Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0438(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0007/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0025

Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg

9. Udeľovanie koncesií ***I - Verejné obstarávanie ***I - Obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (v zastúpení spravodajkyne) a Marc Tarabella (spravodajca) uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lange ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Birgit Sippel (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jürgen Creutzmann (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Paul Murphy (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Åsa Westlund (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), András Gyürk (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Zigmantas Balčytis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Eva Lichtenberger (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Sabine Wils (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ovidiu Ioan Silaghi (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Heide Rühle (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Raffaele Baldassarre (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Giuseppe Gargani (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Frank Engel v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Jürgen Creutzmann v mene skupiny ALDE, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Matteo Salvini v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten a Bruno Gollnisch.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler a Mitro Repo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Marc Tarabella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8, zápisnice zo dňa 15.1.2014, bod 10.9 zápisnice zo dňa 15.1.2014 a bod 10.10 zápisnice zo dňa 15.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia