Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie (2014/2515(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0033/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0035/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Mitro Repo w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0039/2014);

- Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0042/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0044/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0046/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0049/2014).

II.   Ostatnie wybory w Bangladeszu (2014/2516(RSP))

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0034/2014);

- Charles Tannock i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0036/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo i Marc Tarabella w imieniu grupy S&Dw sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0037/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0038/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, Paul Murphy, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0040/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0041/2014).

III.   Ostatnie działania mające na celu kryminalizację osób LGBTI (2014/2517(RSP))

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0043/2014);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0045/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0047/2014);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0048/2014);

- Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie ostatnio poczynionych działań w kierunku sankcjonowania osób LGBTI (B7-0050/2014);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0051/2014).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności