Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0438(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0007/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0025

Proces-verbal
Marţi, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg

9. Atribuirea contractelor de concesiune ***I - Achiziţiile publice ***I - Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (supleanta raportorului) și Marc Tarabella (raportor) îşi prezintă rapoartele.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bernd Lange (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Birgit Sippel (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jürgen Creutzmann (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Paul Murphy (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Åsa Westlund (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Werner Langen (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), András Gyürk (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Zigmantas Balčytis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Eva Lichtenberger (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Sabine Wils (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Heide Rühle (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Raffaele Baldassarre (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Giuseppe Gargani (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Frank Engel, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Jürgen Creutzmann, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Matteo Salvini, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, neafiliată, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten şi Bruno Gollnisch.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler şi Mitro Repo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Marc Tarabella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8, al PV din 15.1.2014, punctul 10.9 al PV din 15.1.2014 şi punctul 10.10 al PV din 15.1.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate