidențial) (nr. 2506/2013); James Wilson (nr. 2507/2013); Daphne Mears (nr. 2508/2013); Gianfranco Sinha (nr. 2509/2013); (nume confidențial) (nr. 2510/2013); (nume confidențial) (nr. 2511/2013); Ante Spahić (nr. 2512/2013); (nume confidențial) (nr. 2513/2013); (nume confidențial) (nr. 2514/2013); Gareth Bowen (nr. 2515/2013); (nume confidențial) (nr. 2516/2013); Michaela Schlathölter (nr. 2517/2013); (nume confidențial) (nr. 2518/2013); Christiana Kotsovou (nr. 2519/2013); (nume confidențial) (nr. 2520/2013); Mario Serena (nr. 2521/2013); Carolin Janker (nr. 2522/2013); (nume confidențial) (nr. 2523/2013); (nume confidențial) (nr. 2524/2013); (nume confidențial) (nr. 2525/2013); (nume confidențial) (nr. 2526/2013); Gеоrgi Dukоv (nr. 2527/2013); Lena Nicolaou (nr. 2528/2013); Strahil Kerelov (nr. 2529/2013); Rolf Klein (nr. 2530/2013); Emma Thomson (nr. 2531/2013); Natalia Martín De Pozuelo Martínez (nr. 2532/2013); (nume confidențial) (nr. 2533/2013); Fiet Sylwester (nr. 2534/2013); José Antonio Torres Espino (nr. 2535/2013); Thomas Nielsen (nr. 2536/2013); Carlos Geppi (nr. 2537/2013); Josef Ruckgaber (nr. 2538/2013); Iker Aramendia Landa (nr. 2539/2013); (nume confidențial) (nr. 2540/2013); Alberto Ruiz González (nr. 2541/2013); (nume confidențial) (nr. 2542/2013); Safia Deriche (nr. 2543/2013); (nume confidențial) (nr. 2544/2013); John Hildebrand (nr. 2545/2013); Audronė Barkauskienė (nr. 2546/2013); (nume confidențial) (nr. 2547/2013); (nume confidențial) (nr. 2548/2013); Gerd Litzenburger (nr. 2549/2013); Alberto Ruiz i González (nr. 2550/2013); José Amorim de Sousa (nr. 2551/2013); Barbro Grebacken (nr. 2552/2013); Tuija Hanhisalo (nr. 2553/2013); Albin Iñaki Díaz (nr. 2554/2013); Natalja Igumnova (nr. 2555/2013); (nume confidențial) (nr. 2556/2013); (nume confidențial) (nr. 2557/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2558/2013); Beata Loskot (nr. 2559/2013); (nume confidențial) (nr. 2560/2013); (nume confidențial) (nr. 2561/2013); Carlos Benlloch Juan (nr. 2562/2013); José Lacalle Márquez (nr. 2563/2013); Jacqueline Wilson (nr. 2564/2013); (nume confidențial) (nr. 2565/2013); (nume confidențial) (nr. 2566/2013); (nume confidențial) (n° 2567/2013); Jerzy Bobrowski (nr. 2568/2013); (nume confidențial) (nr. 2569/2013); (nume confidențial) (nr. 2570/2013); (nume confidențial) (nr. 2571/2013); Kosta Ivanov Avgusto (nr. 2572/2013); (nume confidențial) (nr. 2573/2013); (nume confidențial) (nr. 2574/2013); Ulrich Neef (nr. 2575/2013); Sonja Scheitler (nr. 2576/2013); (nume confidențial) (nr. 2577/2013); Flavio Miccono (nr. 2578/2013); Asta Ignatavičiūtė (nr. 2579/2013); Tarmo Mutli (nr. 2580/2013); Edouard Meyer (nr. 2581/2013); Albano de Alonso Paz (nr. 2582/2013); Giorgios Ioannidis (nr. 2583/2013); Kai Schwarzer (nr. 2584/2013); (nume confidențial) (nr. 2585/2013); Jos Aalders (nr. 2586/2013); (nume confidențial) (nr. 2587/2013); René Schöttke (nr. 2588/2013); Richard Niney (nr. 2589/2013); Aseem Mehrotra (nr. 2590/2013); Nawa Diakite (nr. 2591/2013); (nume confidențial) (nr. 2592/2013); (nume confidențial) (nr. 2593/2013); Matthias Heuer (nr. 2594/2013); Dimitris Bourdos (nr. 2595/2013); Luis Miguel García Zurro (nr. 2596/2013); BassamThat's Alkari (nr. 2597/2013); (nume confidențial) (nr. 2598/2013); Mariyus Noko Ngele (nr. 2599/2013); Claus Dott (nr. 2600/2013); Daphne Mears (nr. 2601/2013); (nume confidențial) (nr. 2602/2013); Ιoannis Κontos (nr. 2603/2013); Eelze Hof (nr. 2604/2013); Paola Verdina (nr. 2605/2013); (nume confidențial) (nr. 2606/2013); (nume confidențial) (nr. 2607/2013); Eelze Hof (nr. 2608/2013); (nume confidențial) (nr. 2609/2013); Amparo Yoldi (nr. 2610/2013); (nume confidențial) (nr. 2611/2013); (nume confidențial) (nr. 2612/2013); (nume confidențial) (nr. 2613/2013); (nume confidențial) (nr. 2614/2013); Valerie King (nr. 2615/2013); (nume confidențial) (nr. 2616/2013); John Porro (nr. 2617/2013); Natacha Duvernois (nr. 2618/2013); Marie Helene Henocq (nr. 2619/2013); Sibylle Scheffknecht-MacDonald (nr. 2620/2013); Iolanda Marques (nr. 2621/2013); Renato Lelli (nr. 2622/2013); (nume confidențial) (nr. 2623/2013); Artur Knappik (nr. 2624/2013); (nume confidențial) (nr. 2625/2013); (nume confidențial) (nr. 2626/2013); Krisztián Varga (nr. 2627/2013); Yaroslav Gerbut (nr. 2628/2013); Olga Kmyta (nr. 2629/2013); (nume confidențial) (nr. 2630/2013); Dominique Dubosc (nr. 2631/2013); Richard Daly (nr. 2632/2013); Luc Mission (Cabinet de avocatură SPRL Mission) (nr. 2633/2013); Sergy Alpin (nr. 2634/2013); Kyriakos Nkikas (nr. 2635/2013); Trine Rud Andresen (nr. 2636/2013); (nume confidențial) (nr. 2637/2013); (nume confidențial) (nr. 2638/2013); (nume confidențial) (nr. 2639/2013); (nume confidențial) (nr. 2640/2013); Detlef Zöllner (nr. 2641/2013); (nume confidențial) (nr. 2642/2013); (nume confidențial) (nr. 2643/2013); Hieronim Tonder (nr. 2644/2013); (nume confidențial) (nr. 2645/2013); Gertrud Persson (nr. 2646/2013); (nume confidențial) (nr. 2647/2013); (nume confidențial) (nr. 2648/2013); Alexandru Firicel (nr. 2649/2013); Flavio Miccono (nr. 2650/2013); John McHardy (nr. 2651/2013); (nume confidențial) (nr. 2652/2013); (nume confidențial) (nr. 2653/2013); André Prescher (nr. 2654/2013); (nume confidențial) (nr. 2655/2013); Silvio Basileo (nr. 2656/2013); Denis Dugré (nr. 2657/2013); (nume confidențial) (nr. 2658/2013); Marc Aznar Martínez (nr. 2659/2013).

20 decembrie 2013

José Ortega Ortega (nr. 2660/2013); (nume confidențial) (nr. 2661/2013); (nume confidențial) (nr. 2662/2013); (nume confidențial) (nr. 2663/2013); (nume confidențial) (nr. 2664/2013); Ronald Horstmann (nr. 2665/2013); (nume confidențial) (nr. 2666/2013); (nume confidențial) (nr. 2667/2013); (nume confidențial) (nr. 2668/2013); Karl L. Meyer (nr. 2669/2013); (nume confidențial) (nr. 2670/2013); (nume confidențial) (nr. 2671/2013); (nume confidențial) (nr. 2672/2013); (nume confidențial) (nr. 2673/2013); (nume confidențial) (nr. 2674/2013); (nume confidențial) (nr. 2675/2013); (nume confidențial) (nr. 2676/2013); (nume confidențial) (nr. 2677/2013); Liliane Senoyer (nr. 2678/2013); Adeline Swolfs (nr. 2679/2013); Ernevaza Kopačin (nr. 2680/2013); Anton Venter (nr. 2681/2013); Isabella Caruana (nr. 2682/2013); Francesco Era (nr. 2683/2013); Flavio Miccono (nr. 2684/2013); Andrei Taga (nr. 2685/2013); (nume confidențial) (nr. 2686/2013); (nume confidențial) (nr. 2687/2013); Paolo Del Bene (nr. 2688/2013); Kenneth Kattenberg (nr. 2689/2013); (nume confidențial) (nr. 2690/2013); (nume confidențial) (nr. 2691/2013); Karl Heinz Kleemann (nr. 2692/2013); Christian Frener (nr. 2693/2013); (nume confidențial) (nr. 2694/2013); Annij Prisjolkova Bottiglieri (nr. 2695/2013); Olga Sayago Solano (nr. 2696/2013); (nume confidențial) (nr. 2697/2013); (nume confidențial) (nr. 2698/2013); Georgios Foutsitzis (nr. 2699/2013); Carmen Pereira Pache (nr. 2700/2013); Béla Géza Kerekes (nr. 2701/2013); (nume confidențial) (nr. 2702/2013); (nume confidențial) (nr. 2703/2013); (nume confidențial) (nr. 2704/2013); Maria de Jesus Prego Lopes Filipe (nr. 2705/2013); Francesco Era (nr. 2706/2013); (nume confidențial) (nr. 2707/2013); (nume confidențial) (nr. 2708/2013); (nume confidențial) (nr. 2709/2013); (nume confidențial) (nr. 2710/2013); Zhivko Zhekov (nr. 2711/2013); Maria Montserrat Castrillo Mestre (nr. 2712/2013); (nume confidențial) (nr. 2713/2013); (nume confidențial) (nr. 2714/2013); (nume confidențial) (nr. 2715/2013); Britta Schlötcke (nr. 2716/2013); Mario Lonbardozzi (nr. 2717/2013); (nume confidențial) (nr. 2718/2013); (nume confidențial) (nr. 2719/2013).

9 ianuarie 2014

Lars Mikkelsen (nr. 2720/2013); Bruno Kramm (nr. 2721/2013); (nume confidențial) (nr. 2722/2013); (nume confidențial) (nr. 2723/2013); (nume confidențial) (nr. 2724/2013); (nume confidențial) (nr. 2725/2013); Ismael Lloréns Santamaría (nr. 2726/2013); Izabela Genoveva Pulpan (nr. 2727/2013); (nume confidențial) (nr. 2728/2013); Michael McDermott (nr. 2729/2013); Malcolm McCandless (nr. 2730/2013); (nume confidențial) (nr. 2731/2013); Félix García Martínez (nr. 2732/2013); (nume confidențial) (nr. 2733/2013); Estera Neagoe (nr. 2734/2013); (nume confidențial) (nr. 2735/2013); Mihaela Profir (nr. 2736/2013); (nume confidențial) (nr. 2737/2013); Stefano Casabianca (nr. 2738/2013); (nume confidențial) (nr. 2739/2013); Ivan Enchev (nr. 2740/2013); Indra Dombrovska (nr. 2741/2013); (nume confidențial) (nr. 2742/2013); Antonio Francisco Sánchez-Migallón León (nr. 2743/2013); (nume confidențial) (nr. 2744/2013); Ioannis Chatzisavvas (nr. 2745/2013); (nume confidențial) (nr. 2746/2013); Matteo La Cara (nr. 2747/2013); (nume confidențial) (nr.° 2748/2013); (nume confidențial) (nr. 2749/2013); Radojka Jovičić (nr. 2750/2013); (nume confidențial) (nr. 2751/2013); (nume confidențial) (nr. 2752/2013); Elmaati Hlibat (nr. 2753/2013); Sorin Nica (nr. 2754/2013); (nume confidențial) (nr. 2755/2013); (nume confidențial) (nr. 2756/2013); Ursula Eysel-Stange (nr. 2757/2013); Janina Dębowska (nr. 2758/2013); Olivier Janssens (nr. 2759/2013); (nume confidențial) (nr. 2760/2013); (nume confidențial) (nr. 2761/2013); (nume confidențial) (nr. 2762/2013); (nume confidențial) (nr. 2763/2013); (nume confidențial) (nr. 2764/2013); (nume confidențial) (nr. 2765/2013); (nume confidențial) (nr. 2766/2013); (nume confidențial) (nr. 2767/2013); Paolo Pelini (nr. 2768/2013); Eugen Polák (nr. 2769/2013); Guiberto Claudio Boccolari (nr. 2770/2013); Steve Rawlings (nr. 2771/2013); Giovanni Giuliari (nr. 2772/2013); Ivan Ribičić (nr. 2773/2013); (nume confidențial) (nr. 2774/2013); (nume confidențial) (nr. 2775/2013); (nume confidențial) (nr. 2776/2013); Flavio Miccono (nr. 2777/2013); Flavio Miccono (nr. 2778/2013); Flavio Miccono (nr. 2779/2013); Dirk Scherer (nr. 2780/2013); Dirk Scherer (nr. 2781/2013); Mohamad Sahelieh (nr. 2782/2013); Andre Strauß (nr. 2783/2013); Robert Martínez Correcher (nr. 2784/2013); (nume confidențial) (nr. 2785/2013); (nume confidențial) (nr. 2786/2013); Fructuoso Pontigo Concha (nr. 2787/2013); (nume confidențial) (nr. 2788/2013); Hartmut Decker (nr. 2789/2013); Bent Hansen (nr. 2790/2013); Małgorzata Szafran (nr. 2791/2013); Khristo Spasov (nr. 2792/2013); Dirk Emmermann (nr. 2793/2013); (nume confidențial) (nr. 2794/2013); (nume confidențial) (nr. 2795/2013); Tilman Kluge (nr. 2796/2013); Heiko Rehse (nr. 2797/2013); Heiko Rehse (nr. 2798/2013); Peter Trumpfheller (nr. 2799/2013).


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţei plenare din janvier 2014 (PE 526.046/PDOJ) a fost distribuit. Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

Au intervenit:

- Jean-Pierre Audy, care a regretat că, încă o dată, Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, nu a prezentat o informare Parlamentului, conform prevederilor articolului 15 din tratat, cu privire la rezultatele Consiliului European din 19-20 decembrie 2013 (Președintele a arătat că va discuta despre acest lucru cu președinții grupurilor politice);

- Astrid Lulling, care s-a întrebat dacă declarația Comisiei privind Nediscriminarea în contextul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor referitoare la acestea (punctul 192 din PDOZ) nu ar trebui să fie retrasă, dat fiind faptul că această chestiune a fost deja dezbătută în cursul sesiunii precedente (Președintele i-a răspuns că orice solicitare de modificare a ordinii de zi trebuie prezentată cu cel puțin o oră înainte de deschiderea ședinței);

- Nikolaos Chountis, cu privire la rolul protocolar al Parlamentului în timpul ceremoniei de deschidere a Președinției elene, la Atena (Președintele a arătat că vicepreședinta Anni Podimata a reprezentat Parlamentul);

- Laurence J.A.J. Stassen, care a cerut ca Parlamentul să păstreze un minut de tăcere în semn de omagiu adus fostului prim-ministru israelian Ariel Sharon;

- Victor Boştinaru, care a evocat declarațiile lui Elmar Brok din presa europeană cu privire la cetățenii bulgari și români;

- Richard Falbr, care s-a opus păstrării unui minut de tăcere în semn de omagiu adus lui Ariel Sharon.


16. Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Holger Krahmer şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Au intervenit: Markus Pieper (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Silvia-Adriana Ţicău (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Salvatore Tatarella, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Carl Schlyter, Tonino Picula şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit: Connie Hedegaard și Holger Krahmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Carl Schlyter.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 14.1.2014.


17. Tehnologia de captare și stocare a carbonului (dezbatere)

Raport de punere în aplicare 2013: Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiei de captare şi stocare a dioxidului de carbon în Europa [2013/2079(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Chris Davies (A7-0430/2013)

Chris Davies şi-a prezentat raportul.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, Andrés Perelló Rodríguez, în numele Grupului S&D, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Christa Klaß, Matthias Groote, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Chris Davies, Romana Jordan şi Judith A. Merkies.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva şi María Muñiz De Urquiza.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer şi Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Au intervenit: Connie Hedegaard şi Chris Davies.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 14.1.2014.


18. Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-0000123/2013) adresată de Matthias Groote, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, adresată Comisiei: Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Gerben-Jan Gerbrandy (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Romana Jordan, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Giancarlo Scottà, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Andrea Zanoni, Andreas Mölzer, neafiliat, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James Nicholson, Phil Bennion şi Struan Stevenson.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Tonino Picula.

A intervenit Janez Potočnik.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Romana Jordan, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Rosbach, în numele Grupului ECR, şi Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice 2013/2747(RSP) (B7-0013/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.15 al PV din 15.1.2014.


19. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Jacek Włosowicz, Martin Ehrenhauser, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Mark Demesmaeker, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Watson, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, María Muñiz De Urquiza, Charalampos Angourakis, László Tőkés şi George Sabin Cutaş.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit:: Romana Jordan, Sandra Petrović Jakovina şi Alexander Mirsky.


20. Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (prezentare succintă)

Raport referitor la tema „specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă” [2013/2094(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

Hermann Winkler a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrej Plenković, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Ruža Tomašić, Petru Constantin Luhan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Ivana Maletić şi Seán Kelly.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.2 al PV din 14.1.2014.


21. Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020 (prezentare succintă)

Raport referitor la Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020: asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI [2013/2061(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

Pilar Ayuso a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Diane Dodds, Ivana Maletić, María Irigoyen Pérez şi Seán Kelly.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.10 al PV din 14.1.2014.


22. Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora (prezentare succintă)

Raport referitor la criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent [2013/2091(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A7-0434/2013)

Esther de Lange a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Seán Kelly şi Olga Sehnalová.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: João Ferreira, Krisztina Morvai, Sandra Petrović Jakovina şi Biljana Borzan.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.11 al PV din 14.1.2014.


23. Inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (prezentare succintă)

Raport referitor la inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa [2013/2112(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

Jutta Steinruck a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Evelyn Regner, Karima Delli, Claudio Morganti, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Tonino Picula, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Sari Essayah, Vilija Blinkevičiūtė, Sandra Petrović Jakovina şi Marino Baldini.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.12 al PV din 14.1.2014.


24. Participarea financiară a angajaților la veniturile societăților (prezentare succintă)

Raport referitor la participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor [2013/2127(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Phil Bennion (A7-0465/2013)

Phil Bennion a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Vilija Blinkevičiūtė şi Krisztina Morvai.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.13 al PV din 14.1.2014.


25. Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (prezentare succintă)

Raport referitor la protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă [2013/2111(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

Vilija Blinkevičiūtė a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Sari Essayah şi Marino Baldini.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.14 al PV din 14.1.2014.


26. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 526.046/OJMA).


27. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.40.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Aviz juridic - Politica de confidențialitate