Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - termijn: 14/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft 1,4 dichloorbenzeen (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - termijn: 07/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE, IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - termijn: 07/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 50 van het Reglement)

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - termijn: 07/04/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - termijn: 09/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis van water (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - termijn: 11/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnen- en buitenshuis (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - termijn: 14/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - termijn: 11/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2007/742/EG inzake elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - termijn: 10/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 823/2012 wat betreft de geldigheidsduur van de goedkeuring voor de werkzame stoffen ethoxysulfuron, oxadiargyl en warfarine (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - termijn: 12/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: AGRI, IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazaat, chloorprofam en thiobencarb in of op bepaalde producten (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - termijn: 10/03/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie inzake een afwijking van enkele bepalingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 wat betreft het vervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - termijn: 14/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - termijn: 14/02/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Spaanse versie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - termijn: 10/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 met name met het oog op de vaststelling van de hoeveelheden in 2013-2020 te veilen broeikasgasemissierechten (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - termijn: 11/04/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid