Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0060(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0454/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0454/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10. Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Frank Engel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Raffaele Baldassarre (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira και Marietje Schaake.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, George Sabin Cutaş και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Daniel Caspary.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου