Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

7. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες τσεχικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Vĕra Flasarová ορίστηκε στη θέση του Vladimír Remek, ως βουλευτής του Κοινοβουλίου, με ισχύ από 13 Ιανουαρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική πλειοψηφία και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής της Vĕra Flasarová με ισχύ από 13 Ιανουαρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Vĕra Flasarová καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου