Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0438(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0007/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0025

Protokoll
Teisipäev, 14. jaanuar 2014 - Strasbourg

9. Kontsessioonilepingute sõlmimine ***I - Riigihanked ***I - Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse vee-, energeetika, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (raportööri asendaja) ja Marc Tarabella (raportöör) tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Lange (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Birgit Sippel (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jürgen Creutzmann (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Paul Murphy (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Åsa Westlund (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), András Gyürk (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Zigmantas Balčytis (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Eva Lichtenberger (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Sabine Wils (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Ovidiu Ioan Silaghi (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Heide Rühle (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Raffaele Baldassarre (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Giuseppe Gargani (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Jürgen Creutzmann fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten ja Bruno Gollnisch.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler ja Mitro Repo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Marc Tarabella.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2014protokoll punkt 10.8,15.1.2014protokoll punkt 10.9 ja 15.1.2014protokoll punkt 10.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika