Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0454(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0385/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0385/2012

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13. Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Η Monica Luisa Macovei παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Ashworth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis και Vojtěch Mynář.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Monica Luisa Macovei.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου