Kazalo 
Zapisnik
PDF 235kWORD 159k
Torek, 14. januar 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Ocena dela litovskega predsedstva (razprava)
 4.Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 ***I (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Pametna specializacija: odličnost mrežnega povezovanja za preudarno kohezijsko politiko (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Pravila o glasovanju in vsebini poročil v postopku odobritve (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil ***I (glasovanje)
  
5.5.Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 ***I (glasovanje)
  
5.6.Tarifne kvote Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***I (glasovanje)
  
5.7.Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije ***I (glasovanje)
  
5.8.Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov ***I (glasovanje)
  
5.9.Tehnologija zajemanja in shranjevanja CO2 (glasovanje)
  
5.10.Akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020 (glasovanje)
  
5.11.Kriza zaradi pomanjkanja hrane, goljufije v prehranski verigi in nadzor nad njimi (glasovanje)
  
5.12.Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi (glasovanje)
  
5.13.Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (glasovanje)
  
5.14.Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (glasovanje)
  
5.15.Novo programsko obdobje kohezijske politike (glasovanje)
  
5.16.Plastični odpadki v okolju (glasovanje)
  
5.17.Regionalno znamčenje (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Podeljevanje koncesijskih pogodb ***I - Javna naročila ***I - Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ***I (razprava)
 10.Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil ***I (razprava)
 11.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 12.Med ***I (razprava)
 13.Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU ***I (razprava)
 14.Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ***I (razprava)
 15.Tahograf (nadzorna naprava) in socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom ***II (razprava)
 16.Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I. Položaj zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (2014/2515(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0033/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0035/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Mitro Repo v imenu skupine S&D o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0039/2014);

- Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0042/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0044/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine ECR o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0046/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu (B7-0049/2014).

II. Nedavne volitve v Bangladešu (2014/2516(RSP))

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE o nedavnih volitvah v Bangladešu (B7-0034/2014);

- Charles Tannock in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR o nedavnih volitvah v Bangladešu (B7-0036/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo in Marc Tarabella v imenu skupine S&D o nedavnih volitvah v Bangladešu (B7-0037/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE o nedavnih volitvah v Bangladešu (B7-0038/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, Paul Murphy, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Alda Sousa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih volitvah v Bangladešu (B7-0040/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o nedavnih volitvah v Bangladešu (B7-0041/2014).

III. Najnovejši poskusi kriminalizacije oseb LGBTI (2014/2517(RSP))

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI (B7-0043/2014);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI (B7-0045/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI (B7-0047/2014);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza in Marc Tarabella v imenu skupine S&D o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI (B7-0048/2014);

- Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI (B7-0050/2014);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI (B7-0051/2014).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


3. Ocena dela litovskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Ocena dela litovskega predsedstva (2013/2630(RSP))

Dalia Grybauskaitė (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Raffaele Baldassarre v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Ewald Stadler samostojni poslanec, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Libor Rouček, Graham Watson, Danuta Maria Hübner, Linda McAvan, Olle Schmidt, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Kristiina Ojuland, Laima Liucija Andrikienė in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Edit Herczog, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Miloslav Ransdorf, Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová in Marino Baldini.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Dalia Grybauskaitė.

Razprava se je zaključila.


4. Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva potrošnikov 2014–2020 [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

Robert Rochefort je predstavil poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Cecilia Wikström (pripravljavka mnenja odbora JURI), Roberta Metsola v imenu skupine PPE, María Irigoyen Pérez v imenu skupine S&D, Angelika Werthmann v imenu skupine ALDE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Horst Schnellhardt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Olga Sehnalová, Zofija Mazej Kukovič in Patrizia Toia.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Amelia Andersdotter, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Neven Mimica in Robert Rochefort.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 14.1.2014


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Sergio Paolo Francesco Silvestris o primeru dveh italijanskih marincev, Massimilianu Latorreju in Salvatoreju Gironeju, ki sta trenutno zaprta v Indiji (predsednik je odgovoril, da bo zadevo obravnaval pristojni organ).

°
° ° °


5.1. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi [2013/2190(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0001)


5.2. Pametna specializacija: odličnost mrežnega povezovanja za preudarno kohezijsko politiko (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o pametni specializaciji: odličnost mrežnega povezovanja za preudarno kohezijsko politiko [2013/2094(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0002)


5.3. Pravila o glasovanju in vsebini poročil v postopku odobritve (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o spremembi člena 81 Poslovnika Evropskega parlamenta o postopku odobritve [2012/2124(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0003)


5.4. Emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 510/2011 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0004)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0004)


5.5. Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva potrošnikov 2014–2020 [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0005)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0005)


5.6. Tarifne kvote Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke [COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0212/2012)

Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije je bilo preneseno 12. septembra 2012 (točka 7.2 zapisnika z dne 12.9.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0006)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0006)


5.7. Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2008/97, (ES) št. 779/98 in (ES) št. 1506/98 na področju uvoza oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji [COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije je bilo preneseno 12. septembra 2012 (točka 7.3 zapisnika z dne 12.9.2012).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0007)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0007)


5.8. Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov [COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0008)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0008)

Govoril je

Paolo Bartolozzi (poročevalec) pred glasovanjem.


5.9. Tehnologija zajemanja in shranjevanja CO2 (glasovanje)

Poročilo o poročilu o izvajanju za leto 2013: razvoj in izvajanje tehnologije zajemanja in shranjevanja CO2 v Evropi [2013/2079(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Chris Davies (A7-0430/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0009)


5.10. Akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020 (glasovanje)

Poročilo o akcijskem načrtu za e-zdravje za obdobje 2012–2020: Inovativno zdravstveno varstvo za 21. stoletje [2013/2061(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0010)


5.11. Kriza zaradi pomanjkanja hrane, goljufije v prehranski verigi in nadzor nad njimi (glasovanje)

Poročilo o krizi zaradi pomanjkanja hrane, goljufijah v prehranski verigi in nadzoru nad njimi [2013/2091(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Esther de Lange (A7-0434/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0011)


5.12. Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi (glasovanje)

Poročilo o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi [2013/2112(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0012)


5.13. Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (glasovanje)

Poročilo o finančni udeležbi zaposlenih pri dobičku podjetij [2013/2127(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Phil Bennion (A7-0465/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0013)


5.14. Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (glasovanje)

Poročilo o socialnem varstvu za vse, tudi za samozaposlene delavce [2013/2111(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0014)


5.15. Novo programsko obdobje kohezijske politike (glasovanje)

Poročilo o pripravljenosti držav članic EU za učinkovit in pravočasen začetek novega programskega obdobja kohezijske politike [2013/2095(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0015)


5.16. Plastični odpadki v okolju (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju [2013/2113(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0016)

Govoril je

Vittorio Prodi (poročevalec) po glasovanju.


5.17. Regionalno znamčenje (glasovanje)

Poročilo o regionalnem znamčenju: najboljši praksi v podeželskih gospodarstvih naproti [2013/2098(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0017).


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Hermann Winkler - A7-0462/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Giommaria Uggias, Diane Dodds, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Holger Krahmer - A7-0168/2013
Francesco De Angelis, Peter Jahr, Andrej Plenković in Seán Kelly

Poročilo: Robert Rochefort - A7-0214/2012
Biljana Borzan, Oleg Valjalo, Anna Maria Corazza Bildt, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Erminia Mazzoni, Andrej Plenković in Daniel Hannan

Poročilo: Chris Davies - A7-0430/2013
Vicky Ford, Peter Jahr, Andrej Plenković, Daniel Hannan in Linda McAvan

Poročilo: Pilar Ayuso - A7-0443/2013
Martina Anderson, Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andrej Plenković, Seán Kelly in Joseph Cuschieri

Poročilo: Esther de Lange - A7-0434/2013
Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Petrović Jakovina, Krisztina Morvai, Martina Anderson, Dubravka Šuica, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Marino Baldini, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Diane Dodds, Seán Kelly in Vicky Ford

Poročilo: Jutta Steinruck - A7-0458/2013
Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Danuta Jazłowiecka, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Zdravka Bušić in Andrej Plenković

Poročilo: Phil Bennion - A7-0465/2013
Krisztina Morvai, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Marino Baldini, Erminia Mazzoni, Charles Tannock, Danuta Jazłowiecka in Andrej Plenković

Poročilo: Vilija Blinkevičiūtė - A7-0459/2013
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Joseph Cuschieri, Oleg Valjalo, Nikola Vuljanić, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier in Paul Murphy.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.15, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Roberta Angelilli je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Podeljevanje koncesijskih pogodb ***I - Javna naročila ***I - Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (namestnica poročevalca) in Marc Tarabella (poročevalec) sta predstavila poročila.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Bernd Lange (pripravljavec mnenja odbora INTA), Birgit Sippel (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Jürgen Creutzmann (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Paul Murphy (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Åsa Westlund (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Werner Langen (pripravljavec mnenja odbora ITRE), András Gyürk (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Zigmantas Balčytis (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Eva Lichtenberger (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Sabine Wils (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (pripravljavec mnenja odbora REGI), Heide Rühle (pripravljavka mnenja odbora REGI), Raffaele Baldassarre (pripravljavec mnenja odbora JURI), Giuseppe Gargani (pripravljavec mnenja odbora JURI), Frank Engel v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Jürgen Creutzmann v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL, Matteo Salvini v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Patricia van der Kammen samostojna poslanka, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten in Bruno Gollnisch.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler in Mitro Repo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines in Monika Flašíková Beňová.

Govorili so Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Marc Tarabella.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8, zapisnika z dne 15.1.2014, točka 10.9 zapisnika z dne 15.1.2014 in točka 10.10 zapisnika z dne 15.1.2014.


10. Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary je predstavil poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Judith Sargentini (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Frank Engel (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Raffaele Baldassarre (pripravljavec mnenja odbora JURI), Paweł Zalewski v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Metin Kazak v imenu skupine ALDE, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira in Marietje Schaake.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erik Bánki, George Sabin Cutaş in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Karel De Gucht in Daniel Caspary.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika z dne 15.1.2014.


11. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2010)0431(COR02) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 8 zapisnika z dne 13.1.2014).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 216(4) Poslovnika), se ta smatra za sprejetega.


12. Med ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/110/ES o medu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling je predstavila poročilo.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Alojz Peterle v imenu skupine PPE, Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine S&D, Britta Reimers v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Renate Sommer, Kriton Arsenis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Dimitar Stoyanov in Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt in Erik Bánki.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorila sta Astrid Lulling in Béla Glattfelder.

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr in Pilar Ayuso.

Govorila sta Tonio Borg in Julie Girling.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 15.1.2014.


13. Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Herkul III za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei je predstavila poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Richard Ashworth (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis in Vojtěch Mynář.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Monica Luisa Macovei.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 15.1.2014


14. Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Hans-Peter Martin je predstavil poročilo.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Alfredo Pallone v imenu skupine PPE, Liem Hoang Ngoc v imenu skupine S&D, in Olle Schmidt v imenu skupine ALDE.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Hans-Peter Martin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 15.1.2014


15. Tahograf (nadzorna naprava) in socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Jim Higgins v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Patricia van der Kammen samostojna poslanka, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber in Ismail Ertug.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zbigniew Zaleski in Janusz Władysław Zemke.

Govorila sta Siim Kallas in Silvia-Adriana Ţicău.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 15.1.2014


16. Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (razprava)

Poročilo o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti [2013/2006(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer je predstavil poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Niccolò Rinaldi (pripravljavec mnenja odbora INTA), Tadeusz Cymański (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Evelyne Gebhardt (pripravljavka mnenja odbora IMCO), María Irigoyen Pérez (pripravljavka mnenja odbora REGI), Britta Thomsen (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Franck Proust v imenu skupine PPE, Josefa Andrés Barea v imenu skupine S&D, Kent Johansson v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini in Theodor Dumitru Stolojan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski in Paul Rübig.

Govorila sta Antonio Tajani in Reinhard Bütikofer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika z dne 15.1.2014


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 526.046/OJME).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov