Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

6. Wijziging agenda
Volledige verslagen

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad), Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Michael Theurer (voorzitter van de Commissie CONT), om een verklaring te presenteren van de drie instellingen over de verlening van afzonderlijke kwijting aan publiek-private partnerschappen als bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (voor de tekst van de verklaring: zie volledig verslag van de debatten van 15 januari 2014).

In vervolg op de verklaringen van de Raad en de Commissie verzoekt Michael Theurer namens de Commissie CONT, de stemming over de ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 87 bis, lid 3, van het Reglement over de gedelegeerde verordening (EU) nr. ... / ... van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen, als bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van de agenda van donderdag 16 januari 2014 te schrappen [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Het Parlement willigt het verzoek in.

Juridische mededeling - Privacybeleid