Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg

6. Esityslistan muuttaminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Puheenvuorot: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja), Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Michael Theurer (CONT-valiokunnan puheenjohtaja) esittelivät näiden kolmen toimielimen yhteisen julkilausuman, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä erikseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitetuille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuville elimille (julkilausuman teksti löytyy 15. tammikuuta 2014 pidetyn istunnon sanatarkoista istuntoselityksistä).

Neuvoston ja komission lausumien jälkeen Michael Theurer pyysi CONT-valiokunnan puolesta, että äänestys työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetystä päätöslauselmaesityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o .../... [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014) poistetaan torstain 16. tammikuuta 2014 esityslistalta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö