Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0437(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0030/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0030/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.8. Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0024)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0024)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου