Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0060(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0454/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0454/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.11. Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0027)

Ο Daniel Caspary (εισηγητής), προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου