Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0438(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0007/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0025

Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg

9. Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I - Gunning van overheidsopdrachten ***I - Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (ter vervanging van de rapporteur) en Marc Tarabella (rapporteur) leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Birgit Sippel (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jürgen Creutzmann (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Paul Murphy (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Åsa Westlund (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Werner Langen (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), András Gyürk (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Zigmantas Balčytis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Sabine Wils (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Heide Rühle (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Raffaele Baldassarre (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Giuseppe Gargani (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Matteo Salvini, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten en Bruno Gollnisch.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler en Mitro Repo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Marc Tarabella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8, van de notulen van 15.1.2014, punt 10.9 van de notulen van 15.1.2014 en punt 10.10 van de notulen van 15.1.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid