Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0464/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0464/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0032

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

16. Αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας [2013/2006(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Ο Reinhard Bütikofer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Niccolò Rinaldi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Tadeusz Cymański (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Evelyne Gebhardt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), María Irigoyen Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Britta Thomsen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josefa Andrés Barea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kent Johansson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Reinhard Bütikofer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου