Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg

3. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 oposkytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide ovymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 12. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 16. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy určujúce typy správcov alternatívnych investičných fondov (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: ECON, JURI (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 18. december 2013.
predložené gestorskému výboru:: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 7. január 2014.
predložené gestorskému výboru:: REGI, EMPL (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1316/2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 7. január 2014.
predložené gestorskému výboru:: ITRE; TRAN (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 7. január 2014.
predložené gestorskému výboru:: ECON

Delegovaný akt, v súvislosti s ktorým boli vznesené námietky:

(Tento dokument v súčasnosti nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.)

- Delegované rozhodnutie Komisie o prijatí spoločných minimálnych noriem uvedených v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
predložené gestorskému výboru:: ITRE
Námietky vzniesla Rada 9. decembra 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia