Indeks 
Protokół
PDF 249kWORD 166k
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Podsumowanie prezydencji litewskiej (debata)
 4.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ***I (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek Lary Comi o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Zasady dotyczące głosowania oraz treści sprawozdań w ramach procedury zgody (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych ***I (głosowanie)
  
5.5.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ***I (głosowanie)
  
5.6.Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I (głosowanie)
  
5.7.Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji ***I (głosowanie)
  
5.8.Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina ***I (głosowanie)
  
5.9.Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (głosowanie)
  
5.10.Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (głosowanie)
  
5.11.Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (głosowanie)
  
5.12.Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (głosowanie)
  
5.13.Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (głosowanie)
  
5.14.Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (głosowanie)
  
5.15.Nowy okres programowania polityki spójności (głosowanie)
  
5.16.Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku (głosowanie)
  
5.17.Znak jakości dla produktów regionalnych (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Przyznawanie umów koncesyjnych ***I - Zamówienia publiczne ***I - Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (debata)
 10.Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (debata)
 11.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 12.Miód ***I (debata)
 13.Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (debata)
 14.Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (debata)
 15.Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II (debata)
 16.Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie (2014/2515(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0033/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0035/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Mitro Repo w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0039/2014);

- Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0042/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0044/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0046/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie (B7-0049/2014).

II.   Ostatnie wybory w Bangladeszu (2014/2516(RSP))

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0034/2014);

- Charles Tannock i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0036/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo i Marc Tarabella w imieniu grupy S&Dw sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0037/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0038/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, Paul Murphy, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0040/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie ostatnich wyborów w Bangladeszu (B7-0041/2014).

III.   Ostatnie działania mające na celu kryminalizację osób LGBTI (2014/2517(RSP))

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0043/2014);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0045/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0047/2014);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0048/2014);

- Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie ostatnio poczynionych działań w kierunku sankcjonowania osób LGBTI (B7-0050/2014);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie ostatnich działań mających na celu kryminalizację osób LGBTI (B7-0051/2014).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


3. Podsumowanie prezydencji litewskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie prezydencji litewskiej (2013/2630(RSP))

Dalia Grybauskaitė (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Raffaele Baldassarre w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ewald Stadler niezrzeszony, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Libor Rouček, Graham Watson, Danuta Maria Hübner, Linda McAvan, Olle Schmidt, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Kristiina Ojuland, Laima Liucija Andrikienė i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Edit Herczog, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Miloslav Ransdorf, Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová i Marino Baldini.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Dalia Grybauskaitė.

Debata została zamknięta.


4. Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

Robert Rochefort przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, María Irigoyen Pérez w imieniu grupy S&D, Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Horst Schnellhardt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Olga Sehnalová, Zofija Mazej Kukovič i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Amelia Andersdotter, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Neven Mimica i Robert Rochefort.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 14.1.2014


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Sergio Paolo Francesco Silvestris w sprawie dwóch marynarzy włoskiej marynarki wojennej, Massimiliano Latorre i Salvatore Girone, którzy są obecnie przetrzymywani w Indiach. (Przewodniczący odpowiedział, że kwestia ta zostanie rozpatrzona przez odpowiednie władze).

°
° ° °


5.1. Wniosek Lary Comi o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Lary Comi o skorzystanie z immunitetu i przywilejów [2013/2190(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0001)


5.2. Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące inteligentnej specjalizacji: tworzenia sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności [2013/2094(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0002)


5.3. Zasady dotyczące głosowania oraz treści sprawozdań w ramach procedury zgody (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 81 Regulaminu Parlamentu dotyczącego procedury zgody [2012/2124(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0003)


5.4. Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0004)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0004)


5.5. Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0005)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0005)


5.6. Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości [COM(2011)0906 – C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0212/2012)

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przeniesione w dniu 12 września 2012 r. (pkt 7.2 protokołu z dnia 12.9.2012).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0006)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0006)


5.7. Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji [COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przeniesione w dniu 12 września 2012 r. (pkt 7.3 protokołu z dnia 12.9.2012).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0007)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0007)


5.8. Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina [COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0008)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0008)

Wystąpienia

Paolo Bartolozzi (sprawozdawca) przed głosowaniem.


5.9. Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wykonania za rok 2013: rozwijanie i stosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie [2013/2079(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Chris Davies (A7-0430/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0009)


5.10. Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku [2013/2061(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0010)


5.11. Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi [2013/2091(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther de Lange (A7-0434/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0011)


5.12. Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii na rzecz poprawy warunków pracy w Europie [2013/2112(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0012)


5.13. Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udziału finansowego pracowników w dochodach przedsiębiorstw [2013/2127(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Phil Bennion (A7-0465/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0013)


5.14. Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych [2013/2111(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0014)


5.15. Nowy okres programowania polityki spójności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie gotowości państw członkowskich UE do skutecznego i czasowego rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności [2013/2095(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0015)


5.16. Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku [2013/2113(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0016)

Wystąpienia

Vittorio Prodi (sprawozdawca) po głosowaniu.


5.17. Znak jakości dla produktów regionalnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie znaku jakości dla produktów regionalnych: w kierunku najlepszych praktyk w gospodarkach wiejskich [2013/2098(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0017).


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie: Hermann Winkler - A7-0462/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Giommaria Uggias, Diane Dodds, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie: Holger Krahmer - A7-0168/2013
Francesco De Angelis, Peter Jahr, Andrej Plenković i Seán Kelly

Sprawozdanie: Robert Rochefort - A7-0214/2012
Biljana Borzan, Oleg Valjalo, Anna Maria Corazza Bildt, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Erminia Mazzoni, Andrej Plenković i Daniel Hannan

Sprawozdanie: Chris Davies - A7-0430/2013
Vicky Ford, Peter Jahr, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Linda McAvan

Sprawozdanie: Pilar Ayuso - A7-0443/2013
Martina Anderson, Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andrej Plenković, Seán Kelly i Joseph Cuschieri

Sprawozdanie: Esther de Lange - A7-0434/2013
Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Petrović Jakovina, Krisztina Morvai, Martina Anderson, Dubravka Šuica, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Marino Baldini, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Diane Dodds, Seán Kelly i Vicky Ford

Sprawozdanie: Jutta Steinruck - A7-0458/2013
Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Danuta Jazłowiecka, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Zdravka Bušić i Andrej Plenković

Sprawozdanie: Phil Bennion - A7-0465/2013
Krisztina Morvai, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Marino Baldini, Erminia Mazzoni, Charles Tannock, Danuta Jazłowiecka i Andrej Plenković

Sprawozdanie: Vilija Blinkevičiūtė - A7-0459/2013
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Joseph Cuschieri, Oleg Valjalo, Nikola Vuljanić, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier i Paul Murphy.


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.15 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Roberta Angelilli poinformowała, że była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Przyznawanie umów koncesyjnych ***I - Zamówienia publiczne ***I - Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania umów koncesyjnych [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (zastępująca sprawozdawcę) i Marc Tarabella (sprawozdawca) przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Birgit Sippel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jürgen Creutzmann (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Paul Murphy (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), András Gyürk (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Zigmantas Balčytis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Sabine Wils (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Heide Rühle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Giuseppe Gargani (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Frank Engel w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Matteo Salvini w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten i Bruno Gollnisch.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler i Mitro Repo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Marc Tarabella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8, protokołu z dnia 15.1.2014, pkt 10.9 protokołu z dnia 15.1.2014 i pkt 10.10 protokołu z dnia 15.1.2014.


10. Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Judith Sargentini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Frank Engel (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira i Marietje Schaake.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, George Sabin Cutaş i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Daniel Caspary.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 15.1.2014


11. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2010)0431(COR02) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 8 protokołu z dnia 13.1.2014) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 216 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


12. Miód ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Alojz Peterle w imieniu grupy PPE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Petera Martina, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Renate Sommer, Kriton Arsenis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alojza Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitara Stoyanova i Kritona Arsenisa, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt i Erik Bánki.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Astrid Lulling i Béla Glattfelder.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr i Pilar Ayuso.

Głos zabrali: Tonio Borg i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 15.1.2014.


13. Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Richard Ashworth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis i Vojtěch Mynář.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Monica Luisa Macovei.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 15.1.2014.


14. Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Hans-Peter Martin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Alfredo Pallone w imieniu grupy PPE, Liem Hoang Ngoc w imieniu grupy S&D i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Hans-Peter Martin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 15.1.2014.


15. Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jim Higgins w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber i Ismail Ertug.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Zaleski i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrali: Siim Kallas i Silvia-Adriana Ţicău.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 15.1.2014.


16. Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (debata)

Sprawozdanie w sprawie reindustrializacji Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu [2013/2006(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Niccolò Rinaldi (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Tadeusz Cymański (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), María Irigoyen Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Britta Thomsen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Franck Proust w imieniu grupy PPE, Josefa Andrés Barea w imieniu grupy S&D, Kent Johansson w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski i Paul Rübig.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Reinhard Bütikofer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.16 protokołu z dnia 15.1.2014


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 526.046/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności