Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat de definitie van "technisch vervaardigd nanomateriaal" betreft (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 12 december 2013
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.168/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid en tot wijziging van bijlage V bij die verordening (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2013
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de soorten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2013
verwezen naar ten principale:ECON , JURI (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2013
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften betreffende de herkomst, bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2013
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 januari 2014
verwezen naar ten principale: REGI, EMPL (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr.1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 januari 2014
verwezen naar ten principale: ITRE; TRAN (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vereisten ten aanzien van de eigen middelen van kredietinstellingen en beleggingsonderneming (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: één maand, vanaf de datum van ontvangst van 7 januari 2014
verwezen naar ten principale: ECON

Gedelegeerde handeling waartegen bezwaren zijn gemaakt:

(Dit document is momenteel niet in alle talen beschikbaar)

- Décision déléguée de la Commission concernant l'adoption des normes minimales communes visées dans la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public règlementé offert par le system mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
verwezen naar: ten principale: ITRE
Bezwaren gemaakt door de Raad op 9 december 2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid