Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0453(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0209/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0209/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2012 - 7.3
CRE 12/09/2012 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/01/2014 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0329
P7_TA(2014)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

5.7. Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97, (ΕΚ) αριθ. 779/98 και (ΕΚ) αριθ. 1506/98 του Συμβουλίου στον τομέα των εισαγωγών ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία, όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή [COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είχε αναβληθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0007)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0007)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου