Zoznam 
Zápisnica
PDF 250kWORD 212k
Pondelok, 13. januára 2014 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu – 2015
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Petície
 15.Program práce
 16.Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)
 17.Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)
 18.Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti (stručná prezentácia)
 21.Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (stručná prezentácia)
 22.Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (stručná prezentácia)
 23.Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (stručná prezentácia)
 24.Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (stručná prezentácia)
 25.Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vyjadril potešenie nad tým, že Lotyšsko 1. januára 2014 prijalo euro.

Predseda sa zmienil o početných prípadoch nepriaznivého počasia v Európe v uplynulých týždňoch a informoval plénum, že táto téma bude predmetom rozpravy počas jednej z februárových schôdzí. Vyjadril solidaritu Parlamentu s obeťami nepriaznivého počasia.

Predseda pripomenul konferenciu OSN o budúcnosti Sýrie, ktorá sa má konať 22. januára 2014 v Ženeve. Zdôraznil význam konania tejto konferencie.

Predseda podal zhrnutie informácií v tlači o obvineniach, ktoré vzniesol rumunský premiér Victor Ponta voči Elmarovi Brokovi. Vyjadril poľutovanie nad týmito obvineniami, pokiaľ by sa potvrdili.


4. Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu – 2015

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 12. decembra 2013 prijala návrh harmonogramu schôdzí na parlamentný rok 2015. Návrh harmonogramu je takýto:

- od 12. do 15. januára

- 28. januára

- od 9. do 12. februára

- 25. februára

- od 9. do 12. marca

- 25. marca

- 15. apríla

- od 27. do 30. apríla

- od 18. do 21. mája

- 27. mája

- od 8. do 11. júna

- 24. júna

- od 6. do 9. júla

- od 7. do 10. septembra

- 16. septembra

- od 5. do 8. októbra

- 14. októbra

- od 26. do 29. októbra

- 11. novembra

- od 23. do 26. novembra

- 2. decembra

- od 14. do 17. decembra

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je stanovený na utorok 14. januára 2014 o 12.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 15. januára 2014 o 12.00 h.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné dánske úrady oznámili, že Claus Larsen-Jensen bol s účinnosťou od 13. decembra 2013 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Dana Jørgensena.

Príslušné poľské orgány oznámili, že Zbigniew Zaleski a Tadeusz Edward Ross boli zvolení s účinnosťou od 17. decembra 2013 a vo funkcii nahrádzajú Lenu Kolarsku-Bobińsku a Rafała Trzaskowského.

V súlade s článkom 7 ods. 1 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Clausa Larsena-Jensena s účinnosťou od 13. decembra 2013, ako aj Zbigniewa Zaleského a Tadeusza Edwarda Rossa s účinnosťou od 17. decembra 2013.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski a Tadeusz Edward Ross miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Zloženie politických skupín

Godfrey Bloom už nie je členom skupiny EFD a patrí medzi nezaradených poslancov s účinnosťou od 9. januára 2014.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D a Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

výbor AFCO: Tadeusz Ross

výbor ITRE: Zbigniew Zaleski

výbor PETI: Zbigniew Zaleski

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Tadeusz Ross

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Zbigniew Zaleski

výbor ENVI: Claus Larsen-Jensen

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Claus Larsen-Jensen

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Keith Taylor už nie je členom

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum P7_TA(2010)0431(COR02) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88) –(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2010 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2010)0431 (Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 207) - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)) – výbor ENVI)

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je po dobu trvania tejto schôdze k dispozícii na internetových stránkach „Séance en direct“.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od prerušenia zasadania v decembri 2013 podpísal spolu s predsedom Rady 18 aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom a že ďalšie dva podpíše túto stredu:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, (EÚ) č. .../2013 a (EÚ) č. .../2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (00103/2013/LEX - C7-0483/2013 - 2013/0117(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (00096/2013/LEX - C7-0482/2013 - 2011/0281(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (00095/2013/LEX - C7-0481/2013 - 2011/0280(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (00094/2013/LEX - C7-0480/2013 - 2011/0288(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (00093/2013/LEX - C7-0479/2013 - 2011/0282(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (00099/2013/LEX - C7-0478/2013 - 2011/0269(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (00087/2013/LEX - C7-0477/2013 - 2011/0268(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (00085/2013/LEX - C7-0476/2013 - 2011/0276(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení (00084/2013/LEX - C7-0475/2013 - 2011/0272(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (00083/2013/LEX - C7-0474/2013 - 2011/0275(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (00108/2013/LEX - C7-0473/2013 - 2013/0249(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (00082/2013/LEX - C7-0472/2013 - 2011/0274(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (00081/2013/LEX - C7-0471/2013 - 2011/0273(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 (00090/2013/LEX - C7-0470/2013 - 2011/0369(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (00089/2013/LEX - C7-0469/2013 - 2011/0344(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (00097/2013/LEX - C7-0468/2013 - 2011/0461(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom objasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov (00114/2013/LEX - C7-0467/2013 – 2012/0202(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (00111/2013/LEX - C7-0466/2013 – 2013/0325(COD))

  • °
    ° ° °

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení (00146/2013/LEX - C7-0013/2014 - 2011/0153(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (00145/2013/LEX - C7-0012/2014 - 2011/0039(COD))


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 45/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0001/2014 - C7-0001/2014 - 2014/2000(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES (COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite v mene Európskej únie (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - Oskar HERICS (AT) (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Odporúčanie Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

V súlade s ustanoveniami článkov 304 a 307 zmluvy predseda prekonzultuje tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))
V súlade s ustanoveniami článkov 304 a 307 zmluvy predseda prekonzultuje tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))
V súlade s ustanoveniami článkov 304 a 307 zmluvy predseda prekonzultuje tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, akrajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady oposkytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI, ECON, CONT, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Návrh nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/96/EÚ ospoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom vprípade materských spoločností adcérskych spoločností vrozličných členských štátoch (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnú vykládku (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, v mene Európskej únie (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii Hongkonského medzinárodného dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 členskými štátmi alebo o pristúpení členských štátov k nemu v záujme Európskej únie (15902/2013 - C7-0485/2013 - 2012/0056(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z„tradičného“ rumu vyrobeného vdepartmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik aRéunion aktorým sa mení rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

AGRI, ECON

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o pripravenosti členských štátov EÚ na účinný a včasný začiatok nového programového obdobia politiky súdržnosti (2013/2095(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií (COM(2011)0897 - C7-0004/2012 - 2011/0437(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní vzhľadom na určité podmienky prístupu na trh (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0354/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby a činnosti aupair (prepracované znenie) (COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku rozvoja (2015) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Charles Goerens (A7-0384/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Edit Bauer (A7-0386/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

- Správa o zmene článku 81 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o postupe súhlasu (2012/2124(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica 2009/128/ES a nariadenie (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Agnès Le Brun (A7-0424/2013)

- Správa o správe o plnení v roku 2013: rozvoj a uplatňovanie technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v Európe (2013/2079(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Chris Davies (A7-0430/2013)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o zrušení rozhodnutia 2007/124/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík (15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

- Správa o potravinovej kríze, podvodoch v potravinovom reťazci a ich kontrole (2013/2091(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Esther de Lange (A7-0434/2013)

- Správa o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych právomocí a ku kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských štátov (2012/2323(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A7-0435/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ES o mede (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Julie Girling (A7-0440/2013)

- Správa o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN (2013/2148(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

- Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície – občianska a správna justícia v členských štátoch (2013/2117(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

- Správa o akčnom pláne elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie (2013/2061(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

- Správa k európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí (2013/2113(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

- Správa o regionálnej známke – dosiahnuť lepšie postupy vo vidieckom hospodárstve (2013/2098(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

- Správa o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe (2013/2112(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

- Správa k sociálnej ochrane pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (2013/2111(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

- Správa o inteligentnej špecializácii: prepojenie centier excelentnosti na dosiahnutie správnej politiky súdržnosti (2013/2094(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou, Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na strane druhej, s výnimkou jej článku 49 ods. 3, v mene Európskej únie (12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

- Správa o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (2013/2006(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

- Správa o finančnej účasti zamestnancov na zisku spoločností (2013/2127(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Phil Bennion (A7-0465/2013)

- *Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy, ktoré umožnia účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0466/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

- Správa o žiadostiach o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (2013/2190(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

- *Správa o návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)


11. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie výpočtu špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t. j. 20. decembra 2013.

predložené gestorskému výboru: ECON


12. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v septembri 2013 je k dispozícii na stránke „Séance en direct“.


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0000123/2013), ktorú položil Matthias Groote, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

- (O-0000115/2013), ktorú položili Vital Moreira a George Sabin Cutaş, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: Modernizácia časti dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom venovanej obchodu (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014);

- (O-0000127/2013), ktorú položili Matthias Groote a Corinne Lepage, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Gesine Meissner, v mene výboru Výbor pre dopravu a cestovný ruch, a Gabriel Mato Adrover v mene výboru Výbor pre rybné hospodárstvo, pre Komisiu: Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014);

- (O-0000148/2013), ktorú položili Vital Moreira a María Auxiliadora Correa Zamora, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: EÚ - Čile: Obchod a obchodné záležitosti dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na druhej strane (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014).


14. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 18. decembra 2013

Joana Roque Lino (č. 2501/2013); Lorraine Cleaver (č. 2502/2013); (meno je utajené) (č. 2503/2013); Dr. Waltraud Wahler-Brenk (č. 2504/2013); Susanne Ascherl (č. 2505/2013); (meno je utajené) (č. 2506/2013); James Wilson (č. 2507/2013); Daphne Mears (č. 2508/2013); Gianfranco Sinha (č. 2509/2013); (meno je utajené) (č. 2510/2013); (meno je utajené) (č. 2511/2013); Ante Spahić (č. 2512/2013); (meno je utajené) (č. 2513/2013); (meno je utajené) (č. 2514/2013); Gareth Bowen (č. 2515/2013); (meno je utajené) (č. 2516/2013); Michaela Schlathölter (č. 2517/2013); (meno je utajené) (č. 2518/2013); Christiana Kotsovou (č. 2519/2013); (meno je utajené) (č. 2520/2013); Mario Serena (č. 2521/2013); Carolin Janker (č. 2522/2013); (meno je utajené) (č. 2523/2013); (meno je utajené) (č. 2524/2013); (meno je utajené) (č. 2525/2013); (meno je utajené) (č. 2526/2013); Gеоrgi Dukоv (č. 2527/2013); Lena Nicolaou (č. 2528/2013); Strahil Kerelov (č. 2529/2013); Rolf Klein (č. 2530/2013); Emma Thomson (č. 2531/2013); Natalia Martín De Pozuelo Martínez (č. 2532/2013); (meno je utajené) (č. 2533/2013); Fiet Sylwester (č. 2534/2013); José Antonio Torres Espino (č. 2535/2013); Thomas Nielsen (č. 2536/2013); Carlos Geppi (č. 2537/2013); Josef Ruckgaber (č. 2538/2013); Iker Aramendia Landa (č. 2539/2013); (meno je utajené) (č. 2540/2013); Alberto Ruiz González (č. 2541/2013); (meno je utajené) (č. 2542/2013); Safia Deriche (č. 2543/2013); (meno je utajené) (č. 2544/2013); John Hildebrand (č. 2545/2013); Audronė Barkauskienė (č. 2546/2013); (meno je utajené) (č. 2547/2013); (meno je utajené) (č. 2548/2013); Gerd Litzenburger (č. 2549/2013); Alberto Ruiz i González (č. 2550/2013); José Amorim de Sousa (č. 2551/2013); Barbro Grebacken (č. 2552/2013); Tuija Hanhisalo (č. 2553/2013); Albin Iñaki Díaz (č. 2554/2013); Natalja Igumnova (č. 2555/2013); (meno je utajené) (č. 2556/2013); (meno je utajené) (č. 2557/2013); José Manuel Martín Álvarez (č. 2558/2013); Beata Loskot (č. 2559/2013); (meno je utajené) (č. 2560/2013); (meno je utajené) (č. 2561/2013); Carlos Benlloch Juan (č. 2562/2013); José Lacalle Márquez (č. 2563/2013); Jacqueline Wilson (č. 2564/2013); (meno je utajené) (č. 2565/2013); (meno je utajené) (č. 2566/2013); (meno je utajené) (č. 2567/2013); Jerzy Bobrowski (č. 2568/2013); (meno je utajené) (č. 2569/2013); (meno je utajené) (č. 2570/2013); (meno je utajené) (č. 2571/2013); Kosta Ivanov Avgusto (č. 2572/2013); (meno je utajené) (č. 2573/2013); (meno je utajené) (č. 2574/2013); Ulrich Neef (č. 2575/2013); Sonja Scheitler (č. 2576/2013); (meno je utajené) (č. 2577/2013); Flavio Miccono (č. 2578/2013); Asta Ignatavičiūtė (č. 2579/2013); Tarmo Mutli (č. 2580/2013); Edouard Meyer (č. 2581/2013); Albano de Alonso Paz (č. 2582/2013); Giorgios Ioannidis (č. 2583/2013); Kai Schwarzer (č. 2584/2013); (meno je utajené) (č. 2585/2013); Jos Aalders (č. 2586/2013); (meno je utajené) (č. 2587/2013); René Schöttke (č. 2588/2013); Richard Niney (č. 2589/2013); Aseem Mehrotra (č. 2590/2013); Nawa Diakite (č. 2591/2013); (meno je utajené) (č. 2592/2013); (meno je utajené) (č. 2593/2013); Matthias Heuer (č. 2594/2013); Dimitris Bourdos (č. 2595/2013); Luis Miguel García Zurro (č. 2596/2013); BassamThat's Alkari (č. 2597/2013); (meno je utajené) (č. 2598/2013); Mariyus Noko Ngele (č. 2599/2013); Claus Dott (č. 2600/2013); Daphne Mears (č. 2601/2013); (meno je utajené) (č. 2602/2013); Ιoannis Κontos (č. 2603/2013); Eelze Hof (č. 2604/2013); Paola Verdina (č. 2605/2013); (meno je utajené) (č. 2606/2013); (meno je utajené) (č. 2607/2013); Eelze Hof (č. 2608/2013); (meno je utajené) (č. 2609/2013); Amparo Yoldi (č. 2610/2013); (meno je utajené) (č. 2611/2013); (meno je utajené) (č. 2612/2013); (meno je utajené) (č. 2613/2013); (meno je utajené) (č. 2614/2013); Valerie King (č. 2615/2013); (meno je utajené) (č. 2616/2013); John Porro (č. 2617/2013); Natacha Duvernois (č. 2618/2013); Marie Helene Henocq (č. 2619/2013); Sibylle Scheffknecht-MacDonald (č. 2620/2013); Iolanda Marques (č. 2621/2013); Renato Lelli (č. 2622/2013); (meno je utajené) (č. 2623/2013); Artur Knappik (č. 2624/2013); (meno je utajené) (č. 2625/2013); (meno je utajené) (č. 2626/2013); Krisztián Varga (č. 2627/2013); Yaroslav Gerbut (č. 2628/2013); Olga Kmyta (č. 2629/2013); (meno je utajené) (č. 2630/2013); Dominique Dubosc (č. 2631/2013); Richard Daly (č. 2632/2013); Luc Mission (SPRL Mission Bureau d'Avocats) (č. 2633/2013); Sergy Alpin (č. 2634/2013); Kyriakos Nkikas (č. 2635/2013); Trine Rud Andresen (č. 2636/2013); (meno je utajené) (č. 2637/2013); (meno je utajené) (č. 2638/2013); (meno je utajené) (č. 2639/2013); (meno je utajené) (č. 2640/2013); Detlef Zöllner (č. 2641/2013); (meno je utajené) (č. 2642/2013); (meno je utajené) (č. 2643/2013); Hieronim Tonder (č. 2644/2013); (meno je utajené) (č. 2645/2013); Gertrud Persson (č. 2646/2013); (meno je utajené) (č. 2647/2013); (meno je utajené) (č. 2648/2013); Alexandru Firicel (č. 2649/2013); Flavio Miccono (č. 2650/2013); John McHardy (č. 2651/2013); (meno je utajené) (č. 2652/2013); (meno je utajené) (č. 2653/2013); André Prescher (č. 2654/2013); (meno je utajené) (č. 2655/2013); Silvio Basileo (č. 2656/2013); Denis Dugré (č. 2657/2013); (meno je utajené) (č. 2658/2013); Marc Aznar Martínez (č. 2659/2013).

Dňa 20. decembra 2013

José Ortega Ortega (č. 2660/2013); (meno je utajené) (č. 2661/2013); (meno je utajené) (č. 2662/2013); (meno je utajené) (č. 2663/2013); (meno je utajené) (č. 2664/2013); Ronald Horstmann (č. 2665/2013); (meno je utajené) (č. 2666/2013); (meno je utajené) (č. 2667/2013); (meno je utajené) (č. 2668/2013); Karl L. Meyer (č. 2669/2013); (meno je utajené) (č. 2670/2013); (meno je utajené) (č. 2671/2013); (meno je utajené) (č. 2672/2013); (meno je utajené) (č. 2673/2013); (meno je utajené) (č. 2674/2013); (meno je utajené) (č. 2675/2013); (meno je utajené) (č. 2676/2013); (meno je utajené) (č. 2677/2013); Liliane Senoyer (č. 2678/2013); Adeline Swolfs (č. 2679/2013); Ernevaza Kopačin (č. 2680/2013); Anton Venter (č. 2681/2013); Isabella Caruana (č. 2682/2013); Francesco Era (č. 2683/2013); Flavio Miccono (č. 2684/2013); Andrei Taga (č. 2685/2013); (meno je utajené) (č. 2686/2013); (meno je utajené) (č. 2687/2013); Paolo Del Bene (č. 2688/2013); Kenneth Kattenberg (č. 2689/2013); (meno je utajené) (č. 2690/2013); (meno je utajené) (č. 2691/2013); Karl Heinz Kleemann (č. 2692/2013); Christian Frener (č. 2693/2013); (meno je utajené) (č. 2694/2013); Annij Prisjolkova Bottiglieri (č. 2695/2013); Olga Sayago Solano (č. 2696/2013); (meno je utajené) (č. 2697/2013); (meno je utajené) (č. 2698/2013); Georgios Foutsitzis (č. 2699/2013); Carmen Pereira Pache (č. 2700/2013); Béla Géza Kerekes (č. 2701/2013); (meno je utajené) (č. 2702/2013); (meno je utajené) (č. 2703/2013); (meno je utajené) (č. 2704/2013); Maria de Jesus Prego Lopes Filipe (č. 2705/2013); Francesco Era (č. 2706/2013); (meno je utajené) (č. 2707/2013); (meno je utajené) (č. 2708/2013); (meno je utajené) (č. 2709/2013); (meno je utajené) (č. 2710/2013); Zhivko Zhekov (č. 2711/2013); Maria Montserrat Castrillo Mestre (č. 2712/2013); (meno je utajené) (č. 2713/2013); (meno je utajené) (č. 2714/2013); (meno je utajené) (č. 2715/2013); Britta Schlötcke (č. 2716/2013); Mario Lonbardozzi (č. 2717/2013); (meno je utajené) (č. 2718/2013); (meno je utajené) (č. 2719/2013).

Dňa 9. januára 2014

Lars Mikkelsen (č. 2720/2013); Bruno Kramm (č. 2721/2013); (meno je utajené) (č. 2722/2013); (meno je utajené) (č. 2723/2013); (meno je utajené) (č. 2724/2013); (meno je utajené) (č. 2725/2013); Ismael Lloréns Santamaría (č. 2726/2013); Izabela Genoveva Pulpan (č. 2727/2013); (meno je utajené) (č. 2728/2013); Michael McDermott (č. 2729/2013); Malcolm McCandless (č. 2730/2013); (meno je utajené) (č. 2731/2013); Félix García Martínez (č. 2732/2013); (meno je utajené) (č. 2733/2013); Estera Neagoe (č. 2734/2013); (meno je utajené) (č. 2735/2013); Mihaela Profir (č. 2736/2013); (meno je utajené) (č. 2737/2013); Stefano Casabianca (č. 2738/2013); (meno je utajené) (č. 2739/2013); Ivan Enchev (č. 2740/2013); Indra Dombrovska (č. 2741/2013); (meno je utajené) (č. 2742/2013); Antonio Francisco Sánchez-Migallón León (č. 2743/2013); (meno je utajené) (č. 2744/2013); Ioannis Chatzisavvas (č. 2745/2013); (meno je utajené) (č. 2746/2013); Matteo La Cara (č. 2747/2013); (meno je utajené) (č. 2748/2013); (meno je utajené) (č. 2749/2013); Radojka Jovičić (č. 2750/2013); (meno je utajené) (č. 2751/2013); (meno je utajené) (č. 2752/2013); Elmaati Hlibat (č. 2753/2013); Sorin Nica (č. 2754/2013); (meno je utajené) (č. 2755/2013); (meno je utajené) (č. 2756/2013); Ursula Eysel-Stange (č. 2757/2013); Janina Dębowska (č. 2758/2013); Olivier Janssens (č. 2759/2013); (meno je utajené) (č. 2760/2013); (meno je utajené) (č. 2761/2013); (meno je utajené) (č. 2762/2013); (meno je utajené) (č. 2763/2013); (meno je utajené) (č. 2764/2013); (meno je utajené) (č. 2765/2013); (meno je utajené) (č. 2766/2013); (meno je utajené) (č. 2767/2013); Paolo Pelini (č. 2768/2013); Eugen Polák (č. 2769/2013); Guiberto Claudio Boccolari (č. 2770/2013); Steve Rawlings (č. 2771/2013); Giovanni Giuliari (č. 2772/2013); Ivan Ribičić (č. 2773/2013); (meno je utajené) (č. 2774/2013); (meno je utajené) (č. 2775/2013); (meno je utajené) (č. 2776/2013); Flavio Miccono (č. 2777/2013); Flavio Miccono (č. 2778/2013); Flavio Miccono (č. 2779/2013); Dirk Scherer (č. 2780/2013); Dirk Scherer (č. 2781/2013); Mohamad Sahelieh (č. 2782/2013); Andre Strauß (č. 2783/2013); Robert Martínez Correcher (č. 2784/2013); (meno je utajené) (č. 2785/2013); (meno je utajené) (č. 2786/2013); Fructuoso Pontigo Concha (č. 2787/2013); (meno je utajené) (č. 2788/2013); Hartmut Decker (č. 2789/2013); Bent Hansen (č. 2790/2013); Małgorzata Szafran (č. 2791/2013); Khristo Spasov (č. 2792/2013); Dirk Emmermann (č. 2793/2013); (meno je utajené) (č. 2794/2013); (meno je utajené) (č. 2795/2013); Tilman Kluge (č. 2796/2013); Heiko Rehse (č. 2797/2013); Heiko Rehse (č. 2798/2013); Peter Trumpfheller (č. 2799/2013).


15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu rokovania v januári 2014 (PE 526.046/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny programu.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci:

- Jean-Pierre Audy, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že predseda Rady Herman Van Rompuy opäť neinformoval Parament o záveroch zasadnutia Európskej rady v dňoch 19. a 20. decembra 2013, ako je stanovené v článku 15 zmluvy (predseda uviedol, že túto skutočnosť prerokuje s predsedami politických skupín);

- Astrid Lulling s otázkou, či by vyhlásenie Komisie s názvom Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (bod 192 PDOJ) nemalo byť stiahnuté z programu schôdze, keďže táto téma už bola prerokovaná počas predchádzajúcej schôdze (predseda poslankyňu informoval, že každú žiadosť o zmenu programu schôdze treba predložiť najneskôr hodinu pred otvorením schôdze);

- Nikolaos Chountis o protokolárnej úlohe Parlamentu pri slávnostnom otvorení gréckeho predsedníctva v Aténach (predseda uviedol, že Parlament zastupovala podpredsedníčka Anni Podimata);

- Laurence J.A.J. Stassen, ktorá požiadala o minútu ticha na počesť bývalého izraelského premiéra Ariela Šarona;

- Victor Boştinaru, ktorý pripomenul vyjadrenia Elmara Broka v európskej tlači o bulharských a rumunských občanoch;

- Richard Falbr, ktorý vyjadril nesúhlas s minútou ticha na počesť Ariela Šarona.


16. Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020 [COM(2012)0394 - C7-0185/2012- 2012/0191(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Holger Krahmer uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Silvia-Adriana Ţicău (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Salvatore Tatarella v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Silvia-Adriana Ţicău, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carl Schlyter, Tonino Picula a Theodor Dumitru Stolojan.

Vystúpili: Connie Hedegaard a Holger Krahmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carl Schlyter.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


17. Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)

Správa o plnení v roku 2013: rozvoj a uplatňovanie technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v Európe [2013/2079(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Chris Davies (A7-0430/2013)

Chris Davies uviedol správu.

V rozprave vystúpila: Connie Hedegaard (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, Andrés Perelló Rodríguez v mene skupiny S&D, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Christa Klaß, Matthias Groote, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Chris Davies, Romana Jordan a Judith A. Merkies.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva a María Muñiz De Urquiza.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer a Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Vystúpili: Connie Hedegaard a Chris Davies.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


18. Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0000123/2013) , ktorú položil Matthias Groote, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Gerben-Jan Gerbrandy (v zastúpení autora) rozvinul otázku.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrea Zanoni, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James Nicholson, Phil Bennion a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tonino Picula.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Romana Jordan v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR a Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch 2013/2747(RSP) (B7-0013/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 15.1.2014.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Iuliu Winkler, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Jacek Włosowicz, Martin Ehrenhauser, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Mark Demesmaeker, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Watson, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, María Muñiz De Urquiza, Charalampos Angourakis, László Tőkés a George Sabin Cutaş.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci:: Romana Jordan, Sandra Petrović Jakovina a Alexander Mirsky.


20. Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti (stručná prezentácia)

Správa o inteligentnej špecializácii: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti [2013/2094(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

Hermann Winkler uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrej Plenković, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Ruža Tomašić, Petru Constantin Luhan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Ivana Maletić a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


21. Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (stručná prezentácia)

Správa o akčnom pláne elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie [2013/2061(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

Pilar Ayuso uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Diane Dodds, Ivana Maletić, María Irigoyen Pérez a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


22. Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (stručná prezentácia)

Správa o potravinovej kríze, podvodoch v potravinovom reťazci a jeho kontrole [2013/2091(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther de Lange (A7-0434/2013)

Esther de Lange uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Seán Kelly a Olga Sehnalová.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira, Krisztina Morvai, Sandra Petrović Jakovina a Biljana Borzan.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


23. Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (stručná prezentácia)

Správa o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe [2013/2112(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

Jutta Steinruck uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Evelyn Regner, Karima Delli, Claudio Morganti, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Tonino Picula, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Sari Essayah, Vilija Blinkevičiūtė, Sandra Petrović Jakovina a Marino Baldini.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


24. Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (stručná prezentácia)

Správa o finančnej účasti zamestnancov na ziskoch podnikov [2013/2127(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Phil Bennion (A7-0465/2013)

Phil Bennion uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Vilija Blinkevičiūtė a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


25. Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (stručná prezentácia)

Správa o sociálnej ochrane pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb [2013/2111(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

Vilija Blinkevičiūtė uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Sari Essayah a Marino Baldini.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 14.1.2014.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 526.046/OJMA).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia