Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 12 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща:ECON , JURI (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеIII към Регламент(ЕС)№978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2013 г.
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията относно Eвропейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 януари 2014 г.
Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 януари 2014 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE; TRAN (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 7 януари 2014 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Делегиран акт, по който са внесени възражения:

- Делегирано решение на Комисията относно приемането на общите минимални стандарти, посочени в Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ (C(2013) 5661 - doc. limite)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
Възражения на Съвета, изразени на 9 декември 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност