Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ingediend door de parlementaire commissies:

- Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit (2013/2031(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Juridische mededeling - Privacybeleid