Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0438(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0007/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0025

Протокол
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург

9. Възлагане на договори за концесия ***I - Обществени поръчки ***I - Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (в качеството на заместник на докладчика г-жа) и Marc Tarabella (докладчик) представиха своите доклади.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA), Birgit Sippel (докладчик по становището на комисията EMPL), Jürgen Creutzmann (докладчик по становището на комисията EMPL), Paul Murphy (докладчик по становището на комисията EMPL), Åsa Westlund (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), András Gyürk (докладчик по становището на комисията ITRE), Zigmantas Balčytis (докладчик по становището на комисията ITRE), Eva Lichtenberger (докладчик по становището на комисията TRAN), Sabine Wils (докладчик по становището на комисията TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (докладчик по становището на комисията REGI), Heide Rühle (докладчик по становището на комисията REGI), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията JURI), Giuseppe Gargani (докладчик по становището на комисията JURI), Frank Engel, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Matteo Salvini, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten и Bruno Gollnisch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler и Mitro Repo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Marc Tarabella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8, от протокола от 15.1.2014, точка 10.9 от протокола от 15.1.2014 и точка 10.10 от протокола от 15.1.2014.

Правна информация - Политика за поверителност