Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

6. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Κούρκουλας Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Michael Theurer (πρόεδρος της επιτροπής CONT), για να παρουσιάσουν δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με την χωριστή απαλλαγή των οργανισμών που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ° 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (για το κείμενο της δήλωσης: βλέπε Πλήρη Πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Ιανουαρίου 2014).

Εν συνεχεία των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ο Michael Theurer ζητεί, εξ ονόματος της Επιτροπής CONT, να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου 2014 η ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 87 α, παράγραφος 3, του κανονισμού σχετικά με τον κατ` εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ° ... / ... της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 για τη θέσπιση προτύπου δημοσιονομικού κανονισμού για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ° 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου