Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0457/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0457/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 17.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

14. Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Ο Hans-Peter Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alfredo Pallone, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liem Hoang Ngoc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Hans-Peter Martin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου