Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg

5. Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Marietta Giannakou.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness ja Marietta Giannakou.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Antonis Samaras.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika