Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0440/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0440/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

12. Μέλι ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A7-0440/2013)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Renate Sommer, Κρίτων Αρσένης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Σπύρος Δανέλλης, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Dimitar Stoyanov και Κρίτωνα Αρσένη, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt και Erik Bánki.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling και Béla Glattfelder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr και Pilar Ayuso.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου