Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0454(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0385/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0385/2012

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.13. Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0029)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0029)

Παρεμβάσεις

Inés Ayala Sender, πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου