Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0438(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0007/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0025

Zápis
Úterý, 14. ledna 2014 - Štrasburk

9. Udělování koncesí ***I – Veřejné zakázky ***I – Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (zastupující zpravodaje) a Marc Tarabella (zpravodaj) uvedli zprávy.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Bernd Lange (navrhovatel výboru INTA), Birgit Sippel (navrhovatelka výboru EMPL), Jürgen Creutzmann (navrhovatel výboru EMPL), Paul Murphy (navrhovatel výboru EMPL), Åsa Westlund (navrhovatelka výboru ENVI), Werner Langen (navrhovatel výboru ITRE), András Gyürk (navrhovatel výboru ITRE), Zigmantas Balčytis (navrhovatel výboru ITRE), Eva Lichtenberger (navrhovatelka výboru TRAN), Sabine Wils (navrhovatelka výboru TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (navrhovatel výboru REGI), Heide Rühle (navrhovatelka výboru REGI), Raffaele Baldassarre (navrhovatel výboru JURI), Giuseppe Gargani (navrhovatel výboru JURI), Frank Engel za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Jürgen Creutzmann za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Matteo Salvini za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Patricia van der Kammen nezařazená, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten a Bruno Gollnisch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler a Mitro Repo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Marc Tarabella.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8, zápisu ze dne 15.1.2014, bod 10.9 zápisu ze dne 15.1.2014 a bod 10.10 zápisu ze dne 15.1.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí