Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0438(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0007/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0025

Protokół
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg

9. Przyznawanie umów koncesyjnych ***I - Zamówienia publiczne ***I - Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania umów koncesyjnych [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (zastępująca sprawozdawcę) i Marc Tarabella (sprawozdawca) przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Birgit Sippel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jürgen Creutzmann (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Paul Murphy (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), András Gyürk (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Zigmantas Balčytis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Sabine Wils (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Heide Rühle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Giuseppe Gargani (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Frank Engel w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Matteo Salvini w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten i Bruno Gollnisch.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler i Mitro Repo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Marc Tarabella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8, protokołu z dnia 15.1.2014, pkt 10.9 protokołu z dnia 15.1.2014 i pkt 10.10 protokołu z dnia 15.1.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności