Показалец 
Протокол
PDF 266kWORD 169k
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преглед на литовското председателство (разискване)
 4.Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. ***I (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Интелигентна специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Правила за гласуването и съдържанието на докладите в рамките на процедурата за одобрение (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване)
  5.5.Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. ***I (гласуване)
  5.6.Тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***I (гласуване)
  5.7.Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция ***I (гласуване)
  5.8.Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти ***I (гласуване)
  5.9.Технологии за улавяне и съхранение на въглерод (гласуване)
  5.10.План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година (гласуване)
  5.11.Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (гласуване)
  5.12.Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (гласуване)
  5.13.Финансово участие на служителите в приходите на дружествата (гласуване)
  5.14.Социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица (гласуване)
  5.15.Нов програмен период в рамките на политиката на сближаване (гласуване)
  5.16.Пластмасови отпадъци в околната среда (гласуване)
  5.17.Регионална марка за качество (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Възлагане на договори за концесия ***I - Обществени поръчки ***I - Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ***I (разискване)
 10.Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I (разискване)
 11.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 12.Мед ***I (разискване)
 13.Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I (разискване)
 14.Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки ***I (разискване)
 15.Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт ***II (разискване)
 16.Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (2014/2515(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (B7-0033/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška и Rolandas Paksas, от името на групата EFD, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (B7-0035/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (B7-0039/2014);

- Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (B7-0042/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (B7-0044/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (B7-0046/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос, (B7-0049/2014).

II.   Неотдавнашни избори в Бангладеш (2014/2516(RSP))

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE, относно неотдавнашните избори в Бангладеш (B7-0034/2014);

- Charles Tannock и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, относно неотдавнашните избори в Бангладеш (B7-0036/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно неотдавнашните избори в Бангладеш (B7-0037/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно неотдавнашните избори в Бангладеш (B7-0038/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, Paul Murphy, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно неотдавнашните избори в Бангладеш (B7-0040/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Мария Габриел, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно неотдавнашните избори в Бангладеш (B7-0041/2014).

III.   Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ (2014/2517(RSP))

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно неотдавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ (B7-0043/2014);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно неотдавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ (B7-0045/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно неотдавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ (B7-0047/2014);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно неотдавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ (B7-0048/2014);

- Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно неотдавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ (B7-0050/2014);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно неотдавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ (B7-0051/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Преглед на литовското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на литовското председателство (2013/2630(RSP))

Dalia Grybauskaitė (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Raffaele Baldassarre, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, и Rolandas Paksas, от името на групата EFD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Ewald Stadler, независим член на ЕП, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Libor Rouček, Graham Watson, Danuta Maria Hübner, Linda McAvan, Olle Schmidt, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Kristiina Ojuland, Laima Liucija Andrikienė и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Edit Herczog, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Miloslav Ransdorf, Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová и Marino Baldini.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Dalia Grybauskaitė.

Разискването приключи.


4. Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

Robert Rochefort представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Cecilia Wikström (докладчик по становището на комисията JURI), Roberta Metsola, от името на групата PPE, María Irigoyen Pérez, от името на групата S&D, Angelika Werthmann, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Horst Schnellhardt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Olga Sehnalová, Zofija Mazej Kukovič и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Amelia Andersdotter, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Neven Mimica и Robert Rochefort.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 14.1.2014.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Sergio Paolo Francesco Silvestris относно случая с двамата италиански морски пехотинци, Massimiliano Latorre и Salvatore Girone, задържани понастоящем в Индия. (Председателят отговори, че въпросът ще бъде разгледан от компетентните органи).

°
° ° °


5.1. Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за защита на имунитета и привилегиите на Лара Коми [2013/2190(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0001)


5.2. Интелигентна специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно интелигентната специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване [2013/2094(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0002)


5.3. Правила за гласуването и съдържанието на докладите в рамките на процедурата за одобрение (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за изменение на член 81 от Правилника за дейността на ЕП относно процедурата за одобрение [2012/2124(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0003)


5.4. Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г. [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0004)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0004)


5.5. Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0005)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0005)


5.6. Тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламента и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци [COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0212/2012)

Гласуването на проекта на законодателна резолюция беше отложено на 12 септември 2012 г. (точка 7.2 от протокола от 12.9.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0006)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0006)


5.7. Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламента и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 2008/97, (ЕО) № 779/98 и (ЕО) № 1506/98 на Съвета в областта на вноса на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията [COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Гласуването на проекта на законодателна резолюция беше отложено на 12 септември 2012 г. (точка 7.3 от протокола от 12.9.2012).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0007)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0007)


5.8. Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето, етикетирането и закрилата на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти [COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0008)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0008)

Изказвания

Paolo Bartolozzi (докладчик), преди гласуването.


5.9. Технологии за улавяне и съхранение на въглерод (гласуване)

Доклад за изпълнението през 2013 г.: Разработване и прилагане на технологии за улавяне и съхранение на въглерод в Европа [2013/2079(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Chris Davies (A7-0430/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0009)


5.10. План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година (гласуване)

Доклад относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век [2013/2061(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0010)


5.11. Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (гласуване)

Доклад относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях [2013/2091(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A7-0434/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0011)


5.12. Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (гласуване)

Доклад относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа [2013/2112(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0012)


5.13. Финансово участие на служителите в приходите на дружествата (гласуване)

Доклад относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата [2013/2127(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Phil Bennion (A7-0465/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0013)


5.14. Социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица (гласуване)

Доклад относно социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица [2013/2111(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0014)


5.15. Нов програмен период в рамките на политиката на сближаване (гласуване)

Доклад относно готовността на държавите — членки на ЕС за ефективно и навременно започване на новия програмен период в рамките на политиката на сближаване [2013/2095(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0015)


5.16. Пластмасови отпадъци в околната среда (гласуване)

Доклад относно Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда [2013/2113(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0016)

Изказвания

Vittorio Prodi (докладчик), след гласуването.


5.17. Регионална марка за качество (гласуване)

Доклад относно регионалната марка за качество: към най-добри практики в икономиката на селските райони [2013/2098(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0017).


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Hermann Winkler - A7-0462/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Giommaria Uggias, Diane Dodds, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Holger Krahmer - A7-0168/2013
Francesco De Angelis, Peter Jahr, Andrej Plenković и Seán Kelly

Доклад Robert Rochefort - A7-0214/2012

Biljana Borzan, Oleg Valjalo, Anna Maria Corazza Bildt, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Erminia Mazzoni, Andrej Plenković и Daniel Hannan

Доклад Chris Davies - A7-0430/2013
Vicky Ford, Peter Jahr, Andrej Plenković, Daniel Hannan и Linda McAvan

Доклад Pilar Ayuso - A7-0443/2013
Martina Anderson, Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andrej Plenković, Seán Kelly и Joseph Cuschieri

Доклад Esther de Lange - A7-0434/2013
Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Petrović Jakovina, Krisztina Morvai, Martina Anderson, Dubravka Šuica, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Marino Baldini, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Diane Dodds, Seán Kelly и Vicky Ford

Доклад Jutta Steinruck - A7-0458/2013
Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Danuta Jazłowiecka, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Zdravka Bušić и Andrej Plenković

Доклад Phil Bennion - A7-0465/2013
Krisztina Morvai, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Marino Baldini, Erminia Mazzoni, Charles Tannock, Danuta Jazłowiecka и Andrej Plenković

Доклад Vilija Blinkevičiūtė - A7-0459/2013
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Joseph Cuschieri, Oleg Valjalo, Nikola Vuljanić, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier и Paul Murphy.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.15 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Roberta Angelilli уведоми, че е присъствала, но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Възлагане на договори за концесия ***I - Обществени поръчки ***I - Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (в качеството на заместник на докладчика г-жа) и Marc Tarabella (докладчик) представиха своите доклади.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA), Birgit Sippel (докладчик по становището на комисията EMPL), Jürgen Creutzmann (докладчик по становището на комисията EMPL), Paul Murphy (докладчик по становището на комисията EMPL), Åsa Westlund (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), András Gyürk (докладчик по становището на комисията ITRE), Zigmantas Balčytis (докладчик по становището на комисията ITRE), Eva Lichtenberger (докладчик по становището на комисията TRAN), Sabine Wils (докладчик по становището на комисията TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (докладчик по становището на комисията REGI), Heide Rühle (докладчик по становището на комисията REGI), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията JURI), Giuseppe Gargani (докладчик по становището на комисията JURI), Frank Engel, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Matteo Salvini, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten и Bruno Gollnisch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler и Mitro Repo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Marc Tarabella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8, от протокола от 15.1.2014, точка 10.9 от протокола от 15.1.2014 и точка 10.10 от протокола от 15.1.2014.


10. Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary представи доклада.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Judith Sargentini (докладчик по становището на комисията DEVE), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията EMPL), Frank Engel (докладчик по становището на комисията IMCO), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията JURI), Paweł Zalewski, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira и Marietje Schaake.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, George Sabin Cutaş и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Karel De Gucht и Daniel Caspary.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 15.1.2014.


11. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2010)0431(COR02) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 13.1.2014).

Тъй като поправката не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 216, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


12. Мед ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Alojz Peterle, от името на групата PPE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Renate Sommer, Kriton Arsenis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alojz Peterle, Димитър Стоянов, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Димитър Стоянов и Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt и Erik Bánki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Astrid Lulling и Béla Glattfelder.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr и Pilar Ayuso.

Изказаха се: Tonio Borg и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 15.1.2014


13. Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Ashworth (докладчик по становището на комисията BUDG), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis и Vojtěch Mynář.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Monica Luisa Macovei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 15.1.2014


14. Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Hans-Peter Martin представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Alfredo Pallone, от името на групата PPE, Liem Hoang Ngoc, от името на групата S&D, и Olle Schmidt, от името на групата ALDE.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Hans-Peter Martin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 15.1.2014


15. Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău представи препоръката за второ четене.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Jim Higgins, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber и Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zbigniew Zaleski и Janusz Władysław Zemke.

Изказаха се: Siim Kallas и Silvia-Adriana Ţicău.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 15.1.2014


16. Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (разискване)

Доклад относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта [2013/2006(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Niccolò Rinaldi (докладчик по становището на комисията INTA), Tadeusz Cymański (докладчик по становището на комисията ENVI), Evelyne Gebhardt (докладчик по становището на комисията IMCO), María Irigoyen Pérez (докладчик по становището на комисията REGI), Britta Thomsen (докладчик по становището на комисията FEMM), Franck Proust, от името на групата PPE, Josefa Andrés Barea, от името на групата S&D, Kent Johansson, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Ivo Belet, Patrizia Toia, Владко Тодоров Панайотов, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski и Paul Rübig.

Изказаха се: Antonio Tajani и Reinhard Bütikofer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.16 от протокола от 15.1.2014


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 526.046/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност