Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών» (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Δεκεμβρίου 2013.
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις μονάδας πρόωσης και για την τροποποίηση του παραρτήματος V (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 16 Δεκεμβρίου 2013.
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2013.
αναπομπή επί της ουσίας: ECON , JURI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματοςIIΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2013.
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 18 Δεκεμβρίου 2013.
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Ιανουαρίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας: REGI, EMPL (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Ιανουαρίου 2014.
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE; TRAN (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Ιανουαρίου 2014.
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση για την οποία διατυπώθηκαν αντιρρήσεις:

(Αυτό το έγρραφο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες)

- Décision déléguée de la Commission concernant l'adoption des normes minimales communes visées dans la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public règlementé offert par le system mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
Αντιρρήσεις που διατύπωσε το Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου